Opetussuunnitelma (LOPS 2021)

Espanja

B2-OPPIMÄÄRÄ
Valinnaiset valtakunnalliset opinnot

EAB21: Espanjan perustason alkeet 3 (2 op)

Opintojaksossa käydään läpi sosiaalisen kohtaamisen tilanteita arjessa sekä tavanomaisia asiointitilanteita. Lisäksi opitaan kertomaan vapaa-ajan vietosta, harrastuksista ja koulusta.

EAB22: Espanjan perustaso 1 (2 op)

Opiskelija oppii käyttämään kohdekieltä tiedonhankinnan välineenä. Opintojaksossa käydään läpi kohdekielen maantieteellistä levinneisyyttä. Aihealueena on Suomi sekä arjen tavat ja traditiot sekä kulttuurierojen vertailu.

EAB23: Espanjan perustaso 2 (2 op)

Opintojaksossa opitaan ilmaisemaan kohdekielellä tuntemuksia ja mielipiteitä. Lisäksi harjoitellaan vuorovaikutuksen ylläpitoa ja aktiivisen kuuntelun taitoa. Keskeisinä sisältöinä ovat hyvinvointi, terveys sekä eri elämänvaiheet.

EAB24: Espanjan perustaso 3 (2 op)

Opintojaksossa rohkaistaan opiskelijaa käyttämään kohdekieltä itselle kiinnostavia kulttuuriaiheita tutkiessa. Käsitellään eri kulttuuriaiheita kieli- ja kulttuurialueelta sekä ajankohtaisia kulttuuriaiheita. Pyritään luovaan ilmaisuun opiskelijoiden oman mielenkiinnon perusteella.

EAB25: Espanjan perustaso 4 (2 op)

Opintojaksossa harjoitellaan kieltä erilaisissa jatko-opintoihin ja työelämään liittyvissä tilanteissa. Aiheina opiskelu koulussa ja lukion jälkeen. Lisäksi pohditaan tulevaisuudensuunnitelmia ja tulevaa työelämää.

EAB26: Espanjan perustaso 5 (2 op)

Opintojakson tehtävänä on rohkaista opiskelijaa lukemaan ja tulkitsemaan oman kielitaitonsa mukaisesti eri tasoisia ja pituisia tekstejä ajankohtaisista aiheista. Tutustutaan kohdekielisiin medioihin.

EAB27: Espanjan perustason jatko 1 (2 op)

Opintojakson tehtävänä on auttaa opiskelijaa vahvistamaan tekstin tulkinta- ja tuottamistaitoja. Aiheina on erilaiset asuinympäristöt sekä kestävä elämäntapa.

EAB28: Espanjan perustason jatko 2 (2 op)

Opintojaksossa vahvistetaan taitoja, joita opiskelija hyödyntää pystyäkseen jatkamaan osaamisensa omaehtoista kehittämistä. Aiheina ovat kansainvälinen osaaminen ja yhteistyö. Lisäksi tutustutaan erilaisiin kansainvälisiin kielitaidon arviointijärjestelmiin ja kielitaitovaatimuksiin jatko-opinnoissa.

Valinnaiset oppilaitoskohtaiset opinnot

EAB29: Kohti ylioppilaskirjoituksia (2 op)

Opintojaksossa valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin. Kerrataan ja harjoitellaan sähköisen ylioppilaskokeen vaatimia tietoja ja taitoja.

B3-OPPIMÄÄRÄ
Valinnaiset valtakunnalliset opinnot

EAB31: Espanjan perustason alkeet 1 (2 op)

Opintojakson tehtävänä on motivoida pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen kielenopiskeluun sekä vahvistaa opiskelijan mielenkiintoa uutta kieltä ja kulttuureja kohtaan. Opiskelijaa rohkaistaan toimimaan kohdekielellä aktiivisesti, monenlaisia alkeiskielitaitoa kompensoivia vuorovaikutusstrategioita käyttäen.

EAB32: Espanjan perustason alkeet 2 (2 op)

Opintojaksossa rohkaistaan opiskelijaa käyttämään vähäistäkin kielitaitoa vuorovaikutustilanteissa. Opitaan kuvailemaan omaa lähipiiriä ja arkea. Opitaan myös tavanomaisia asiointitilanteita.

EAB33: Espanjan perustason alkeet 3 (2 op)

B2-oppimäärää peruskoulun puolella opiskellut opiskelija voi jatkaa kielen opintojaan tästä opintojaksosta lähtien. Opintojaksossa käydään läpi sosiaalisen kohtaamisen tilanteita arjessa sekä tavanomaisia asiointitilanteita. Lisäksi opitaan kertomaan vapaa-ajan vietosta, harrastuksista ja koulusta.

EAB34: Espanjan perustaso 1 (2 op)

Opiskelija oppii käyttämään kohdekieltä tiedonhankinnan välineenä. Opintojaksossa käydään läpi kohdekielen maantieteellistä levinneisyyttä. Aihealueena on Suomi sekä arjen tavat ja traditiot sekä kulttuurierojen vertailu.

EAB35: Espanjan perustaso 2 (2 op)

Opintojaksossa opitaan ilmaisemaan kohdekielellä tuntemuksia ja mielipiteitä. Lisäksi harjoitellaan vuorovaikutuksen ylläpitoa ja aktiivisen kuuntelun taitoa. Keskeisinä sisältöinä ovat hyvinvointi, terveys sekä eri elämänvaiheet.

EAB36: Espanjan perustaso 3 (2 op)

Opintojaksossa rohkaistaan opiskelijaa käyttämään kohdekieltä itselle kiinnostavia kulttuuriaiheita tutkiessa. Käsitellään eri kulttuuriaiheita kieli- ja kulttuurialueelta sekä ajankohtaisia kulttuuriaiheita. Pyritään luovaan ilmaisuun opiskelijoiden oman mielenkiinnon perusteella.

EAB37: Espanjan perustaso 4 (2 op)

Opintojaksossa harjoitellaan kieltä erilaisissa jatko-opintoihin ja työelämään liittyvissä tilanteissa. Aiheina opiskelu koulussa ja lukion jälkeen. Lisäksi pohditaan tulevaisuudensuunnitelmia ja tulevaa työelämää.

EAB38: Espanjan perustaso 5 (2 op)

Opintojakson tehtävänä on rohkaista opiskelijaa lukemaan ja tulkitsemaan oman kielitaitonsa mukaisesti eri tasoisia ja pituisia tekstejä ajankohtaisista aiheista. Tutustutaan kohdekielisiin medioihin.

Valinnaiset oppilaitoskohtaiset opinnot

EAB39: Kohti ylioppilaskirjoituksia (2 op)

Opintojaksossa valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin. Kerrataan ja harjoitellaan sähköisen ylioppilaskokeen vaatimia tietoja ja taitoja.