Opetussuunnitelma (LOPS 2021)

Matematiikka, lyhyt oppimäärä

Pakolliset valtakunnalliset opinnot

MAY1: Luvut ja yhtälöt (2 op)

Tämä matematiikan ensimmäinen opintojakso on kaikille yhteinen. Opintojakson aikana kerrataan, syvennetään ja laajennetaan perusopetuksessa opiskeltuja matemaattisia taitoja. Moduulin aikana myös luodaan ne opiskelutottumukset, joihin myöhempien moduulien opiskelu perustuu sekä otetaan käyttöön niitä ohjelmistoja, joita tullaan hyödyntämään myöhemmissä opinnoissa.

MAB2: Lausekkeet ja yhtälöt (2 op)

Tutustutaan lausekkeisiin, yhtälöihin ja lukujonoihin sekä toisen asteen polynomifunktioihin ja yhtälöihin. Tutkitaan sähköisten välineiden avulla polynomifunktioita.

MAB3: Geometria (2 op)

Käytetään yhdenmuotoisuutta, suorakulmaisen kolmion geometriaa ja koordinaatistoa geometristen ongelmien ratkaisuissa. Määritetään kuvioiden ja kappaleiden pinta-aloja ja tilavuuksia.

MAB4: Matemaattisia malleja (2 op)

Tutustutaan llineaariseen ja eksponentiaaliseen malliin, joita hyödynnetään ongelmien ratkaisuissa. Lisäksi tarkastellaan potenssi- ja eksponenttiyhtälöitä.

MAB5: Tilastot ja todennäköisyys (2 op)

Käsitellään ja tulkitaan tilastollisia aineistoja tilastollisten tunnuslukujen, regression ja korrelaation avulla sekä tutustutaan todennäköisyyslaskennan perusteisiin.

MAB6 ja MAB7: Matematiikka taloudessa (2 op)

Opintojakso koostuu moduuleista MAB6 Talousmatematiikan alkeet (1 op) ja MAB7 Talousmatematiikka (1 op).Opintojakson aikana opetellaan talousmatematiikan peruskäsitteitä ja -taitoja. Lisäksi sovelletaan matemaattisia malleja taloudellisiin tilanteisiin ja tarkastellaan ja mietitään omaa taloutta.

Valinnaiset valtakunnalliset opinnot

MAB8: Matemaattinen analyysi (2 op)

Tutustutaan derivaattaan ja sen käyttöön sovelluksissa ja polynomifunktion tarkasteluissa.

MAB9: Tilastolliset ja todennäköisyysjakaumat (2 op)

Tarkastellaan normaali- ja binomijakaumaan sekä määritetään niihin liittyviä tunnuslukuja ja todennäköisyyksiä. Tutustutaan luottamusväleihin ja virhemarginaaleihin

Valinnaiset oppilaitoskohtaiset opinnot

MAB10: Kertaus ylioppilaskirjoituksiin (2 op)

Kerrataan keskeisiä kohtia lyhyestä matematiikasta ylioppilaskirjoituksiin.

MAB11: Tukea lyhyen matematiikan opintoihin (2 op)

Kerrataan ja vahvistetaan lukion lyhyessä matematiikassa tarvittavia tietoja.

MAB12: Analyyttinen geometria ja vektorit (2 op)

Tutustutaan analyyttiseen geometriaan ja tason vektoreihin.

MAB13: Funktiot ja yhtälöt (2 op)

Tutustutaan ilmiöiden matemaattiseen mallintamiseen sini- ja kosinifunktioiden sekä eksponentti- ja logaritmifunktioiden avulla.

MAB14: Integraalilaskenta (2 op)

Tutustutaan integrointiin ja sen käyttöön sovellutuksissa.