Opetussuunnitelma (LOPS 2016)

Fysiikka

PAKOLLINEN KURSSI

FY1. Fysiikka luonnontieteenä

· fysiikan merkitys nykyaikana, jatko-opinnoissa ja työelämässä

· tutustuminen perusvuorovaikutuksiin, maailmankaikkeuden rakenteisiin ja syntyyn sekä aineen rakenteeseen

· voima liikkeen muutoksen aiheuttajana ja liikeilmiöt

· tutkimukset ja mallintaminen fysikaalisen tiedon rakentumisessa

· tulosten kerääminen, esittäminen graafisesti ja luotettavuuden arviointi

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

FY2 Lämpö

· fysiikan merkitys energiantuotannon ratkaisuissa ja kestävän tulevaisuuden rakentamisessa

· lämpö ja lämpötila

· kaasujen tilanmuutokset, lämpölaajeneminen ja paine

· kappaleiden lämpeneminen, jäähtyminen, olomuodon muutokset ja lämpöenergia

· mekaaninen työ, teho ja hyötysuhde

· energian säilyminen lämpöopissa ja lämmön siirtymissuunta

· tutkimuksen tai ongelmanratkaisun ideointia ja suunnittelua

FY3. Sähkö

· fysiikan ja teknologian merkitys jokapäiväisessä elämässä ja yhteiskunnassa

· sähkövirta ja jännite sekä resistanssi ja Ohmin laki

· yksinkertaiset tasavirtapiirit ja Kirchhoffin lait

· sähköteho ja Joulen laki

· kondensaattori, diodi ja LED komponentteina

· sähköstaattinen vuorovaikutus, Coulombin laki ja sähkökenttä

· sähköturvallisuus, kytkentöjen tekeminen ja virtapiirien tutkiminen

FY4. Voima ja liike

· fysiikan merkitys yksilön ja yhteiskunnan turvallisuudelle

· vuorovaikutus liikkeen muutoksen syynä, tasainen ja tasaisesti kiihtyvä suoraviivainen liike

· Newtonin lait, voimakuvio ja voimien yhteisvaikutus

· etä- ja kosketusvoimia: paino, kitka, noste ja kvalitatiivisesti väliaineen vastus

· liikeyhtälö

· momentti ja tasapaino pyörimisen suhteen yksinkertaisissa tilanteissa

· liikemäärän säilymislaki, impulssiperiaate ja yksiulotteiset törmäykset

· liike- ja potentiaalienergia sekä mekaanisen energian säilymislaki

· mallien käyttäminen ja muodostaminen sekä niiden rajoitukset ja puutteet

FY5. Jaksollinen liike ja aallot

· fysiikan merkitys lääketieteessä ja musiikissa

· tasainen ympyräliike

· gravitaatiovuorovaikutus

· harmoninen voima ja värähdysliike

· aaltoliikkeen synty ja aaltojen eteneminen

· aaltoliikkeen heijastuminen, taittuminen, diffraktio, interferenssi ja seisovat aallot

· ääni aaltoliikeilmiönä

· mallien ja simulaatioiden suhde todellisuuteen

FY6. Sähkömagnetismi

· fysiikan merkitys energia- ja viestintäteknologiassa

· magnetismi, magneettinen vuorovaikutus ja magneettikenttä

· varatun hiukkasen liike sähkö- ja magneettikentässä

· sähkömagneettinen induktio, magneettivuo, induktiolaki ja Lenzin laki

· generaattori, muuntaja, vaihtovirran synty ja energian siirto sähkövirran avulla

· sähkömagneettisen säteilyn spektri, valon heijastuminen, taittuminen, interferenssi ja diffraktio

· tutkimuksen tai ongelmanratkaisuprosessin jäsennetty kuvaaminen

FY7. Aine ja säteily

· näkökulmia fysiikan ja kosmologian kehittymiseen

· energian kvantittuminen

· sähkömagneettisen säteilyn kvantittuminen ja fotonit

· aaltohiukkasdualismi

· atomiytimen rakenne

· ydinreaktiot, ydinenergia, ytimen sidosenergia sekä energian ja massan ekvivalenssi

· radioaktiivisuus ja hajoamislaki

· säteilyturvallisuus ja säteilyn hyötykäyttö

· tiedonhankinta, esittäminen ja arviointi

TOIMIPISTEKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT

RAJAMÄEN TOIMIPISTE

R-FY8: Lukion fysiikan kokonaiskuva

Tavoitteet

Muodostetaan kokonaiskuva fysiikan eri osa-alueista.

Sisältö

Syvennetään eri osa-alueiden osaamista matemaattisilla tehtävillä. Harjoitellaan reaalikokeeseen vastaamista vanhojen ylioppilastehtävien avulla.

Arviointi

Numeroarvostelu

KIRKONKYLÄN TOIMIPISTE

K-FY8 Kertaus

Kurssilla kerrataan lähinnä kurssien FY 1 – FY 5 sisältöä. Tarvittaessa – jos aikaa jää – myös kurssit FY 6 – FY 7 käydään läpi. Kurssi suoritetaan ohjattuna itseopiskeluna ts. opiskelija kertaa kurssien sisältöä ja laskee laskuja itsenäisesti opettajan neuvoessa ongelmakohdissa. Kurssilla perehdytään myös joihinkin ajankohtaisiin ja mielenkiintoisiin aiheisiin opiskelijoiden tekemien tutkielmien avulla.

Kurssi toimii kertauksena ja valmennuksena ylioppilaskirjoituksiin ja pyritään siksi järjestämään vähän ennen kirjoituksia. Kurssin pohjatiedoiksi vaaditaan ainakin kurssit FY 1 – FY 6. Kurssista ei järjestetä lopputenttiä, vaan arviointina on suoritettu/hylätty -merkintä.

K-FY9 Kokeellinen fysiikka

Kurssilla tehdään fysiikan eri osa-alueisiin liittyviä tutkimustöitä. Monipuolisissa tutkimuksissa käytetään mm. uusinta kouluille suunnattua mittausteknologiaa ja monenlaisia antureita.

Opiskelijat valitsevat haluamansa työt useista vaihtoehtoina olevista aiheista. Kaikissa töissä on käytössä työohjeet. Pareittain tehtävät työt ovat ohjeista huolimatta avoimia ja antavat näin ollen sijaa myös omille soveltamisille ja päätelmille.

Kurssi suoritetaan hajautetusti kahden jakson aikana. Kurssi sisältää noin kahdeksan kolmen tunnin työkertaa. Jokaisella kerralla tehdään erilaisia tutkimuksia, mutta vain viisi hyväksyttyä työselostusta vaaditaan kurssin suorittamiseksi.

Kurssi on tarkoitettu toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille.
Kurssi suoritetaan hajautetusti 4-5 tunnin työkerroilla kahden jakson aikana.
Kurssista saa suoritusmerkinnän, kun vaadittava määrä työselostuksia on hyväksytty, kirjallista koetta ei ole.
Pohjatietoina vaaditaan kurssit FY 1 – FY 5 tai vastaavat tiedot.

K-FY10 Tieteen eturintamassa

Tämä on fysiikan syventävä kurssi, jonka tarkoituksena on esitellä opiskelijoille tämän hetken uusinta fysiikan tutkimusta. Kurssilla ei ole oppikirjaa, vaan fysiikan eturintaman tutkimuskohteisiin tutustutaan asiantuntijoiden, internetin ja opettajan opastamana. Kurssiin  liittyy myös opintokäyntejä ja/tai leirikouluopiskelua.
Kurssi on tarkoitettu abi­vuoden opiskelijoille, joilla on jo kurssit fy1-­ fy7 opiskeltuna.
Kurssi järjestetään ainakin osittain yhteistyössä Arkadian yhteislyseon (ja Rajamäen lukion kanssa).
Kurssin sisältö voi olla mm.: ­Cern-­leirikoulu,­ opintoretki Helsingin yliopistoon, Aaltoyliopistoon, Tampereen teknilliseen yliopistoon, Jyväskylän yliopiston kiihdytinlaboratorioon, VTT:lle, tms
Koulun ulkopuolisten asiantuntijoiden luentoja. Opiskelijoiden pitämää opetusta lukion ykkösille tai yläkoululaisille. ­ Kokeellista työskentelyä (sumukammion rakentaminen, tms)­ Oppimispäiväkirjan, blogin kirjoittamista, facebook­sivun päivittämistä

Kurssin hyväksyttyyn suorittamiseen vaaditaan riittävä määrä osallistuvaa opiskelua.

K-FY11 Tähtitiede

Kurssilla käsitellään mm. planeettoja, komeettoja, meteoriitteja, tähtiä, tähdistöjä, galakseja, kaasu- ja pölypilviä, maailmankaikkeuden rakennetta, havaintovälineitä, avaruustutkimusta, tähtitieteen historiaa ja tähtitiedettä Suomessa. Seurataan ajankohtaisia asioita. Kurssilla käytetään POLARIS- kirjaa tai jaettavaa monistetta. Asioita havainnollistetaan video- ja DVD- filmien avulla. Tutustuminen tähtikaukoputkeen mahdollisuuksien mukaan. 

Vierailu Tähtitieteen laitoksella mahdollinen.

Tähtitiede soveltuu hyvin itsenäisesti suoritettavaksi aineeksi.

Itsenäinen opiskelu

  • Tutkielma sovitusta aiheesta
  • Loppukoe

Arviointi

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.