Opetussuunnitelma (LOPS 2021)

Biologia

Pakolliset valtakunnalliset opinnot

B1: Elämä ja evoluutio (2 op)

Opintojakson aikana perehdytään elämän perusedellytyksiin ja tunnusmerkkeihin sekä solun perusrakenteeseen ja toimintaan. Keskeinen sisältö on myös evoluutio ja sen merkityksen ymmärtäminen.

BI2-BI3: Ekologian perusteet ja ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin (2 op)

Opintojakso koostuu moduuleista BI2: Ekologian perusteet (1 op) ja BI3: Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin (1 op). Opintojakson aikana perehdytään mm. ekosysteemien rakenteeseen ja toimintaan, lajien välisiin suhteisiin ja luonnon monimuotoisuuden merkitykseen. Opintojakson aikana opitaan ymmärtämään ihmisen toiminnan vaikutus ekosysteemeihin. Lisäksi perehdytään erilaisten ympäristöongelmien ratkaisukeinoihin ja kestävään kehitykseen.

Valinnaiset valtakunnalliset opinnot

BI4: Solu ja perinnöllisyys (2 op)

Opintojakson keskeisiä sisältöjä on tumallisen solun rakenne ja toiminta, solujen lisääntyminen sekä periytymisen perusteet.

BI5: Ihmisen biologia (2 op)

Opintojakson tavoitteena on perehtyä ihmisen elimistön rakenteisiin, toimintaan ja siihen vaikuttaviin tekijöihin.

BI6: Biotekniikka ja sen sovellukset (2 op)

Opintojakson keskeisiä sisältöjä on mikrobit, DNA:n muokkaus ja geenitekniikka sekä biotekniikan keskeiset sovellukset.

Valinnaiset oppilaitoskohtaiset opinnot

BI7: Biologian laborointi (2 op)

Opintojen tavoitteena on syventää biologian keskeisiä ilmiöitä tutkimalla niitä kokeellisesti. Opintojen aikana tehdään erilaisia biologisia tutkimuksia, joista tehdään työselostuksia.

BI8: Biologiaa abeille (2 op)

Opintojen tavoitteena on valmistautua ylioppilaskokeeseen kertaamalla keskeisiä biologian sisältöjä opiskelijoiden toiveiden mukaan. Lisäksi harjoitellaan vastaustekniikkaa ja ylioppilaskokeessa tarvittavia teknisiä valmiuksia.