Opetussuunnitelma (LOPS 2016)

Psykologia

Psykologian kurssit kannattaa käydä numerojärjestyksessä. 

PAKOLLISET KURSSIT

PS 1 Psyykkinen toiminta ja oppiminen

*Mitä psykologia on?  

*Tietoinen ja tiedostamaton psyykkinen toiminta 

*Sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden vaikutus ihmisen toimintaan 

*Psykologian keskeiset kysymykset: tunteet, motivaatio ja kognitiiviset toiminnot 

*Psykologian tutkimusmenetelmät 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

PS 2 Kehittyvä ihminen 

•Ihmisen kehittyminen vauvasta vaariin, erityisesti lapsuus- ja nuoruusikä 

•Kehityksen osa-alueet: fyysis-motorinen, kognitiivinen, emotionaalinen, psykososiaalinen kehitys, minuuden ja minäkäsityksen kehitys 

•Miten lapsella/nuorella kehittyvät motoriikka, tiedonkäsittely, tunteet, ihmissuhteet, itsetunto, identiteetti, aivojen muovautuminen jne.?  

•Perimän, ympäristön ja omien valintojen vaikutus 

PS 3 Tietoa käsittelevä ihminen 

*Kognitiivinen psykologia eli havaitseminen, tarkkaavaisuus ja muisti  

*Ongelmanratkaisu, päätöksenteko ja asiantuntijuus 

*Sisäiset mallit ja havaintokehä, optiset harhat, muistin toiminnan parantaminen 

*Neuropsykologiaa eli aivojen tutkimusta ja psykologiaa 

PS 4 Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys 

• Tunteiden muodostuminen  

• Omien tunteiden merkitys itseymmärryksen välineenä 

• Psyykkinen hyvinvointi ja psyykkisen tasapainon ylläpitäminen 

• Uni ja nukkuminen hyvinvoinnin osatekijöinä 

• Stressi, kriisit ja niistä selviytymisen keinot 

• Keskeiset mielenterveyden ongelmat ja niiden hoito 

PS 5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen 

* Miten persoonallisuutta voi tutkia? Musteläiskätesteistä persoonallisuuden piirteiden kartoitukseen  

*Persoonallisuus eri psykologian suuntauksien näkökulmista 

*Oman persoonallisuuden kartoittaminen 

*Persoonallisuuden, tilannetekijöiden ja kulttuurin vaikutus yksilön toimintaan  

TOIMIPISTEKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT

RAJAMÄEN TOIMIPISTE

R-PS6 Sosiaalipsykologia 

• Ihmissuhteet ja ryhmien psykologiaa.  

•Sosiaalipsykologiset ilmiöt: attraktio – mikä meitä vetää puoleensa? Aggressio – voiko kenestä tahansa tulla paha? Sivustakatsojaefekti – mitkä asiat vaikuttavat, ketä autetaan? ryhmäpaine; sosiaalinen identiteetti; sosiaalinen kognitio – sosiaalisuuteen liittyvät tiedolliset prosessit  

•Laskelmoidaanko ihmissuhteissa? 

•Miten sosiaalinen vuorovaikutus vaikuttaa ihmisen käyttäytymiseen ja psyykkiseen kehitykseen? 

• Ainoastaan siinä tapauksessa, että suunnitelmissasi on muuttaa autiolle saarelle, et tarvitse tätä kurssia.  

R-PS7 Psykologian kertauskurssi

*Kurssien keskeiset sisällöt, tärkeimmät psykologiset tutkimukset, teoriat ja käsitteet. *Harjoitellaan aiempien ylioppilaskokeitten tehtävien avulla huippuvastauksia ja käydään läpi erilaisia sähköisiä tehtävätyyppejä.

KIRKONKYLÄN TOIMIPISTE

K-PS6. Sosiaalipsykologiaa

  • ihmisen toiminta osana sosiaalista yhteisöä
  • Ryhmä- ja vuorovaikutusilmiöt
  • Viestintä ja vaikuttaminen
  • asenteet ja ennakkoluulot ja niiden muuttaminen

K-PS7. Psykologian kertauskurssi

  • Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi

K-PS8. Nuorten ihmissuhdekurssi

  • Nurmijärven seurakunnan organisoima nuorten ihmissuhdekurssi.