Opetussuunnitelma (LOPS 2021)

Matematiikka, pitkä oppimäärä

Pakolliset valtakunnalliset opinnot

MAY1: Luvut ja yhtälöt (2 op)

Tämä matematiikan ensimmäinen opintojakso on kaikille lukio-opinnot aloittaville yhteinen. Opintojakson aikana kerrataan, syvennetään ja laajennetaan perusopetuksessa opiskeltuja matemaattisia taitoja. Moduulin aikana myös luodaan ne opiskelutottumukset, joihin myöhempien moduulien opiskelu perustuu sekä otetaan käyttöön niitä ohjelmistoja, joita tullaan hyödyntämään myöhemmissä opinnoissa.

MAA2: Funktiot ja yhtälöt 1 (3 op)

Tutustutaan ilmiöiden matemaattiseen mallintamiseen polynomi-, rationaali- ja juurifunktioiden avulla.

MAA3: Geometria (2 op)

Harjaannutaan hahmottamaan ja kuvaamaan tilaa ja muotoa koskevaa tietoa sekä kaksi- että kolmiulotteisissa tilanteissa.

MAA4: Analyyttinen geometria ja vektorit (3 op)

Tutustutaan mm. suoran, paraabelin ja ympyrän yhtälöihin, itseisarvoyhtälöihin ja vektorilaskennan perusteisiin.

MAA5: Funktiot ja yhtälöt 2 (2 op)

Tutustaan ilmiöiden matemaattiseen mallintamiseen sini- ja kosinifunktioiden sekä eksponentti- ja logaritmifunktioiden avulla.

MAA6: Derivaatta (3 op)

Tutustutaan ilmiöiden matemaattisten mallien käyttäytymiseen derivaatan avulla.

MAA7: Integraalilaskenta (2 op)

Tutustutaan integrointiin ja sen käyttöön sovellutuksissa.

MAA8: Tilastot ja todennäköisyys (2 op)

Perehdytään todennäköisyyden käsitteeseen ja laskusääntöihin sekä tilastotieteen alkeisiin.

MAA9: Talousmatematiikka (1 op)

Opetellaan sovittamaan taloudellisiin tilanteisiin matemaattisia malleja ja hahmottamaan niiden rajoituksia.

Valinnaiset valtakunnalliset opinnot

MAA10: 3D-geometria (2 op)

Opintojakson aikana opetellaan käyttämään vektoreita kolmiulotteisessa avaruudessa ja vahvistetaan avaruusgeometrian osaamista ääriarvosovellusten yhteydessä.

MAA11: Algoritmit ja lukuteoria (2 op)

Opintojakson aikana harjoitellaan algoritmista ajattelua mm. ohjelmoinnin perusteiden kautta. Tutustutaan myös lukuteoriaan.

MAA12: Analyysi ja jatkuva jakauma (2 op)

Opintojakson aikana syvennetään analyysin peruskäsitteiden hallintaa ja perehdytään jatkuviin jakaumiin.

Valinnaiset oppilaitoskohtaiset opinnot

MAA13: Kohti ylioppilaskirjoituksia (2 op)

Opintojakson aikana vahvistetaan taitoja yo- tutkintoa ja jatko-opintoja ajatellen.

MAA14: Vahvista osaamistasi 1 (2 op)

Opintojakson tavoitteena on vahvistaa opiskelijan taitoja ja osaamista matematiikan peruskäsitteissä.

MAA15: Vahvista osaamistasi 2 (2 op)

Opintojakson tavoitteena on vahvistaa ja syventää opiskelijan taitoja ja osaamista pitkässä matematiikassa.

MAA16: Matematiikan tutorointi (2 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija perehtyy pitkän matematiikan keskeisimpään opetussisältöön ja oppii toimimaan tutorina nuoremmille opiskelijoille. Opintojakson itsenäinen suoritus voi kestää useamman periodin ajan.

MAA17: Matematiikka tieteiden kuningatar (2 op)

Opintojakson aikana tutustutaan matematiikan sovelluskohteisiin ja jatko-opintomahdollisuuksiin. Opintojakson suorituksiin voidaan hyväksilukea korkeakouluopintoja (esim. MOOC-verkkokurssi)