Osallistuminen ja vuorovaikutus

Vuoden 2000 alussa voimaan tullut maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) toi kuntalaisille ja muille ns. osallisille uusia mahdollisuuksia sekä saada tietoa että osallistua kaavoitukseen. Osallisen käsitettä on selitetty tarkemmin mm. Klaukkalan osayleiskaavan keskustelusivujen ohjeessa.

Lain mukaan kaavan vireilletulosta ilmoitetaan kuulutuksella ainakin yhdessä paikkakunnalla yleisesti leviävässä ilmoituslehdessä, mikä Nurmijärvellä on Nurmijärven Uutiset. Ilmoittaminen voi tapahtua myös kaavoituskatsauksen yhteydessä. Nurmijärvellä on lisäksi tapana ilmoittaa kaavan vireille tulosta kaava-alueen kiinteistöille ja naapureille myös kirjeitse silloin kun tarvittavien kirjeiden määrä on vielä kohtuullinen. Ilmoitamme myös säännönmukaisesti vireilletulosta kunnan kotisivuilla.

Lain mukaan aina kaavoitukseen ryhdyttäessä laaditaan erillinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa kerrottaan miten osalliset saavat tietoa kaavoituksen lähtökohdista, miten he voivat osallistua kaavoituksen valmisteluun sekä kertoa mielipiteensä asiasta.

Osallisilla tarkoitetaan maanomistajia ja kaikkia niitä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä niitä viranomaisia ja yhteisöjä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

OAS:it ovat nähtävissä kunnanvirastossa Nurmijärvellä sekä yleensä myös Nurmijärven ja Rajamäen kirjastossa ja Klaukkalan yhteispalvelupisteessä sekä kunnan kotisivuilla. OAS on nähtävissä kirjastossa tai yhteispalvelupisteessä siinä taajamassa, jota kaavan laatiminen koskee, ei muissa.