Osallistuminen ja vuorovaikutus

 

Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) takaa kuntalaisille ja muille osallisille mahdollisuuden saada tietoa kaavoituksesta, osallistua sen valmisteluun ja lausua siitä mielipiteensä. Tällä sivulla kerrotaan, millaisia mahdollisuuksia kuntalaisilla on osallistua yleiskaavaprosessin eri vaiheisiin. Yleiskaavoituksen seuraaminen ja siihen osallistuminen on hyvä tapa pysyä ajan tasalla kuntamme eri alueiden pidemmän aikavälin kehitysnäkymistä. Osallisilta voidaan myös saada uutta tietoa kaavoitettavasta alueesta. Tietoa suunnittelun ja osallistumisen aikatauluista on näillä verkkosivuilla sekä vuosittain ilmestyvässä kaavoituskatsauksessa.

Kuka on osallinen?

Osallisilla tarkoitetaan kaavoitettavan alueen maanomistajia ja kaikkia niitä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä niitä viranomaisia ja yhteisöjä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Yleiskaavan ja osallistumisen vaiheet

Vireilletulo

Lain mukaan kaavan vireilletulosta ilmoitetaan kuulutuksella ainakin yhdessä paikkakunnalla yleisesti leviävässä ilmoituslehdessä, joka Nurmijärvellä on Nurmijärven Uutiset. Ilmoittaminen voi tapahtua myös kaavoituskatsauksen yhteydessä. Nurmijärvellä on lisäksi tapana ilmoittaa kaavan vireille tulosta kaava-alueen kiinteistöjen omistajille kirjeitse/massajakeluna. Ilmoitamme kaavan vireilletulosta lisäksi kunnan kotisivuilla.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lain mukaan yleiskaavan laatimiseen ryhdyttäessä laaditaan erillinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Siinä määritellään, miten osalliset saavat tietoa kaavoituksen lähtökohdista ja siitä, miten he voivat osallistua kaavoituksen valmisteluun sekä kertoa mielipiteensä asiasta. Osallistumisen tavat voivat vaihdella eri kaavaprosesseissa sen mukaan, millaiset osallistumisen tavat ovat kaavalla ratkaistavien asioiden kannalta tarkoituksenmukaisia. OAS:sta selviää myös, miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida.

OAS:it ovat nähtävissä kunnanvirastossa Nurmijärvellä ja kunnan kotisivuilla koko kaavaprosessin ajan. Lisäksi OAS on nähtävissä suunnittelualuetta lähellä olevassa kirjastossa.

Palojoen osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kirkonkylän osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Valmistelu- eli luonnosvaihe

Kaavatyön alussa laaditaan erilaisia selvityksiä mm. liikenteeseen, luonnonympäristöön ja rakennusperintöön liittyen.

Kun kaavan valmisteluaineisto on valmistunut, päättävät elinvoimalautakunta ja kunnanhallitus sen nähtäville asettamisesta. Kaavan valmisteluaineisto koostuu yleensä kaavaluonnoskartasta, kaavamerkinnöistä ja – määräyksistä, selostuksesta sekä erilaisista kaavaa varten laadituista selvityksistä. Kaavaluonnoksesta voi sen nähtävilläoloaikana (yleensä vähintään 30 vrk) antaa mielipiteitä. Usein kaavaluonnoksen nähtävilläolon aikana järjestetään myös yleisötilaisuus, jossa kaavoittajat esittelevät kaavan valmisteluaineistoa. Yleisötilaisuuksissa voidaan keskustella valmisteluvaiheen kaavaratkaisusta, aineistosta ja valmistuneista selvityksistä.

Vireillä olevat osayleiskaavat

Ehdotusvaihe

Kaavaluonnoksen pohjalta laaditaan kaavaehdotus, jossa huomioidaan kaavaluonnoksesta annetut mielipiteet ja viranomaisten ja muiden sidosryhmien antamat lausunnot. Kun kaavaehdotus on valmistunut, elinvoimalautakunta ja kunnanhallitus hyväksyvät kaavaehdotuksen ja päättävät sen nähtäville asettamisesta. Kaavaehdotus koostuu kaavaehdotuskartasta merkintöineen ja määräyksineen sekä kaavaselostuksesta. Nähtävilläoloaikana (vähintään 30 vrk) ehdotuksesta voi tehdä muistutuksia. Usein kaavaehdotuksen nähtävilläoloaikana järjestetään myös yleisötilaisuus, jossa kaavoittajat esittelevät kaavaehdotusta.  Yleisötilaisuudessa voidaan myös keskustella kaavaratkaisusta, aineistosta ja valmistuneista selvityksistä.

Hyväksyminen ja lainvoimaisuus

Kaavaehdotuksen nähtävilläoloajan jälkeen kootaan vielä yhteen kaavaehdotuksesta annetut muistutukset ja lausunnot ja kaavoittaja laatii niihin vastineet kaavan hyväksymiskäsittelyä varten. Tässä vaiheessa itse kaavakarttaan voidaan tehdä enää pieniä teknisiä korjauksia. Mikäli on tarvetta isommille olennaisille muutoksille, on kaavaehdotus asetettava uudelleen nähtäville 30 vuorokaudeksi. Hyväksymiskäsittelyssä lautakunta tekee kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle ehdotuksen kaavoittajan laatimien vastineiden ja kaavan hyväksymisestä. Valtuusto päättää yleiskaavan hyväksymisestä.

Valtuuston hyväksymispäätös on nähtävillä 30 päivää. Mikäli hyväksymispäätöksestä ei valiteta, kaava saa lainvoiman. Mikäli hyväksymispäätöksestä valitetaan, Helsingin hallinto-oikeus tutkii kaavan lainmukaisuuden siltä osin kuin se on valituksessa kyseenalaistettu. Tämän perusteella hallinto-oikeus joko hylkää valituksen tai kumoaa kunnanvaltuuston päätöksen. Hallinto-oikeuden päätöksestä voi vielä hakea valituslupaa Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.