2022 Hyväksymis­käsittelyssä olleet asemakaavat

2-246 Ilvesvuori pohjoinen II

Suunnittelualue sijaitsee Kirkonkylän itäpuolella, rajoittuen Siippoontiehen, Hämeenlinnanväylään (Vt 3) ja vanhaan Hämeenlinnantiehen. Suunnittelualue on n. 120 ha. Kunta on neuvotellut Kesko Oyj:n kanssa mahdollisuudesta toteuttaa alueelle kaupanalan logistiikkakeskuksen.

 • Asemakaavan muutos tuli voimaan 29.5.2023.
 • Helsingin hallinto-oikeus on 4.4.2023 antanut hylkäävän päätöksen nro 1950/2023 valitukseen, joka oli tehty Nurmijärven kunnan valtuuston 24.8.2022 tekemästä päätöksestä hyväksyä Ilvesvuori Pohjoinen II asemakaavan muutos.
 • Kunnanhallituksen 7.11.2022 § 230 antama lausunto on toimitettu Helsingin hallinto-oikeuteen 18.11.2022.
 • Helsingin hallinto-oikeus 10.10.2022 pyytää lausuntoa valituksesta koskien Ilvesvuori Pohjoinen II hyväksymispäätöstä 24.8.2022 § 63.
 • Kunnanvaltuusto 24.8.2022 § 63 päätti hyväksyä laaditut vastineet saatuihin lausuntoihin sekä muistutuksiin ja hyväksyy Ilvesvuori Pohjoinen II asemakaavan muutoksen.
 • Kunnanhallitus 15.8.2022 § 161 päätti asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan esityksen mukaisesti esittää valtuustolle, että se hyväksyy laaditut vastineet saatuihin lausuntoihin sekä muistutuksiin ja hyväksyy Ilvesvuori Pohjoinen II asemakaavan muutoksen.
 • Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta 21.6.2022 § 38 päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että ne hyväksyvät laaditut vastineet saatuihin lausuntoihin sekä muistutuksiin ja hyväksyvät Ilvesvuori II asemakaavan muutoksen.
 • Ilvesvuori pohjoinen II -asemakaavamuutosehdotus ja tonttijakoehdotus pidettiin nähtävillä 7.4. – 9.5.2022. Asemakaavamuutoksesta järjestettiin yleisötilaisuus ti 26.4.2022 klo. 18.00–19.30 Ruusulinnassa (Aspinniituntie 80, Nurmijärvi).
 • Kunnanhallitus 28.3.2022 § 81 päätti asemakaava- ja rakennuslautakunnan esityksen mukaisesti asettaa nähtäville asemakaavamuutosehdotuksen sekä tonttijakoehdotuksen 30 päiväksi MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisessa tarkoituksessa ja antaa vastineet asemakaavamuutosluonnoksesta annettuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin.
 • Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta 22.3.2022 § 20 päätti esittää kunnanhallitukselle, että asemakaavamuutosehdotus sekä tonttijakoehdotus asetetaan nähtäville 30 päiväksi MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisessa tarkoituksessa ja annetaan vastineet asemakaavamuutosluonnoksesta annettuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin.
 • Asemakaavan muutosluonnos pidettiin nähtävillä 23.9.-25.10.2021.
 • Asemakaavamuutoksesta järjestettiin yleistötilaisuus ke 6.10.2021 klo. 18.-19.30 Ruusulinnassa (Aspinniituntie 80, Nurmijärvi).
 • Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta 14.9.2021 § 82 päätti esittää asemakaavamuutosluonnoksen ja valmisteluaineiston MRA 30 §:n mukaisessa tarkoituksessa nähtäville laitettavaksi 30 päivän ajaksi.
 • Kaavan valmistelua ja vuorovaikutusta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 12.5.-11.6.2021.
 • Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta on päättänyt asemakaavamuutoksen vireilletulosta 4.5.2021 § 40.