Opetus ja opiskelu

Toimintaamme ohjaavat

Perusopetuksesta ja oppivelvollisuudesta säädetään Perusopetuslaissa (628/1998) ja sitä täydentävissä asetuksissa, kuten Perusopetusasetuksessa (852/1998) ja Tuntijakoasetuksessa 422/2012). Myös jotkut muut lait ja asetukset sisältävät perusopetuksen järjestämistä koskevia ohjeita ja normeja, kuten esimerkiksi Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) ja Tietosuojalaki (1050/2018)

Perusopetuksen järjestämisen yhteiset valtakunnalliset linjaukset ja ohjeet sekä opetuksen tavoitteet ja sisällöt on kirjattu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Perusteiden pohjalta jokainen kunta laatii oman paikallisen opetussuunnitelman, jossa täsmennetään ja täydennetään perusteisiin kirjattuja asioita. Kunta laatii perusteiden ja tuntijakoasetuksen pohjalta myös oman tuntijaon, jolla määritetään kuinka monta tuntia opetusta järjestetään kouluviikon aikana kussakin oppiaineessa eri vuosiluokilla.

Opetuksen järjestämistä ohjaa kuntatasolla monet muutkin asiakirjat, kuten Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, kuntastrategia sekä erilaiset perusopetuksen ohjeet ja oppaat, joihin voit tutustua lähemmin osassa Koulun arki.