Opetus ja koulutus

Oppivelvollisuus

Nurmijärven kunnassa asuva lapsi ja nuori on perusopetuslain 26 a § mukaan velvollinen suorittamaan perusopetuksen ja sen jälkeen suorittamaan oppivelvollisuuden oppivelvollisuuslain 4 § mukaisesti kunnes oppivelvollisuus päättyy.

Lapsen ja nuoren vanhemmilla on valvontavastuu ja heidän tulee huolehtia siitä, että oppivelvollinen suorittaa oppivelvollisuuden (Oppivelvollisuuslaki 9§).

Lisätietoa oppivelvollisuudesta