Opetussuunnitelma (LOPS 2016)

Espanja, Ranska, Saksa, Japani B3

EAB31, RAB31, SAB31 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen

Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia. Arviointi: Numeroarviointi

EAB32, RAB32, SAB32 Matkalla maailmassa

Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opetellaan lisää kompensaatiokeinojen ja muiden viestintästrategioiden käyttöä. Arviointi: Numeroarviointi

EAB33, RAB33, SAB33 Elämän tärkeitä asioita

Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. Arviointi: Numeroarviointi

EAB34, RAB34, SAB34 Monenlaista elämää

Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla. Arviointi: Numeroarviointi

EAB35, RAB35, SAB35 Hyvinvointi ja huolenpito

Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille. Arviointi: Numeroarviointi

EAB36, RAB36, SAB36 Kulttuuri ja mediat

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai  alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta. Arviointi: Numeroarviointi

EAB37, RAB37, SAB37 Opiskelu, työ ja tulevaisuus

Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Arviointi: Numeroarviointi

EAB38, RAB38, SAB38 Yhteinen maapallomme

Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta. 

Arviointi: Numeroarviointi

Japani B3

JPB31 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen

Tutustutaan japanin kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan japanin kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita, sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia. Tutustutaan japanilaiseen kirjoitusjärjestelmään. Opetellaan hiragana-merkit ja harjoitellaan niiden tunnistamista, kirjoittamista ja lukemista. Tutustutaan joihinkin yksinkertaisiin kanji-merkkeihin. Opetellaan kirjoittamaan oma nimi katakana-merkeillä.

JPB32 Matkalla maailmalla

Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opetellaan lisää viestintästrategioiden ja erilaisten kompensaatiokeinojen käyttöä. Tutustutaan myös joihinkin sosiaalisen kohtaamisen ei-kielellisiin piirteisiin. Vahvistetaan hiragana-merkkien osaamista. Tutustutaan joihinkin uusiin kanji-merkkeihin, jotka tulevat vastaan tavanomaisissa asiointitilanteissa. Tutustutaan katakana-merkkeihin. Kirjoitetaan suppeita viestejä japaniksi. Tutustutaan mahdollisuuksien mukaan siihen, kuinka japanin kieltä kirjoitetaan tietokoneella

JPB33 Elämän tärkeitä asioita

Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Käsitellään aihepiirejä ja tilanteita, jotka liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. Opetellaan katakana-merkit ja joitain uusia kanji-merkkejä, jotka liittyvät jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. Tutustutaan kanji-merkkien muodostamiseen, kanji-radikaaleihin, ja opetellaan kanji-merkkien tunnistamista käyttäen apuna sanakirjoja. Tuotetaan omia lyhyitä tekstejä hiragana-, katakana- ja kanji-merkeillä turvautuen tarpeen mukaan tieto- ja viestintäteknologiaan. Kurssi painottuu yhä puhuttuun kieleen

TOIMIPISTEKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT

RAJAMÄEN TOIMIPISTE
Saksa

R-SAB39: Abikurssi Valmistautumista sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin.

Kurssi on suunniteltu abiturienteille, ja siinä kasvatetaan sana- ja ilmaisuvarastoa sekä kerrataan ja syvennetään aikaisemmissa kursseissa opittuja kielioppiasioita. Vahvistetaan ja laajennetaan yo-kokeessa tarvittavaa sanastoa ja luetun ymmärtämisen taitoa. Harjoitellaan kirjoitelman laadintaa, kerrataan rakenteita ja kuunnellaan yo-kuuntelutekstejä.

Arviointi: suoritusmerkintä.

R-SAB310: Matkakurssi

Kurssin kohderyhmänä ovat koko lukion A- ja B -saksan opiskelijat. Tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat henkilökohtaisesti johonkin saksankieliseen alueeseen ja parantaa käytännön kielitaitoa. Kurssi toteutetaan yhteistyönä jonkin muun oppiaineen kanssa. Opiskelijat perehtyvät ennalta kohdekaupungin/-alueen erityispiirteisiin ja laativat sovitusta aiheesta portfoliotyön. Kohteeseen tehdään muutaman vuorokauden pituinen matka, jonka jälkeen opiskelijat täydentävät portfolion saksankielisellä matkakuvauksella.

Matkakustannuksista opiskelijat vastaavat pääosin itse.

Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä.

R-SAB311: Starttikurssi

Kurssilla käydään tiiviissä muodossa yläkoulun saksankurssien tärkeimmät rakenne- ja sanastosisällöt. Starttikurssin jälkeen on mahdollista aloittaa lukion saksan opinnot SAA/SAB2-oppimäärän mukaisesti SAA1/SAB21-kurssista alkaen. Oppimateriaali sovitaan kurssin alussa.

Arviointi: suoritusmerkintä

Ranska

R-RAB39  Ranska ja ranskankieli eri aikoina 

Kurssilla tutustutaan  Ranskaan ja ranskankieleen sekä sen ilmiöihin eri aikoina monipuolisesti esim. elokuviin, kirjallisuuteen yms. tutustueN. Monipuolinen materiaali ja työtavat. Suoritusmerkintä 

R-RAB310 Kulttuurikurssi 

Kurssilla tutustutaan Ranskan ja ranskankielisten maiden kulttuuriin, mediaan ja kulttuurielämän eri lohkoihin, kuten kirjallisuuteen, runouteen, musiikkiin, elokuvaan, taiteeseen, muotiin ja viestimiin. Kurssiin voi kuulua matka ranskankieliseen kohteeseen. 

R-RAB311 Abiranska 

Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen harjoittelemalla ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppejä ja vastaustekniikkaa. Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että kaikki ko. aineen pakolliset kurssit on suoritettu hyväksytysti. Keskeistä sanastoa ja kielioppia kerrataan tarpeiden mukaan. Suoritusmerkintä

KIRKONKYLÄN TOIMIPISTE

K-EAB39, K-RAB39, K-SAB39 Abikurssi

Valmistautumista sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin.Kurssi on  suunnattu abiturienteille abivuoden 3. jaksossa ja siinä kasvatetaan sana- ja ilmaisuvarastoa sekä kerrataan ja syvennetään aikaisemmissa kursseissa opittuja kielioppiasioita. Vahvistetaan ja laajennetaan yo-kokeessa tarvittavaa sanastoa ja luetun ymmärtämisen taitoa. Harjoitellaan kirjoitelman laadintaa, kerrataan rakenteita ja kuunnellaan yo-kuuntelutekstejä. Arviointi: suoritusmerkintä