Opetussuunnitelma (LOPS 2021)

Psykologia

Pakolliset valtakunnalliset opinnot

PS1: Toimiva ja oppiva ihminen (2 op)

Opintojakson kuvaus päivittyy tähän.

Valinnaiset valtakunnalliset opinnot

PS2: Kehittyvä ihminen (2 op)

Opintojakson kuvaus päivittyy tähän.

PS3: Tietoa käsittelevä ihminen (2 op)

Opintojakson kuvaus päivittyy tähän.

PS4: Tunteet ja mielenterveys (2 op)

Opintojakson kuvaus päivittyy tähän.

PS5: Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (2 op)

Opintojakson kuvaus päivittyy tähän.

Valinnaiset oppilaitoskohtaiset opinnot

PS6: Sosiaalipsykologisia ilmiöitä (2 op)

Sosiaalipsykologisia ilmiöitä -opintojaksossa on valittavana useita erilaisia teemakokonaisuuksia, joista voi rakentaa esimerkiksi yhteiskunnallisten ilmiöiden tarkasteluun tai kulttuuri-, elämäntaito- tai mediapsykologiaan painottuvia kokonaisuuksia. Sosiaalipsykologian peruskäsitteistö antaa mahdollisuudet myös perinteiseen johdatukseen sosiaalipsykologian teemoihin. Ryhmädynamiikan ja vuorovaikutustaitojen lisäksi elämästä tutut ilmiöt kuten rakkaus, pahuus, hyvyys, rasismi, köyhyys ja rikkaus, ilmastonmuutos ja median vaikutus avataan psykologian ja sosiaalipsykologian näkökulmista. Vaikuttamisen keinojen syvällinen analyysi täydentää äidinkielessä opittua psykologian tiedoilla. Teemat inspiroivat myös oppiainerajat ylittävien opintokokonaisuuksien ideointiin. Opiskelija saa mahdollisuuksia harjaantua psykologisen ajattelun ja argumentaation taidoissa sekä eväitä oman identiteettinsä rakentamiseen. Opintojaksossa painottuvat vuorovaikutus-, hyvinvointi- ja globaali- sekä kulttuuriosaaminen. Opiskelijalla on mahdollisuus työstää kurssin aikana omaa portfoliota ja tarkastella omaa psykologissosiaalista kasvuaan.

PS7: Psykologian kertausopinnot (2 op)

Opintojaksossa syvennetään psykologian keskeisimpiä sisältöjä pakollisista ja syventävistä opinnoista ja kerrataan tärkeimmät psykologiset tutkimukset, teoriat ja käsitteet. Harjoitellaan aiempien ylioppilaskirjoitustehtävien avulla huippuvastauksia ja käydään läpi erilaisia sähköisiä tehtävätyyppejä. Opintojen sisältö muokkautuu kulloisenkin tarpeen mukaan. Osa opinnoista voidaan edellyttää suoritettavan itsenäisesti.