Rakennusluvat

Rakennuslupa

Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa (Maankäyttö- ja rakennuslaki 125 §). Lupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen sekä rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen. Jos korjaus- ja muutostyöt vaikuttavat asukkaiden turvallisuuteen ja terveyteen, tulee niihin myös hakea rakennuslupaa. Luvanvaraista on rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen.

Pienet rakennushankkeet edellyttävät toimenpidelupaa. Esimerkiksi rakennuksen kattomuodon muutos, huoneistojen jakaminen, jätevesijärjestelmän uusiminen ja maalämmön hyödyntämiseen tarkoitetun lämpökaivon poraaminen tai lämmönkeruuputkiston asentaminen. Toimenpidelupaa haetaan samalla lomakkeella kuin rakennuslupaa. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 §)

Rakennusjärjestyksessä on luettelo toimenpidelupaan tai -ilmoitusta vaativista hankkeista. 

Rakennusluvan hakeminen

Maankäyttö- ja rakennuslaki 131 §. Rakennuslupaa haetaan kirjallisesti. Huolellisesti täytetty lupahakemus tarvittavine liitteineen toimitetaan rakennusvalvontaan lupakäsittelyä varten.Hakemuslomake täytetään yhtenä kappaleena. Hakemuksen allekirjoittaa rakennuspaikan omistaja tai haltija. Jos heitä on useita, on kaikkien allekirjoitettava hakemus.

Hae rakennuslupaa ensisijaisesti Lupapiste-palvelussa.

Digi- ja väestötietoviraston tilastolomakkeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 147 §

 • RH 1-lomake täytetään jokaisesta uudisrakennuksesta, laajennuksesta ja muutostyöstä
 • RH 2-lomake täytetään jokaisesta rakennuksesta, johon tulee enemmän kuin yksi asunto tai asuntoihin tehdään muutoksia
 • RH 3 ja RH 4-lomakkeet täytetään voimassa olevaan lupaan kohdistuvissa muutoksissa

Selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta

Selvityksen on oltava enintään 3 kuukautta vanha. Selvitys voi olla

 • Lainhuutotodistus, mikäli hakijalla on lainhuuto kiinteistöön.
 • Oikeaksi todistettu jäljennös kauppakirjasta ja myyjän lainhuutotodistus.
 • Oikeaksi todistettu jäljennös vuokrasopimuksesta ja vuokranantajan lainhuutotodistus.

Rakennuspaikan sijainnin osoittava karttaote

Karttaotteen on oltava enintään 3 kuukautta vanha.

Asemakaava-alueella, kaavaote kaavamääräyksineen. Asiakirjat ovat maksullisia ja niitä voi tilata kaavoituksen asiakaspalvelusta

Pääpiirustukset

Rakennuslupahakemukseen on liitettävä rakennuksen pääpiirustukset, joissa on suunnittelijan allekirjoitus. Suunnittelutyön kokonaisuudesta ja erityissuunnitelmien yhteensopivuudesta vastaa rakennuksen pääsuunnittelija (Maankäyttö- ja rakennusasetus 48 §).

Lupahakemuksessa tulee olla hankkeen pääsuunnittelijan allekirjoitus ja yhteystiedot. Pää-, rakennus- ja erityissuunnittelijan on oltava päteviä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 120 e §). Pääpiirustuksiin kuuluvat asemapiirros, pohja-, leikkaus ja julkisivupiirustukset. Piirustukset tulee laatia Ympäristöministeriön asetuksen, rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä edellyttämässä laajuudessa.

Sähkölaitoksen lausunto

Sähkölaitos antaessaan lausunnon, saa tiedon rakennushankkeesta ja voi omissa suunnitelmissaan varautua sähkön toimittamiseen. Lausuntoa varten tulee sähkölaitokselle toimittaa asemapiirros ja karttaote. Sähkölaitoksen leimaama karttaote tai asemapiirros tulee liittää lupahakemukseen.

Liitoskohtalausunto

Asemakaava-alueella:

Kunnallistekniikan suunnittelun antama liitoskohtalausunto (korkeusilmoitus), vesi-, viemäri- ja kadun/tien korkeustietoineen. Liitoskohtalausunto on maksullinen ja se tulee tilata hyvissä ajoin ennen suunnittelun aloittamista.

Kaava-alueen ulkopuolella:

Suunnitelma jätevesien käsittelystä, jonka on laatinut esim. FISE- tai vastaavan pätevyyden omaava suunnittelija.

Selvitys maalämpökaivosta

Naapureiden kuuleminen

 • selvitys siitä, että naapurit ovat tietoisia rakennushankkeesta
 • suunnitellusta rakentamisesta on tiedotettava myös rakennuspaikalle asetetulla tiedotteella

Muut liitteet

Muita liitteitä voivat olla:

 • valtakirja
 • selvitys nimenkirjoitusoikeudesta, kaupparekisteriote (enintään 3 kk vanha)
 • lainvoimaisuustodistuksella varustettu suunnittelutarveratkaisu/poikkeamispäätös alkuperäisenä
 • muut luvan myöntämiseen vaikuttavat sopimukset ym.
 • maaperäselvitys (asemakaava-alueen ulkopuolella) rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista ja tarvittaessa terveellisyydestä ja korkeusasemasta sekä näiden edellyttämästä perustamistavasta ja tarvittavista muista toimenpiteistä.
 • valtion tiehallinnon antama tieliittymälupa liittymän tekemiseksi rakennuspaikalle valtion kunnossa pitämältä yleiseltä tieltä
 • energiaselvitys
 • kosteudenhallintaselvitys