Hyväksymis­käsittelyssä olleet asemakaavat

3-347 Metsäkyläntie

Asemakaavan muutos koskee Klaukkalan keskustan eteläpuolta, Metsäkyläntien aluetta. Alue rajautuu etelässä Klaukkalantiehen, lännessä Metsäkyläntien varren toimitilatontteihin sekä idässä Vantaan kaupungin rajaan.

Alueella tutkitaan yhden tontin rakennusoikeuden nostoa, tontin rajojen tarkistamista, asemakaavan määräysten ja merkintöjen ajantasaistamista sekä maantiealueen osoittamista katualueeksi. Suunnittelualue on pääosin yksityisessä omistuksessa sekä maantiealuetta.

  • Asemakaavan muutos tuli voimaan 15.5.2023
  • Kunnanvaltuusto on päättänyt 08.02.2023 § 3 hyväksyä laaditut vastineet saatuihin lausuntoihin sekä muistutuksiin ja hyväksyä Metsäkyläntien asemakaavan muutoksen.
  • Asemakaavan muutosehdotus pidettiin nähtävillä 29.9.-31.10.2022.
  • Kunnanhallitus on 12.9.2022 §178 hyväksynyt asemakaavan muutosehdotuksen ja päättänyt asettaa sen nähtäville 30 päivän ajaksi.
  • Vireilletuloilmoitus, asemakaavaluonnos sekä suunnitteluaineisto pidettiin nähtävillä 3.12.2020-15.1.2021.
  • Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta on päättänyt asemakaavamuutoksen vireilletulosta 27.10.2020 § 89. Kunnanhallitus on päättänyt hyväksyä asemakaavaluonnoksen ja asettaa suunnitteluaineiston nähtäville 16.11.2020 § 245.