Opetussuunnitelma (LOPS 2021)

Äidinkieli ja kirjallisuus

Pakolliset valtakunnalliset opinnot

ÄI1: Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen (2 op)

Opintojaksolla tuotetaan, tulkitaan ja arvioidaan erilaisia tekstejä. Tavoitteena on, että opiskelija rohkaistuu kirjoittajana ja oppii hallitsemaan kirjoitusprosessin eri vaiheet sekä osaa käyttää muita tekstejä oman kirjoittamisen pohjana. Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin tekstilajeihin, tekstien konteksteihin ja moniäänisyyteen sekä harjoitellaan kielen- ja tekstinhuoltoa.

ÄI2-ÄI3: Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (2 op)

Opintojakso koostuu moduuleista Kieli- ja tekstitietoisuus (1 op) ja Vuorovaikutus 1 (1 op). Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija kehittää kieli- ja tekstitietoisuuttaan, lisää viestintärohkeuttaan sekä syventää ryhmäviestintätaitojaan. Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat esimerkiksi kielen ja identiteetin suhde, kielipolitiikka sekä vuorovaikutustilanteiden erilainen tarkasteleminen.

ÄI4: Kirjallisuus 1 (2 op)

Opintojaksolla käsitellään kirjallisuuden keskeisiä lajeja, ilmaisukeinoja ja analyysin käsitteitä. Tavoitteena on, että opiskelija monipuolistaa taitoaan lukea, analysoida ja tulkita kirjallisuutta.

ÄI5: Tekstien tulkinta 1 (2 op)

Opintojaksolla perehdytään vaikuttamiseen kielellisiin ja audiovisuaalisiin keinoihin, argumentoinnin tapoihin sekä retorisiin keinoihin. Tavoitteena on syventää kriittistä lukutaitoa erityisesti median suhteen. Opintojaksolla sekä opitaan analysoimaan että tuottamaan vaikuttavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä.

ÄI6-ÄI7: Kirjoittaminen ja vuorovaikutus (2 op)

Opintojakso koostuu moduuleista Kirjoittaminen 1 (1 op) ja Vuorovaikutus 2 (1 op). Kirjoittaminen 1 -moduulin tavoitteena on syventää kirjoitusprosessin hallinnan taitoja. Erityisesti keskitytään tekstin näkökulman rajaukseen, aineistojen käyttöön, omaäänisyyteen sekä viimeistelyyn. Vuorovaikutus 2 -moduulin tavoitteena on kehittää esiintymistaitoja erilaisissa ympäristöissä sekä oppia analysoimaan ja arvioimaan erilaisia puhuttuja tekstejä ja audiovisuaalista viestintää.

ÄI8: Kirjallisuus 2 (2 op)

Opintojaksolla tarkastellaan ja anlysoidaan kirjallisuutta kontekstin näkökulmasta. Tavoitteena on lisätä kirjallisuuden tuntemusta ja oppia tarkastelemaan kaunokirjallisuutta myös yhteiskunnallisena sekä historiallisena ilmiönä. Kurssilla tutustutaan Suomen ja maailmankirjallisuuden keskeisiin teoksiin sekä teemoihin.

Valinnaiset valtakunnalliset opinnot

ÄI9: Vuorovaikutus 3 (2 op)

Opintojakson aikana harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustaitoja. Tavoitteena on syventää vuorovaikutukseen liittyvien ilmiöiden ymmärtämämistä. Opintojaksolla harjoitellaan muun muassa jatko-opintoihin ja työelämään kuuluvia vuorovaikutustaitoja sekä analysoidaan vuorovaikutustilanteiden dynamiikkaa.

ÄI10: Kirjoittaminen 2 (2 op)

Opintojakson aikana harjoitellaan laajan asiatekstin kirjoittamista aineistoja hyväksikäyttäen. Opintojakson tavoitteena on syventää äidinkielen ylioppilaskokeen kirjoitustaidon kokeessa tarvittavia taitoja. Opintojaksolla harjoitellaan kirjoitusprosessin eri vaiheita kuten oman näkökulman rajaamista ja oman tekstin suunnittelua ja hiomista.

ÄI11: Tekstien tulkinta 2 (2 op)

Opintojakson aikana syvennetään opiskelijan kriittistä ja kulttuurista lukutaitoa. Opintojakson tavoitteena on harjoitella äidinkielen ylioppilaskokeen lukutaidon kokeessa tarvittavia taitoja. Opintojaksolla luetaan, analysoidaan ja tulkitaan monenlaisia asiatekstejä ja kaunokirjallisuuden tekstejä niihin liittyviä käsitteitä käyttäen.

Valinnaiset oppilaitoskohtaiset opinnot

ÄI12: Luova kirjoittaminen (2 op)

Luovan kirjoittamisen opintojakson aikana kirjoitetaan fiktiota. Opintojakso on suunnattu niille opiskelijoille, jotka nauttivat kirjoittamisesta ja haluavat kehittyä siinä. Se sopii myös sellaisille opiskelijoille, joilla on vaikeuksia kirjoittamisessa. Luovan kirjoittaminen voi vapauttaa ja helpottaa kirjoittamista ylipäänsä.

ÄI13: Kirjoittamis- ja lukutaitojen tukeminen (2 op)

Opintojakso on tarkoitettu kaikille, joilla on vaikeuksia tai puutteita kirjoittamisen ja lukemisen perustaidoissa. Opintojakso soveltuu myös opiskelijoille, jotka kaipaavat enemmän henkilökohtaista opastusta ja tukea kirjoittamisessa ja lukemisessa. Suunnattu pääasiallisesti abiturienteille.

ÄI14: Lukupiiri (2 op)

Lukupiiri on tarkoitettu lukemisesta kiinnostuneille ja niille, jotka haluavat vahvistaa kokonaisteosten lukutaitoa.

ÄI15: Uuden median tekstitaidot (2 op)

Opintojakso painottuu digitaalisten mediatekstien tulkintaan ja tuottamiseen erilaisissa konteksteissa. Se on tarkoitettu sekä tukemaan multimodaalisten tekstien tulkintaa ja avaamista ylioppilaskokeissa että antamaan valmiuksia aktiiviseen osallisuuteen digitaalisessa mediayhteiskunnassa.