Opetussuunnitelma (LOPS 2021)

Ranska

A-OPPIMÄÄRÄ
Pakolliset valtakunnalliset opinnot

RAA1-RAA2: A-ranskan starttijakso (4 op)

Opintojaksossa kartoitetaan opiskelijan kielitaidon eri osa-alueiden osaamista ja arvioidaan omia kieltenopiskelutaitoja sekä asetetaan tavoitteita kielenopiskelulle. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät esim. opiskeluun ja nuoren elämänpiiriin. Opintojakson toisessa osassa kieltä käytetään erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä syvennetään taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Lisäksi opitaan mielipiteen ilmaisemista. Käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ja niiden yhteydessä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia.

RAA3: Kieli ja kulttuurin luovan ilmaisun välineenä (2 op)

Opintojaksossa laajennetaan ja syvennetään monilukutaitoa. Tehdään eri tekstilajien tuotoksia painottaen tekstilajille ominaista kielellistä tarkkuutta. Aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, kohdekieliset mediat sekä luova toiminta.

RAA4: Kieli vaikuttamisen välineenä (2 op)

Opintojaksossa kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa. Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin erityisesti aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta. Pohditaan ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa.

RAA5: Kestävä tulevaisuus ja tiede (2 op)

Opintojaksossa syvennetään tiedonhankinnan taitoja hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnostavista tiedon- ja tieteenaloista. Pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmasta. Aihepiirit nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista.

RAA6: Kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä (2 op)

Opintojaksossa syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa tai työelämässä. Pohditaan jatko-opinto- tai urasuunnitelmia ja työntekoa myös kansainvälisessä kontekstissa. Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia talouden ilmiöitä.

Valinnaiset valtakunnalliset opinnot

RAA7: Ympäristö ja kestävä elämäntapa (2 op)

Abiturienteille tarkoitettu kolmannen vuoden kurssi. Pohditaan opiskelijaa maailmankansalaisena, jolla on tietoa, taitoa ja tahtoa osallistua keskusteluihin globaaleista ympäristökysymyksistä. Näkökulmia tarkastellaan opiskelijan omasta elinpiiristä käsin, mutta tutustutaan myös kansainvälisten organisaatioiden tapoihin käsitellä kestävään elämäntapaan liittyviä kysymyksiä.

RAA8: Viesti ja vaikuta puhuen (2 op)

Abiturienteille tarkoitettu kolmannen vuoden kurssi. Opiskelija harjaannuttaa ja kehittää monipuolista suullista kielitaitoa. Tehtävänä on myös vahvistaa neuvottelemisen taitoja sekä toisen arvostamista ja huomioon ottamista. Opintojaksoon sisältyy Opetushallituksen tuottaman suullisen kielitaidon kokeen tai erillisen ohjeistuksen mukaisten näyttöjen suorittaminen.

Valinnaiset oppilaitoskohtaiset opinnot

RAA9: Kohti ylioppilaskirjoituksia (2 op)

Opintojaksossa valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin. Kerrataan ja harjoitellaan sähköisen ylioppilaskokeen vaatimia tietoja ja taitoja.

B2-OPPIMÄÄRÄ
Valinnaiset valtakunnalliset opinnot

RAB21: Ranskan perustason alkeet 3 (2 op)

Opintojaksossa käydään läpi sosiaalisen kohtaamisen tilanteita arjessa sekä tavanomaisia asiointitilanteita. Lisäksi opitaan kertomaan vapaa-ajan vietosta, harrastuksista ja koulusta.

RAB22: Ranskan perustaso 1 (2 op)

Opiskelija oppii käyttämään kohdekieltä tiedonhankinnan välineenä. Opintojaksossa käydään läpi kohdekielen maantieteellistä levinneisyyttä. Aihealueena on Suomi sekä arjen tavat ja traditiot sekä kulttuurierojen vertailu.

RAB23: Ranskan perustaso 2 (2 op)

Opintojaksossa opitaan ilmaisemaan kohdekielellä tuntemuksia ja mielipiteitä. Lisäksi harjoitellaan vuorovaikutuksen ylläpitoa ja aktiivisen kuuntelun taitoa. Keskeisinä sisältöinä ovat hyvinvointi, terveys sekä eri elämänvaiheet.

RAB24: Ranskan perustaso 3 (2 op)

Opintojaksossa rohkaistaan opiskelijaa käyttämään kohdekieltä itselle kiinnostavia kulttuuriaiheita tutkiessa. Käsitellään eri kulttuuriaiheita kieli- ja kulttuurialueelta sekä ajankohtaisia kulttuuriaiheita. Pyritään luovaan ilmaisuun opiskelijoiden oman mielenkiinnon perusteella.

RAB25: Ranskan perustaso 4 (2 op)

Opintojaksossa harjoitellaan kieltä erilaisissa jatko-opintoihin ja työelämään liittyvissä tilanteissa. Aiheina opiskelu koulussa ja lukion jälkeen. Lisäksi pohditaan tulevaisuudensuunnitelmia ja tulevaa työelämää.

RAB26: Ranskan perustaso 5 (2 op)

Opintojakson tehtävänä on rohkaista opiskelijaa lukemaan ja tulkitsemaan oman kielitaitonsa mukaisesti eri tasoisia ja pituisia tekstejä ajankohtaisista aiheista. Tutustutaan kohdekielisiin medioihin.

RAB27: Ranskan perustason jatko 1 (2 op)

Opintojakson tehtävänä on auttaa opiskelijaa vahvistamaan tekstin tulkinta- ja tuottamistaitoja. Aiheina on erilaiset asuinympäristöt sekä kestävä elämäntapa.

RAB28: Ranskan perustason jatko 2 (2 op)

Opintojaksossa vahvistetaan taitoja, joita opiskelija hyödyntää pystyäkseen jatkamaan osaamisensa omaehtoista kehittämistä. Aiheina ovat kansainvälinen osaaminen ja yhteistyö. Lisäksi tutustutaan erilaisiin kansainvälisiin kielitaidon arviointijärjestelmiin ja kielitaitovaatimuksiin jatko-opinnoissa.

Valinnaiset oppilaitoskohtaiset opinnot

RAB29: Kohti ylioppilaskirjoituksia (2 op)

Opintojaksossa valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin. Kerrataan ja harjoitellaan sähköisen ylioppilaskokeen vaatimia tietoja ja taitoja.

B3-OPPIMÄÄRÄ
Valinnaiset valtakunnalliset opinnot

RAB31: Ranskan perustason alkeet 1 (2 op)

Opintojakso ei vaadi mitään aiempaa ranskan osaamista. Ranskan ensimmäisen moduulin voi hyvin suorittaa minä tahansa lukiovuonna. Opintojakson tehtävänä on motivoida pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen kielenopiskeluun sekä vahvistaa opiskelijan mielenkiintoa uutta kieltä ja kulttuureja kohtaan. Opiskelijaa rohkaistaan toimimaan kohdekielellä aktiivisesti, monenlaisia alkeiskielitaitoa kompensoivia vuorovaikutusstrategioita käyttäen.

RAB32: Ranskan perustason alkeet 2 (2 op)

Opintojaksossa rohkaistaan opiskelijaa käyttämään vähäistäkin kielitaitoa vuorovaikutustilanteissa. Opitaan kuvailemaan omaa lähipiiriä ja arkea. Opitaan myös tavanomaisia asiointitilanteita.

RAB33: Ranskan perustason alkeet 3 (2 op)

B2-oppimäärää peruskoulun puolella opiskellut opiskelija voi jatkaa kielen opintojaan tästä opintojaksosta lähtien. Opintojaksossa käydään läpi sosiaalisen kohtaamisen tilanteita arjessa sekä tavanomaisia asiointitilanteita. Lisäksi opitaan kertomaan vapaa-ajan vietosta, harrastuksista ja koulusta.

RAB34: Ranskan perustaso 1 (2 op)

Opiskelija oppii käyttämään kohdekieltä tiedonhankinnan välineenä. Opintojaksossa käydään läpi kohdekielen maantieteellistä levinneisyyttä. Aihealueena on Suomi sekä arjen tavat ja traditiot sekä kulttuurierojen vertailu.

RAB35: Ranskan perustaso 2 (2 op)

Opintojaksossa opitaan ilmaisemaan kohdekielellä tuntemuksia ja mielipiteitä. Lisäksi harjoitellaan vuorovaikutuksen ylläpitoa ja aktiivisen kuuntelun taitoa. Keskeisinä sisältöinä ovat hyvinvointi, terveys sekä eri elämänvaiheet.

RAB36: Ranskan perustaso 3 (2 op)

Opintojaksossa rohkaistaan opiskelijaa käyttämään kohdekieltä itselle kiinnostavia kulttuuriaiheita tutkiessa. Käsitellään eri kulttuuriaiheita kieli- ja kulttuurialueelta sekä ajankohtaisia kulttuuriaiheita. Pyritään luovaan ilmaisuun opiskelijoiden oman mielenkiinnon perusteella.

RAB37: Ranskan perustaso 4 (2 op)

Opintojaksossa harjoitellaan kieltä erilaisissa jatko-opintoihin ja työelämään liittyvissä tilanteissa. Aiheina opiskelu koulussa ja lukion jälkeen. Lisäksi pohditaan tulevaisuudensuunnitelmia ja tulevaa työelämää.

RAB38: Ranskan perustaso 5 (2 op)

Opintojakson tehtävänä on rohkaista opiskelijaa lukemaan ja tulkitsemaan oman kielitaitonsa mukaisesti eri tasoisia ja pituisia tekstejä ajankohtaisista aiheista. Tutustutaan kohdekielisiin medioihin.

Valinnaiset oppilaitoskohtaiset opinnot

RAB39: Kohti ylioppilaskirjoituksia (2 op)

Opintojaksossa valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin. Kerrataan ja harjoitellaan sähköisen ylioppilaskokeen vaatimia tietoja ja taitoja.