Rakennusluvat

Toimenpideilmoitus

Nurmijärven kunnan rakennusjärjestyksessä on määrätty, mitkä maankäyttö- ja rakennuslain 126 a § mukaiset toimenpiteet ovat vähäisiä ja voidaan toteuttaa kirjallisella ilmoituksella. Menettely on kevyempi kuin lupakäsittelyt. Toimenpideilmoitukseen on liitettävä toimenpiteen laatuun ja laajuuteen nähden riittävä selvitys (asemapiirros, piirustukset…).

Rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voi ryhtyä, jollei rakennusvalvontaviranomainen ole 14 vrk kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta edellyttänyt luvan hakemista tai asiapapereiden täydentämistä.

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi edellyttää ilmoituksen sijasta rakennus- tai toimenpideluvan hakemista mikäli se on yleisen edun tai naapureiden oikeusturvan kannalta tarpeen.

Ilmoitus raukeaa, ellei rakentamista ole aloitettu ja saatettu loppuun kolmen vuoden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 a § ja 129 §. Toimenpideilmoituksen käsittelystä peritään 90€ käsittelymaksu.

Ilmoituksella hyväksyttävät toimenpiteet

  • asemakaava-alue: talousrakennus tai katos enintään 20 m2
  • muu alue: katos enintään 50 m2
  • tilapäinen telttarakennelma tai vastaavan pysyttäminen enintään 3kk
  • masto tai piippu alle 15 m (savuhormi vaatii rakennusluvan) 
  • varastointisäiliö alle 25 m3
  • puistomuuntamo tai vastaava tekninen tila enintään 15 m2
  • suurehko antenni halkaisija yli 2 m
  • suurehko valaisinpylväs tai vastaava yli 15 m
  • julkisivun muu olennainen muutos (kattomuodon muutos vaatii toimenpideluvan)
  • asemakaava-alue: aita yli 1,2 m, mainosrakennelma

Lupaa tai ilmoitusta ei tarvita enintään 7 m2 suuruisen leikkimökin, kasvihuoneen, grillikatoksen tai muun vastaavan rakentamiseen. Näiden etäisyys rajasta tulee kuitenkin olla vähintään kaksi metriä.

Sellaiset pihamaan rakenteet ja laitteet, jotka eivät edellytä lupa- tai ilmoitusmenettelyä, on kuitenkin rakennettava säädösten ja määräysten mukaisesti ja riittävälle etäisyydelle naapurin rajasta ja rakennuksista. Niiden on sopeuduttava ympäristöön eikä niistä saa aiheutua naapurille kohtuutonta haittaa.

Talousrakennus

Asemakaava-alueella saa rakentaa asemakaavassa osoitetun yhden enintään 20 k-m² suuruisen talousrakennuksen tonttia/rakennuspaikkaa kohden. Talousrakennuksen kerrosala lasketaan tontin/rakennuspaikan rakennusoikeuteen kuuluvaksi. Talousrakennuksen vesikaton ja julkisivun leikkauspiste saa olla enintään 2,50 m korkeudella maanpinnasta. Talousrakennuksen tulee sopia rakennettuun ympäristöön ja maisemaan. Saunarakennuksen ja autotallin tai muun vastaavan rakennuksen rakentaminen vaatii rakennusluvan.

Asemakaava-alueen ulkopuolella saa rakentaa yhden asuntoon kuuluvan enintään 30 k-m2 suuruisen talousrakennuksen ja maatilaan kuuluvan enintään 50 k- m² suuruisen talousrakennuksen rakennuspaikkaa kohti. Talousrakennusten kerrosala lasketaan rakennuspaikan kokonaiskerrosalaan kuuluvaksi. Talousrakennuksissa saa kerrosalaan laskettavan tilan lisäksi olla 20 m2 katosta. Talousrakennuksen tulee liittyä olemassa olevan asuinrakennuksen pihapiiriin tai maatilan talouskeskusten toimintoihin. Saunarakennuksen tai muun vastaavan rakennuksen rakentaminen vaatii rakennusluvan.