Hyväksymis­käsittelyssä olleet asemakaavat

3-297 Kyijynpuisto

Suunnittelualue sijaitsee Klaukkalan keskustassa, Klaukkalantien, Isoseppälän ja Pikkuviirintien välisellä alueella, korttelin 3336 luoteispuolella. Asemakaavan muutos koskee osaa asemakaavan mukaisesta puistoalueesta (VP), Kyijynpuistosta. Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan toteuttamattoman puistoalueen rakentaminen keskustaluonteisena asuinkerrostalojen korttelialueena (AK) ja sitä varten varattuna autopaikkojen korttelialueena (LPA).

  • Asemakaavan muutos tuli voimaan 29.5.2023.
  • Kunnanvaltuusto 15.03.2023 § 14 päätti hyväksyä laaditut vastineet saatuihin lausuntoihin ja hyväksyä Kyijynpuiston asemakaavan muutoksen.
  • Kunnanhallitus 6.3.2023 § 33 päätti asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan esityksen mukaisesti esittää valtuustolle, että se hyväksyy laaditut vastineet saatuihin lausuntoihin ja hyväksyy Kyijynpuiston asemakaavan muutoksen.
  • Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta 28.2.2023 § 6 esitti kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että ne hyväksyvät laaditut vastineet saatuihin lausuntoihin ja hyväksyvät Kyijynpuiston asemakaavan muutoksen.
  • Asemakaavan muutosehdotus pidettiin nähtävillä 11.8.–12.9.2022.
  • Kunnanhallitus 20.6.2022 § 151 hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen ja päätti asettaa sen nähtäville 30 päivän ajaksi.
  • Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta 31.5.2022 § 33 esitti kunnanhallitukselle, että se hyväksyy laaditut vastineet sekä hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen ja asettaa sen nähtäville 30 päivän ajaksi.
  • Asemakaavan muutosluonnos II pidettiin nähtävillä 28.10.–26.11.2021.
  • Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta 12.10.2021 § 89 hyväksyi asemakaavan muutosluonnoksen II ja asettaa suunnitteluaineiston nähtäville.

Lisätietoja hankkeesta antaa: