Opetus ja opiskelu

Oppilaanohjaus

Ohjauksen tavoitteena on tukea oppilaan opiskelua, kasvua ja kehitystä sekä antaa oppilaalle tarvittavat valmiudet siirtyä peruskoulusta jatko-opintoihin ja työelämään. Kouluissa ohjausta toteutetaan kahdella tasolla:

  • Opetussuunnitelman mukaisesti annettavana oppilaanohjauksena, joka muodostuu henkilökohtaisesta, pienryhmä- ja luokkaohjauksesta.
  • Koko koulun ohjauksena, joka perustuu kunnnan yhteiseen ohjaussuunnitelmaan.

Päävastuu oppilaan ohjauksen järjestämisessä on koulun oppilaanohjaajalla. Ohjaustyöhön osallistuu myös koko koulun henkilökunta.

Tutustu liitteenä olevaan Nurmijärven kunnan perusopetuksen ohjaussuunnitelmaan, johon on kirjattu ohjaustyön käytänteitä ja toimintamallien ydinkohdat. Ohjaussuunnitelma on oppilaan ohjauksen keskeinen työväline, joka käydään läpi ja päivitetään oppilaskohtaisesti tarvittaessa joka lukuvuosi oppilaanohjaajan johdolla.