Opetussuunnitelma (LOPS 2016)

Historia

PAKOLLISET KURSSIT

HI1 Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa

Kurssin sisällöt:

 • Historia tieteenalana
 • historian tutkimus, tutkimusmenetelmät ja lähteiden käyttö
 • Pyyntikulttuureista korkeakulttuureihin ja kauppavaltioihin
 • Keskiajan talous ja yhteiskunta    
 • Maailmantalouden syntyminen
 • Teollistumisen edellytykset sekä taloudelliset ja yhteiskunnalliset seuraukset
 • Modernin kulutusyhteiskunnan kehitys ja talouskasvun rajat

Arviointi:

 • Kurssi arvoidaan numeroin

HI2 Kansainväliset suhteet

Kurssin sisällöt:

 • Kansainvälisen politiikan perusteet
 • Historian käyttö politiikan välineenä
 • Kansallisvaltioiden huippukausi ja maailmansotien aika
 • Jakautunut maailma
 • Keskinäisriippuvuuksien maailma

Arviointi:

 • Kurssi arvoidaan numeroin

HI3 Itsenäisen Suomen historia

Kurssin sisällöt:

 • Miten Suomesta tuli Suomi?
 • Ruotsin ajan perintö ja autonomian merkitys sekä 1860-luvun murroskausi
 • Suomen itsenäistymisprosessi ja itsenäisyyden alkuvuodet
 • itsenäistyminen kansainvälisessä kontekstissa
 • Sisällissodan syyt ja seuraukset sekä eheyttämisen aika
 • Suomi kansainvälisissä konflikteissa
 • Kohti nykyistä Suomea

Arviointi:

 • Kurssi arvoidaan numeroin

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

HI4 Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys

Kurssin sisällöt:

 • Antiikin kulttuuripiiri
 • Keskiajan kulttuuri
 • Uuden ajan murros
 • Valistuksen aikakausi
 • Aatteiden ja teollistumisen aika
 • Monimuotoinen nykyaika

Arviointi:

 • Kurssi arvoidaan numeroin

HI5 Ruotsin itämaasta Suomeksi

Kurssin sisällöt:

 • Suomen alue ennen ristiretkiä
 • tutkimusmenetelmät ja käsitykset Suomen väestöryhmien alkuperästä
 • rautakautinen heimoyhteiskuntien Suomi
 • Keskiaika
 • Uusi aika
 • Ruotsista Venäjän osaksi
 • Suomen liittäminen Venäjään ja autonomian synty

Arviointi:

 • Kurssi arvoidaan numeroin

HI6 Maailman kulttuurit kohtaavat

Kurssin sisällöt:

 • Kulttuurintutkimuksen perusteet ja käsitteet
 • kulttuuristen arvojen ja maailmankuvien ilmeneminen arkielämässä ja sosiaalisissa suhteissa
 • Taiteissa, uskonnossa ja sosiaalisissa rakenteissa esiintyvät kulttuuriset arvot ja käytännöt
 • Kulttuurisia eroja koskevien väitteiden sekä eri kulttuureihin liitettyjen stereotypioiden kriittinen tarkastelu ja arviointi 
 • Kurssilla tarkasteltavaksi kohteeksi valitaan yksi tai useampi seuraavista: Amerikan alkuperäiskulttuurit, Australian ja Oseanian alkuperäiskulttuurit, Aasian kulttuurit, Afrikan kulttuurit, Arktiset kulttuurit, Latinalaisen Amerikan kulttuurit, Lähi-idän kulttuurit

TOIMIPISTEKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT

RAJAMÄEN TOIMIPISTE

R-HI7 Historia minun silmin – kerraten ja tutkien

Suoritetaan 3. vuoden aikana. Suositellaan kaikkien aiempien kurssien suorittamista ensin.

KIRKONKYLÄN TOIMIPISTE

K-HI7. Historian kertauskurssi

Tavoitteet, sisältö ja työtavat:

Kerrataan keskeisiä asioita pakollisista ja syventävistä kursseista, sekä pyritään syventämään keskeisen historiallisen käsitteistön ja syy-seuraus suhteiden ymmärtämistä. Kurssi toimii myös valmentavana kurssina oppilaan valmistautuessa kohtaamaan ylioppilaskirjoitusten vaatimukset. Kurssilla voidaan ottaa käsittelyyn aihealueita, jotka tarvitsevat tarkempaa selvitystä sekä kurssirajoja ylittävän tiedon hallitsemista. Kurssin sisältö muokkautuu kulloisenkin tarpeen mukaan.

Arviointi: suoritusmerkintä

K-HI8. Historian tutkielmakurssi

Tavoitteet, sisältö ja työtavat:

Opiskelija tekee kurssilla tutkielman opettajan kanssa sopimastaan aiheeseen. Sen lisäksi, että kurssi syventää opiskelijan tietoja käsiteltävästä aiheesta, kurssi opettaa opiskelijalle tiedonhakua ja eri tietolähteiden vertailua. Tavoitteena on parantaa opiskelijan kykyä vertailla ja arvioida historiantutkimuksessa esitettyjä toisistaan eroavia tulkintoja. Jos valitun aiheen kohdalla on mahdollista, tutkielmassa pyritään tutustumaan myös aihetta käsitteleviin alkuperäislähteisiin.

Arviointi: suoritusmerkintä

K-HI9. Historia elokuvassa – kuva historiasta

Tavoitteet, sisältö ja työtavat:

Kurssilla valitaan tarkastelun kohteeksi pakollisten ja syventävien kurssien aihealueisiin liittyviä elokuvia. Nykyihmiselle kuva ja elokuva sen eri muodoissaan on yksi tutuimmista lähihistorian lähteistä ja nykyhetkeä tallentavista ja tietoa välittävistä välineistä. Historian opetuksen tavoitteena on historiallisten lähteiden ymmärtäminen ja lähdekritiikki. Nykyaikana yhä tärkeämmässä roolissa on kriittinen ja analyyttinen suhtautuminen tiedon suureen määrään. Kurssin tarkoitus on herättää kiinnostusta näkemänsä elokuvan, aiheeseen, taustoihin, valmistusajankohtaan ja vaikuttimiin. Opetus on oppilaslähtöistä. Kurssilla käsitellään elokuvaa myös osana tekniikan ja taiteen kehitystä. Kurssin tavoitteena on vahvistaa opiskelijan aktiivista suhdetta elokuvaan osana mediaa. Elokuvan kautta opiskelijaa ohjataan ymmärtämään kuvallisen viestinnän vaikutuksia, roolia viihdyttäjänä ja elämysten antajana, tiedon välittäjänä ja yhteiskunnallisena vaikuttajana, käyttäytymismallien ja yhteisöllisyyden kokemusten tarjoajana sekä maailman- ja minäkuvan muokkaajana. Opiskelija havainnoi ja erittelee kriittisesti elokuvan maailman suhdetta todellisuuteen.

Arviointi: suoritusmerkintä