Koulun arki

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Perusopetuksen yhteiskunnallisena tehtävänä on edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Tasa-arvolla tarkoitetaan oppilaiden sukupuolesta riippumatonta yhdenvertaista kannustamista opinnoissa, omien mahdollisuuksien tunnistamista ja oppimispolun rakentamista ilman sukupuoleen sidottuja roolimalleja.

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan yhteisön jäsenten kohtaamista ja kohtelua samanarvoisina riippumatta henkilöön liittyvistä tekijöistä. Yhdenvertainen kohtelu edellyttää perusoikeuksien ja osallistumisen mahdollisuuksien turvaamista sekä yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamista.

Toiminnallinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Kouluissa tehtävä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö sisältää:

  1. Koulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteen selvittämisen
  2. Tarvittavien tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävien toimenpiteiden suunnittelun ja toteuttamisen
  3. Toimenpiteiden edistymisen seuraamisen ja arvioimisen

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön seuranta ja arvioiminen

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun ja siitä johdettujen toimenpiteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan kouluissa osana yhteisöllistä opiskeluhuoltoa. Seuranta ja arvioiminen ovat säännöllistä, vähintään kerran lukuvuodessa tapahtuvaa toimintaa, jonka tulokset kirjataan koulun oppilashuoltosuunnitelmaan (tai lukuvuosisuunnitelmaan).

Seuranta ja arviointi auttavat suuntaamaan toimintaa sinne, missä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisessa on vielä puutteita tai kehitettävää. Kerran kolmessa vuodessa toteutettavan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn tulokset ohjaavat koulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelua, sen seurantaa ja arvioimista.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöstä tiedottaminen

Rehtori vastaa siitä, että koulussa tapahtuvasta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussutyöstä tiedotetaan oppilaita, huoltajia ja koulun henkilökuntaa.

Oppilaille, huoltajille ja henkilökunnalle välitetään tietoa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävistä toimenpiteistä ja käytänteistä. Tällaisia toimenpiteitä ja käytänteitä ovat mm. koulussa toteutettavat tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyt sekä erilaiset tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävät muut toimenpiteet.

Keskeisiä tiedottamisen kanavia ovat Wilma-järjestelmä sekä koulun yhteiset kokoukset, tilaisuudet ja vanhempainillat.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyiden tuloksia