Opetussuunnitelma (LOPS 2016)

Biologia

PAKOLLISET KURSSIT

BI1 Elämä ja evoluutio

Kurssilla perehdytään elämän edellytyksiin ja kaikille eliöille tunnusomaisiin piirteisiin. Eliön elinkaarta käsitellään lisääntymisen ja eri elämänvaiheiden kautta. Keskeisessä roolissa kurssilla on evoluutio ja sen merkityksen ymmärtäminen. Kurssilla käsitellään mm. luonnonvalintaa ja lajien selviytymistä muuttuvassa maailmassa. Kurssilla perehdytään soluihin, niiden rakenteeseen, toimintaan ja solujen energia-aineenvaihduntaan. Käsittelyn kohteena ovat myös DNA ja geenit.

Kurssilla työskennellään kokeellisesti ja toteutetaan pienimuotoinen tutkimus tai projekti yhdessä muiden kanssa, jolloin tutuksi tulevat tieteellisen tutkimuksen vaiheet sekä tutkimustuloksien esittäminen. Lisäksi tutustutaan biologiaan osana luonnontieteellistä ajattelua – biologian tavat hankkia ja kuvata tietoa tulevat tutuksi.

BI2 Ekologia ja ympäristö

Kurssi tarkasteleeekologian perusteita ja elämän monimuotoisuutta sekä sen uhkia Suomessa ja muualla maailmassa. Keskeisinä teemoina ovat luonnon monimuotoisuutta uhkaavat tekijät ja mahdollisuudet suojella monimuotoisuutta eli biodiversiteettiä. Kurssi herättää pohtimaan ekosysteemipalveluiden merkitystä ja ekologisesti kestävää kehitystä. Opiskelija pääsee arvioimaan, tutkimaan ja pohtimaan omien ja kanssaihmisten vaikutusta ympäröivään luontoon.

Kurssilla tehdään pienimuotoinen ekologiaa tai ympäristön tilaa koskeva tutkimus tai kehittämisprojekti.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

BI3 Solu ja perinnöllisyys

Kurssin tarkoituksena on auttaa opiskelijaa syventämään ymmärrystä solun rakenteesta ja toiminnasta. Kurssilla tarkastellaan myös solun toiminnan ohjaamista, solujen lisääntymistä ja periytymisen perusteita. Tavoitteena on, että opiskelija pääsee tutkimaan erilaisia soluja, solukoita ja kudoksia sekä tekemään johtopäätöksiä niiden toiminnasta rakenteen perusteella. Kurssilla opiskelija arvioi solujen ja geenien toimintaa koskevan tiedon merkitystä yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta.

Kurssin työtapoihin kuuluvat laboratorinen tutkimus ja solubiologinen tutkimus sähköisten aineistojen avulla.

BI4 Ihmisen biologia

Kurssilla perehdytään ihmisen anatomiaan ja fysiologiaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat ihmisen elintoiminnot, lisääntyminen sekä perimän ja ympäristön merkitys ihmisen terveyteen. Kurssilla tarkastellaan ihmiselimistön kykyä sopeutua muutoksiin ja puolustautua ulkoisia uhkia vastaan. Kurssin tavoitteena on perusanatomian ja fysiologian ymmärtäminen ihmiskehon osalta, kurssilla tehdään erilaisia aihetta havainnollistavia kokeita ja tutkimuksia.

BI5 Biologian sovellukset

Kurssin tarkoituksena on, että opiskelija ymmärtää biologisen tutkimuksen merkityksen tulevaisuuden ongelmien ratkaisemisessa. Kurssilla perehdytään biologian erilaisiin sovelluksiin lääketieteessä, teollisuudessa, elintarviketuotannossa ja luonnonvarojen kestävän kehityksen mukaisessa käytössä. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat geeniteknologian ja mikrobiologian erilaiset sovellukset. Tavoitteena on esimerkiksi ymmärtää jalostuksen merkitys ravinnontuotannossa ja mikrobien merkitys luonnossa ja erilaisissa bioteknologian prosesseissa. Kurssin aikana opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan biologian soveltamiseen liittyvän kokeen tai tutkimuksen yksin tai yhdessä muiden kanssa.

TOIMIPISTEKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT

RAJAMÄEN TOIMIPISTE

R-BI6 Biologian laborointi

Kurssin tavoitteena on opettaa biologian tutkimisen periaatteita ja käytäntöjä sekä syventää biologian keskeisiä asioita.

Laborointikurssilla kerrataan ja syvennetään biologian eri ilmiöitä kokeellisesti. Kurssi koostuu pienimuotoisista kokeista sekä tutkimuksesta, jonka avulla tutustutaan tieteellisen tutkimuksen ja raportoinnin perusteisiin. Kurssilla toteutetaan erilaisia biologisia tutkimuksia yksin ja ryhmässä.

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä: hyväksytty (S), hylätty (H) tai numeroin (4 – 10). Kurssin sisältö on suunniteltu tukemaan muiden biologian kurssien sisältöjä.

R-BI7 Biologian kertauskurssi

Kurssin tavoitteena on valmistautua ainereaaliin kertaamalla kurssisisältöjä opiskelijoiden toivein mukaan. Lisäksi kurssin aikana harjoitellaan vastaustekniikkaa ja muita kokeessa vaadittavia teknisiä valmiuksia. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S). Kurssi pyritään järjestämään syksyllä ensimmäisessä jaksossa.

KIRKONKYLÄN TOIMIPISTE

K-BI6. Biologian laborointikurssi

Kurssin tavoitteena on opettaa biologian tutkimisen periaatteita ja käytäntöjä sekä syventää biologian keskeisiä asioita.

Laborointikurssilla kerrataan ja syvennetään biologian eri ilmiöitä kokeellisesti. Kurssi koostuu pienimuotoisista kokeista sekä tutkimuksesta, jonka avulla tutustutaan tieteellisen tutkimuksen ja raportoinnin perusteisiin. Kurssi antaa hyvät mahdollisuudet kerrata edellisten kurssien teoria-asiat kokeellisin menetelmin. Kurssilla käsitellään myös edellisten vuosien ylioppilaskirjoituksissa esiintyneitä kysymyksiä ja haetaan niihin vastauksia kokeellisin menetelmin. 

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä: hyväksytty (S), hylätty (H) tai numeroin (4 – 10).

K-BI7. Biologian kertauskurssi

Kurssilla kerrataan keskeisiä asioita pakollisista ja syventävistä kursseista, sekä pyritään syventämään ja soveltamaan biologian keskeisiä käsitteitä ja syy-seuraussuhteita. Kurssi valmentaa ylioppilaskirjoituksiin ja sen aikana kerrataan vastaustekniikka ja käydään läpi edellisten vuosien ylioppilaskirjoitusten kysymyksiä vastauksineen. Kurssin sisältö mukautuu oppilasryhmän tarpeisiin. Osa kurssista voidaan edellyttää suoritettavan itsenäisesti.

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä: hyväksytty (S), hylätty (H).