Koulun arki

Koulun ulkopuolella järjestettävä toiminta

Opintokäynnit ja -retket, leirikoulut sekä muu koulun ulkopuolella järjestettävä opetus ja toiminta

Koulun ulkopuolella voidaan järjestää opetukseen rinnastettavaa toimintaa, kuten kouluretkiä, opintokäyntejä tai leirikouluja, sekä muuta koulutyöhän liittyvää toimintaa. Tällainen koulun ulkopuolella järjestettävä opetus ja muu toiminta monipuolistaa ja syventää opetuksen sisältöjä sekä edistää uusia opiskelumenetelmiä. Toiminta tukee myös luokan tai ryhmän yhteishengen ja yhteistyön vahvistamista sekä lisää vuorovaikutusta ympäröivän yhteisön kanssa.

Koulun ulkopuolella järjestettävän opetuksen, etenkin leirikoulun suunnitteluun tulee varata riittävästi aikaa. Suunnittelussa tulee muistaa, että koulun ulkopuolella järjestettävä opetus ja muu toiminta ovat osa koulutyötä. Leirikoulut, retket ja opintokäynnit ovat opetussuunnitelman mukaista toimintaa ja niissä noudatetaan samoja sääntöjä ja periaatteita kuin muussakin koulutyössä.

Opettajan rooli on keskeinen koulun ulkopuolella järjestettävää opetusta ja muuta toimintaa toteutettaessa. Hänellä on jakamaton vastuu toimintaan osallistuvien oppilaiden turvallisuudesta. Hänellä on myös päätösvalta toiminnan toteutumisesta, järjestämispaikasta ja järjestelyistä.

Alle on koottu keskeistä tietoa siitä, mitä koulun ulkopuolella järjestettävän opetuksen ja muun toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa tulee huomioida. Koosteesta käy myös ilmi tällaista toimintaa ohjaavat säännöt ja kuntatason linjaukset.

Koulun ulkopuolella järjestettävään opetukseen ja muuhun toimintaan liittyvissä kysymyksissä voi kääntyä koulun rehtorin tai opetuspäällikön puoleen. Yhteystiedot löytyvät kunnan verkkosivuilta Koulujen yhteystiedot ja Perusopetus.

Koulun ulkopuolella järjestettävän opetuksen ja muun toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen