Vireillä olevat yleiskaavat

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaavaehdotus hyväksyttiin kunnanhallituksessa 11.4.2022 § 95 asetettavaksi nähtäville ehdotusvaiheen kuulemista varten. Tarkistetun osayleiskaavaehdotuksen aineisto oli nähtävillä 28.4.–27.5.2022 välisen ajan Nurmijärven kunnantalolla ja sähköisesti. Mielipiteet osayleiskaavaehdotuksesta tuli jättää viimeistään 27.5.2022. Nähtäville asetettu aineisto löytyy näiltä sivuilta kohdasta Tarkistetun osayleiskaavaehdotuksen materiaali.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 10.10.2022 § 193 päättänyt, että tarkistetusta osayleiskaavaehdotuksesta Karhunkorven työpaikka-alueen (TP-6) laajennuksen osalta luovutaan. Alue osoitetaan maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M-10).

Kirkonkylän osayleiskaava-alueen rajaus (ehdotus)

Tarkistetun osayleiskaavaehdotuksen materiaali

Osayleiskaavaehdotuksen materiaali

Osayleiskaavaluonnoksen materiaali