Hyvinvointi

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyötä Isoniitun koulussa

Isoniitun koulussa Klaukkalassa herättiin keväällä 2022 siihen, että koulun hengelle olisi tehtävä jotain. Kaikki nuoret eivät voineet hyvin. Osa oppilaista koki, ettei koulu ole turvallinen tila kaikille ja että paine olla normien mukainen on suuri. Yhdessä oppilaiden kanssa Isoniitussa kehitettiin malli, joka on herättänyt kiinnostusta myös muissa kunnan kouluissa. Alkunsa sain Isoniitun Yty, yläkoulun oppilaista koottu yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöryhmä.

”On osin kyse siitä, miten nuoret kohtelevat toisiaan, ja osin aikuisten ymmärtämättömyydestä”, äidinkielenopettaja Maija Auramies kertoo. Auramies ohjaa Ytyä yhdessä kollegansa Tiina Kajoniemen kanssa. Työpari toimii Nurmijärven kunnassa myös yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasioiden ohjaavina opettajina kevään 2023 ajan.

Erään keväisen oppitunnin jälkeen joukko yhdeksäsluokkalaisia jäi luokkaan kertomaan opettajalle kokemuksistaan Isoniitun oppilaina. Nuoret joutuvat arjessaan kohtaamaan monia ymmärtämättömiä asenteita, nimittelyä ja syrjintää. Heidän mielestään koulun aikuiset eivät riittävästi puuttuneet näihin tilanteisiin.

”Vein oppilaiden kokemukset opettajakokoukseen, ja asian käsittelyä jatkettiin oppilashuoltoryhmässä. Vaikka tasa-arvo on opetussuunnitelmassa ja koulun

arvoissa, meillä ei selvästi ollut kyllin selkeitä rakenteita epäkohtiin puuttumiselle. Halusimme, että nyt ja jatkossa oppilaat tulevat varmasti kuulluiksi ja kohdatuiksi, joten päätimme kollegani Tiinan kanssa perustaa oppilaista työryhmän. Mukaan tuli 15 yläkoululaista.”

Ytyn nuoret kertoivat tapaamisissa esimerkiksi ulkonäköpaineista, päihteisiin liittyvistä asenteista ja vähemmistöihin liittyvistä ennakkoluuloista. Nuoret pohtivat, mikä aiheuttaa koulussa pahaa oloa sekä sitä, miten tilannetta voidaan muuttaa.

”Eräs keskeisistä toiveista oli, että koulun aikuiset ymmärtäisivät paremmin nuorten kokemukset. Esimerkiksi sen, miten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat kokevat opettajien roolituksen. Aikuisille ja koko kouluyhteisölle haluttiin antaa tietoa. Nuoret kokivat, ettei koulupolun aikana ole puhuttu tarpeeksi asioista.”

Muutos tietoa, ymmärrystä ja keskustelua
lisäämällä

Nuoret toivoivat säännöllisesti kokoontuvaa työryhmää, joka keskittyisi tasaarvoasioiden parantamiseen. ”Nuoret itse toivoivat, ettei asioita lähestytä syyllistäen”, Auramies kertoo. ”Tavoitteeksi asetettiin saada aikaan muutosta tietoa, ymmärrystä ja keskustelua lisäämällä.”

Ytyläiset järjestivät Isoniitun aikuisille pedagogisen kahvilan, jossa he kertoivat kokemuksistaan ja muutostoiveistaan. ”Oppilaiden rohkea toiminta vaikutti aikuisten toimintaan ja ytyläisten itsensä mukaan myös koulun ilmapiiriin. Asioista puhutaan nyt avoimemmin. Olemme pitäneet yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoaiheisen teemapäivän, jonka yhteydessä rehtorimme Samuli Salonen julisti koulun syrjinnästä vapaaksi alueeksi. Asia ja tavoite tulivat näkyväksi. Opettajakunnan jäsenenä olen erityisen iloinen siitä, että opettajat halusivat kevätjuhlassa palkita Ytyn perustajajäsenet koulun arvoja vastaavan oppilaan stipendillä. Koko yhteisö seisoo näiden arvojen takana.”

Nuoret aktiivisina toimijoina

Auramiehen mukaan Ytyllä riittää kuitenkin edelleen töitä myös Isoniitussa. ”Yty ei ole malli, jonka avulla kaikki taikaiskusta muuttuu hyväksi. Kokemus luo kuitenkin uskoa siihen, että voimme yhdessä muuttaa asioita.”

Parasta Ytyssä on molempien ohjaavien opettajien mielestä se, että nuoret ovat siinä aktiivisia toimijoita. Toiminta on löytänyt Isoniitussa paikkansa, ja ytyläisillä on paljon suunnitelmia tulevan varalle.

”Nuoret pitäisi ottaa vahvemmin mukaan oman hyvinvointinsa edistämiseen. Nuorten hyvinvointia ei voi ohittaa”, Auramies summaa.