Opetussuunnitelma (LOPS 2016)

Filosofia

Filosofian kurssit kannattaa käydä numerojärjestyksessä. Filosofian voi kirjoittaa abisyksynä. 

PAKOLLISET KURSSIT

FI 1 Johdatus filosofiseen ajatteluun 

  • Mitä filosofia on?  
  • Perustelemisen taidon sekä itsenäisen ja luovan ajattelun kehittäminen 
  • Keskeiset filosofian kysymykset, päättelyn, väittelyn ja argumentoinnin taidot 
  •  Tiedon ja informaation, arkitiedon ja tieteellisen tiedon sekä tieteen ja pseudotieteen ero 
  • Ajatuskokeiden ja paradoksien tekeminen 

FI 2 Etiikka 

*Mitä moraali on? Millaisena moraalisena toimijana voidaan pitää agentti James Bondia?  

*Filosofisen etiikan keskeiset kysymykset ja teoriat  

*Filosofisia teorioita elämän hyvyydestä ja merkityksestä  

* Etiikka ja yksilön moraaliset ratkaisut: ihmissuhteet ja elämän valinnat 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

FI 3 Yhteiskuntafilosofia 

*Yksilön suhde yhteisöihin, yhteiskuntaan ja valtioon 

*Oikeudenmukaisuus, vapaus, tasa-arvo, valta, aatteet ja ideologiat, demokratian muodot ja kilpailijat, anarkismi 

* Ihanneyhteiskunta 

*Ratkaise globaaleja ongelmia. Voiko Trumpin vallankäyttöä perustella filosofisesti? 

FI 4 Tieto, tiede ja todellisuus 

•Tiedon mahdollisuudet ja rajat 

• Totuuden luonne ja totuusteoriat 

•Olemassaolon kysymyksiä: muutos ja pysyvyys, oliot ja ominaisuudet, mahdollinen ja välttämätön, reaalinen ja virtuaalinen 

•Selittäminen ja tieto luonnon- ja ihmistieteissä sekä formaaleissa tieteissä 

•Onko tieto valtaa?   

TOIMIPISTEKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT

RAJAMÄEN TOIMIPISTE

R-FI 5 Filosofian kertauskurssi  
*Kurssien keskeiset sisällöt, tärkeimmät filosofiat, teoriat ja käsitteet.  

*Treenataan aiempien ylioppilaskokeitten tehtävien avulla huippuvastauksia ja käytetään erilaisia sähköisiä tehtävätyyppejä. 

KIRKONKYLÄN TOIMIPISTE 

K-FI5. Filosofian kertauskurssi

Kerrataan keskeisiä asioita pakollisista ja syventävistä kursseista, sekä pyritään luomaan kokonaiskuvaa aikaisemmin opiusta. Kurssi toimii valmentavana kurssina oppilaan valmistautuessa kohtaamaan ylioppilaskirjoitusten vaatimukset. Osa kurssista voidaan edellyttää suoritettavan itsenäisesti.

Arviointi: suoritusmerkintä