Rakentaminen ja luvat

Suunnittelutarverat­kaisut ja poikkeamis­luvat

Poikkeamispäätös tarvitaan rakennettaessa MRL:n säännösten, kaavojen tai rakennusjärjestyksen vastaisesti. Myös rakennuskielto- sekä ranta-alueilla tapahtuva rakentaminen edellyttää poikkeamispäätöstä.

Rakennettaessa asemakaavan ulkopuolisille kylä- ja maaseutualueille tarvitaan yleensä ennen rakennusluvan hakemista suunnittelutarveratkaisu. Talousrakennukset ja vähäiset laajennukset eivät edellytä suunnittelutarveratkaisua.

Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen (MRL 16 §). Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) määräyksen lisäksi rakennusjärjestyksessä on suunnittelutarvealueeksi osoitettu pääsääntöisesti kaikki asemakaavan ulkopuoliset alueet.

Haja-asutusalueen suunnittelutarveratkaisuista ja poikkeamisista lisätietoja antaa

Asemakaava-alueen poikkeamisista lisätietoja antaa