Opetussuunnitelma (LOPS 2021)

Ruotsi

A-OPPIMÄÄRÄ
Pakolliset valtakunnalliset opinnot

RUA1-RUA2: A-ruotsin starttijakso (4 op)

Opintojakso koostuu kahdesta osasta, RUA1(1op) ja RUA2 (3op). Opintojaksoilla kartoitetaan opiskelijan ruotsin kielen taidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita sekä analysoidaan ja arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja. Asetetaan tavoitteita ruotsin kielen opiskelulle ja etsitään autenttisia ruotsinkielisiä kielenkäyttöympäristöjä sekä keinoja oman osaamisen kehittämiseksi. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät arkisiin kielenkäyttötarpeisiin. Lisäksi harjoitellaan suullista ja kirjallista kielenkäyttöä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen ja syvennetään taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä.

RUA3: Kieli ja kulttuurin luovan ilmaisun välineenä (2 op)

Opintojaksolla laajennetaan ja syvennetään opiskelijoiden monilukutaitoa. Aihepiirinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, ruotsinkieliset mediat sekä luova toiminta.

RUA4: Ruotsin kieli vaikuttamisen välineenä (2 op)

Opintojaksolla kehitetään tiedonhankintataitoja sekä harjoitellaan aktiivista toimijuutta ruotsin kielellä. Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan näkökulmasta. Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdollisuuksia, kuten ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa.

RUA5: Kestävä tulevaisuus ja tiede (2 op)

Opintojaksolla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnostavista tiedon- ja tieteenaloista. Pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmista. Aihepiirit nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista.

RUA6: Ruotsin kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä (2 op)

Opintojaksolla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Pohditaan jatko-opinto- ja urasuunnitelmia ja harjoitellaan suullisesti ja kirjallisesti vuorovaikutustilanteita, jotka liittyvät jatko-opintoihin ja työelämään.

Valinnaiset valtakunnalliset opinnot

RUA7: Ympäristö ja kestävä elämäntapa (2 op)

Opintojaksolla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa ruotsin kieltä erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa. Ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmia painotetaan ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet ja kiinnostuksen kohteet.

RUA8: Viesti ja vaikuta puhuen (2 op)

Opintojaksolla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Rohkaistaan opiskelijoita puhumaan vapaasti sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Opintojaksoon sisältyy valtakunnallinen suullinen koe, josta annetaan erillinen todistus ylioppilastutkintotodistuksen liitteenä.

Valinnaiset oppilaitoskohtaiset opinnot

RUA9: Kulttuuria ja ajankohtaisia uutisia (2 op)

Abiturienteille tarkoitettu aikaisempien moduulien aiheita kertaava opintojakso, jossa painopiste on haastavampien, ajankohtaisten tekstien ymmärtämisessä. Myös kirjoittamista ja kuullunymmärtämistaitoja harjoitellaan. Laaja-alaisista osaamisista korostuu yhteiskunnallinen ja globaali- sekä kulttuuriosaaminen.

RUA10: Kohti ylioppilaskirjoituksia (2 op)

Opintojakso on tarkoitettu kaikille A-ruotsin ylioppilaskokeeseen osallistuville. Siinä harjoitellaan monipuolisesti ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppejä. Opintojaksosta annetaan suoritusmerkintä.

RUA11: Peruskoulusta lukioon (2 op)

Tämä opintojakso on tarkoitettu niille, jotka lukion alkuvaiheessa tarvitsevat tukea ruotsin kielen opiskelussa. Siinä kerrataan peruskoulusta tuttuja perusasioita. Opintojakso voidaan toteuttaa yhdessä B-ruotsin opiskelijoiden kanssa. Opintojaksosta annetaan suoritusmerkintä.

RUA12: Yhteistyöopintojakso (2 op)

Tässä opintojaksosta yhdistetään kielen opiskelu johonkin toiseen oppiaineeseen ja tutustutaan lähemmin johonkin ruotsinkieliseen alueeseen. Varsinaisten oppituntien sijaan opiskelijat työskentelevät itsenäisesti pareittain/pienryhmissä. Opintojaksoon kuuluu kirjallisia töitä ja kohteeseen tehtävä matka, jonka aikana painopiste on suullisessa harjoittelussa. Matkakustannuksista opiskelijat vastaavat pääosin itse. Opintojakso voidaan järjestää yhdessä B-ruotsin opiskelijoiden kanssa. Opintojaksosta tulee suoritusmerkintä.

B1-OPPIMÄÄRÄ
Pakolliset valtakunnalliset opinnot

RUB11-RUB12: B-ruotsin starttijakso (4 op)

Opintojakso koostuu kahdesta moduulista (Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen (RUB11) ja Ruotsin kieli arjessani RUB12), joista saa yhteensä neljä opintopistettä. Opintojakson keskeiset tavoitteet ovat omien tavoitteiden asettaminen, omaa oppimista edistävien työkalujen löytäminen ja hyödyntäminen, kielitietoisuus sekä vuorovaikutus- sekä itsearviointitaitojen kehittäminen. Opintojakso johdattaa ja motivoi opiskelijaa ruotsin kielen opintoihin ja vahvistaa opiskelijan tietoisuutta ruotsin kielen taustasta, historiasta ja asemasta Suomessa. Opintojakso kannustaa opiskelijaa kehittämään omia opiskelustrategioitaan, sekä käyttämään ruotsia rohkeasti omassa arjessa.

RUB13: Kulttuuri ja mediat (2 op)

Opintojaksossa tutustutaan suomenruotsalaisiin ja muihin pohjoismaisiin kulttuuri-ilmiöihin nuoria kiinnostavasta näkökulmasta. Hyödynnetään ruotsinkielisiä medioita. Jakson aikana voidaan painottaa erityisesti suullista viestintää ja kannustetaan ruotsin kielen käyttämiseen virheitä pelkäämättä.

RUB14: Ympäristömme (2 op)

Opintojaksossa RUB14 tutustutaan erilaisiin tekstityyppeihin ja harjoitellaan erityisesti mielipiteen ilmaisemista kirjallisesti. Tutustutaan teksteihin, joissa käsitellään maailman erilaisia elinympäristöjä, kulttuureja ja yhteiskuntia. Omaa ilmaisua ruotsin kielellä suunnataan omasta elämänpiiristä kohti laajempia asiakysymyksiä. Teemoja käsitellään kuitenkin nuorten näkökulmasta.

RUB15: Opiskelu- ja työelämä (2 op)

Keskipitkän ruotsin viimeisessä pakollisessa opintojaksossa tutustutaan mahdollisuuksiin opiskella ja tehdä töitä ruotsin kielellä. Tutustutaan pohjoismaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön, ja laaditaan erilaisia hakemuksia ruotsiksi. Opintojakson aikana täydennetään kieliprofiilia tulevaisuuden tarpeita varten.

Valinnaiset valtakunnalliset opinnot

RUB16: Viesti ja vaikuta puhuen (2 op)

“Viesti ja vaikuta puhuen” on suulliseen kielenkäyttöön keskittyvä valtakunnallinen valinnainen opintojakso, johon osallistuakseen opiskelijan on pitänyt jo suorittaa pakolliset opinnot RUB1-RUB5. Opintojaksossa syvennetään taitoa tuottaa ruotsin kieltä suullisesti ja ymmärtää puhuttua ruotsin kieltä. Opintojaksoon sisältyy Opetushallituksen tuottaman suullisen kielitaidon kokeen suorittaminen.

RUB17: Kestävä elämäntapa (2 op)

Abeille tarkoitettu valtakunnallinen valinnainen opintojakso RUB17 syventää pakollisten opintojaksojen teemoja kestävän elämäntavan näkökulmasta. Opinnoissa otetaan huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet. RUB17 toimii myös syksyn kirjoituksiin valmistavana opintojaksona.

Valinnaiset oppilaitoskohtaiset opinnot

RUB18: Kulttuuria ajankohtaisesti (2 op)

Abeille suunnattu opintojakso, jonka tavoitteena on syventää kaikkia kielitaidon osa- alueita, ja tarjota mahdollisuus esimerkiksi ajankohtaisten uutistekstien tai kaunokirjallisuuden käsittelyyn opiskelijoiden kiinnostuksen mukaan. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

RUB19: Kohti ylioppilaskirjoituksia (2 op)

Abeille tarkoitettu, B-ruotsin ylioppilaskokeeseen valmentava opintojakso. Koulukohtainen valinnainen opintojakso. Opintojaksoa ei suositella itsenäisesti suoritettavaksi. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

RUB110: Peruskoulusta lukioon (2 op)

Opintojakso on tarkoitettu johdannoksi lukion B-ruotsin opinnoille. Se on tarkoitettu niille opiskelijoille, joille ruotsi on peruskoulussa tuottanut vaikeuksia. Tavoitteena on saada opiskelijan tiedot ja taidot B-ruotsin pakollisissa opinnoissa vaadittavalle tasolle. Opintojakson voi suorittaa myös opintojen myöhemmässä vaiheessa, mikäli perusasioiden kertaus on tarpeen. Koulukohtainen valinnainen opintojakso. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

RUB111: Yhteistyöopintojakso (2 op)

Koulukohtainen valinnainen opintojakso.