Opetussuunnitelma (LOPS 2016)

Yhteiskuntaoppi

PAKOLLISET KURSSIT

YH1 Suomalainen yhteiskunta

Kurssi perehdyttää valtiollisiin ja yhteiskunnallisiin järjestelmiin ja niissä vaikuttamiseen. Kurssi keskittyy suomalaisen yhteiskunnan analyysiin. Keskeisiä näkökulmia ovat demokratia, yhteiskunnan perusrakenteiden kehitys, valta ja vaikuttaminen aktiivista ja osallistuvaa kansalaisuutta korostaen.

 • Suomalaisen yhteiskunnan rakenne
 • Oikeusvaltio ja sisäinen turvallisuus
 • Hyvinvointi ja tasa-arvo
 • Valta, vaikuttaminen ja päätöksentekö
 • Muuttuva mediakenttä

Arviointi:

Kurssi arvoidaan numeroin

YH2 Taloustieto

Kurssin sisällöt:

Taloustieteisiin pohjautuva kurssi johdattaa ymmärtämään talouden toimintaperiaatteita ja ajankohtaista talouspoliittista keskustelua. Se käsittelee talouden kysymyksiä kansalaisten, yritysten ja valtioiden näkökulmista. Kurssilla perehdytään talouden ja politiikan kytköksiin sekä työnteon ja yrittämisen merkitykseen hyvinvointivaltion rahoittamisessa:

 • Kansantalous ja yksilön talous:
 • talouden peruskäsitteet ja taloutta koskevan tiedon muodostaminen
 • oman talouden hoito
 • työnteko, yrittäjyys ja yritykset sekä niiden rooli kansantaloudessa  
 • kansantalouden kiertokulku sekä kotitalouksien ja kansantalouden vuorovaikutus
 • Markkinat, suhdanteet ja talouselämä
 • vapaa kilpailu ja hinnanmuodostus
 • rahoituslaitokset, sijoittaminen ja riskien hallinta
 • talouden suhdannevaihtelut
 • työttömyys ja työvoimapula
 • Talouspolitiikka
 • talouskasvun lähtökohdat, edut ja ongelmat
 • verotuksen merkitys veronmaksajille sekä valtion ja kuntien taloudelle
 • talouspolitiikan keinot sekä politiikan ja markkinavoimien merkitys taloudellisessa päätöksenteossa
 • Kansainvälinen talous ja Suomi 

Arviointi: Kurssi arvoidaan numeroin

YH3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma

Kurssi perehdyttää Euroopan taloudelliseen ja poliittiseen yhdentymiseen ja yksittäisen kansalaisen asemaan yhdentyvässä Euroopassa ja globalisoituvassa maailmassa. Kurssi aikana opitaan seuraamaan ajankohtaisia maailman tapahtumia. Kurssin toteuttamisessa painotetaan tutkivaa oppimista, jossa hyödynnetään mediaa ja muita monipuolisia informaatiolähteitä.

 • Eurooppalaisuus ja eurooppalainen identiteetti
 • Euroopan yhdentymisen tavoitteet ja toiminta
 • EU:n päätöksenteko ja yhteinen talous- ja rahapolitiikka sekä niiden haasteet sekä Suomi osana eurojärjestelmää
 • EU:n ja lähialueiden haasteet ja mahdollisuudet
 • Turvallisuus ja tulevaisuuden muuttuvat haasteet
 • Suomen turvallisuusympäristö ja turvallisuuspolitiikka sekä uudet turvallisuusuhat
 • kansainvälisen yhteisymmärryksen edistäminen ja Suomi
 • globalisaatio, ympäristö, väestö ja kestävä tulevaisuus

Arviointi: Kurssi arvoidaan numeroin

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

YH4 Kansalaisen lakitieto

Kurssilla perehdytään Suomen oikeusjärjestyksen ja oikeuden käytön perusasioihin. Tutustutaan tärkeimpiin oikeudellisiin sopimuksiin ja tiedon lähteisiin sekä paneudutaan tavanomaisten oikeusasioiden hoitamiseen.

 • Lakitiedon perusteet
 • Kansalaisen yleisimmät oikeustoimet
 • perheoikeus
 • työoikeus
 • kuluttajansuoja
 • velka, vakuudet ja maksukyvyttömyys
 • asuminen
 • muutoksenhaku viranomaisten päätöksiin
 • tekijänoikeudet
 • ympäristöoikeus
 • Rikos- ja prosessioikeus
 • rikostutkinta ja syyteharkinta
 • oikeudenkäynti ja sen vaihtoehdot
 • rangaistukset
 • kansainvälinen oikeus ja siihen vetoaminen

Arviointi: Kurssi arvoidaan numeroin

TOIMIPISTEKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT

RAJAMÄEN TOIMIPISTE

R-YH5 Lakitiedon syventävä kurssi

Suoritetaan3. vuoden aikana. Kurssi 4 on suoritettava ennen tätä kurssia, muut aiemmat kurssit ovat suotavia ennen tätä kurssia.

R-YH6 Taloustiedon syventävä kurssi

Suoritetaan 2. vuoden aikana. Kurssi 4. on pakollinen ennen tätä kurssia, muut aiemmat kurssit ovat suotavia ennen tätä kurssia.

R-YH7 Yhteiskuntaoppi minun silmin – kerraten ja tutkien

Suoritetaan 3. vuonna. Suositellaan kaikkien aiempien kurssien suoritusta ennen tätä kurssia.

KIRKONKYLÄN TOIMIPISTE

K-YH5. Yhteiskuntaopin kertauskurssi

Kerrataan keskeisiä asioita pakollisista ja syventävistä kursseista, sekä pyritään syventämään keskeisen yhteiskunnallisen käsitteistön ymmärtämistä muuttuvassa maailmassa. Kurssi toimii myös valmentavana kurssina oppilaan valmistautuessa kohtaamaan ylioppilaskirjoitusten vaatimukset. Osa kurssista voidaan edellyttää suoritettavan itsenäisesti.

Arviointi: suoritusmerkintä

K-YH6. Maailma tänään

Kurssilla seurataan ajankohtaisia tapahtumia ja analysoidaan niihin johtanutta kehitystä eri tiedotusvälineiden avulla. Kurssin tavoitteena on herättää opiskelijan kiinnostus ajankohtaisiin, kansainvälisesti tai kansallisesti merkittäviin tapahtumiin sekä niiden historialliseen taustaan. Kurssi ohjaa monipuoliseen tiedonhankintaan ja tiedon luotettavuuden arviointiin. Kurssilla painotetaan opiskelijakeskeisiä työtapoja.

Arviointi: suoritusmerkintä

K-YH7. Tulevaisuuden tekijä

Kurssilla tutustutaan sekä työelämässä että yritysmaailmassa tarvittaviin nykypäivän ja tulevaisuuden taitoihin (innovointi, kehitystyö, pitchaus yms.). Kurssiin kuuluen mm. osallistutaan koulun projekteihin (esim. Innokampus, erilaiset kehitysprojektit, oppilaskunnan toiminta yms.), käydään kuulemassa luentoja omassa koulussa ja koulun ulkopuolella. Jokaisesta suorituksesta kerätään materiaalia portfolioon. Tärkeä osa portfoliota ovat itsereflektiiviset pohdinnat.

Arviointi: suoritusmerkintä