Opetussuunnitelma (LOPS 2016)

Ranska, Saksa B2

RAB21, SAB21 Elämän tärkeitä asioita

Kurssilla pohditaan opiskeltavan kielen merkitystä omassa elämässä nyt ja tulevaisuudessa. Kartoitetaan opiskelijan opiskeltavan kielen osaamista, analysoidaan ja arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja, asetetaan tavoitteita omalle oppimiselle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi. Monipuolistetaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

Arviointi: Numeroarviointi

RAB22, SAB22 Monenlaista elämää

Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla. Arviointi: Numeroarviointi

RAB23, SAB23 Hyvinvointi ja huolenpito

Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille. Arviointi: Numeroarviointi

RAB24, SAB24 Kulttuuri ja mediat

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai  alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta. Arviointi: Numeroarviointi

RAB25, SAB25 Opiskelu, työ ja tulevaisuus

Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Arviointi: Numeroarviointi

RAB26, SAB26 Yhteinen maapallomme

Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta. 

Arviointi: Numeroarviointi

RAB27, SAB27 Kansainvälinen toiminta

Kurssilla hyödynnetään kielitaitoa ja vahvistetaan kulttuurista ymmärrystä tutustumalla tai osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön, vapaaehtoistyöhön tai työelämään tarvittaessa etäyhteyksiä hyödyntäen. Kielelliset tavoitteet määrittyvät toiminnan perusteella. Mahdollisesta osallistumisesta kansainväliseen toimintaan opiskelijat raportoivat yhdessä sovittavalla tavalla. Arviointi: Numeroarviointi

RAB28, SAB28 Viesti puhuen ja kirjoittaen

Kurssilla vankennetaan tuottamistaitoja, joita tarvitaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan erilaisten tekstilajien tuottamista ja tulkintaa. Kerrataan aiemmin käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan. 

Arviointi: Numeroarviointi

TOIMIPISTEKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT 

RAJAMÄEN TOIMIPISTE
Saksa

R-SAB29: Abikurssi Valmistautumista sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin.

Kurssi on suunniteltu abiturienteille, ja siinä kasvatetaan sana- ja ilmaisuvarastoa sekä kerrataan ja syvennetään aikaisemmissa kursseissa opittuja kielioppiasioita. Vahvistetaan ja laajennetaan yo-kokeessa tarvittavaa sanastoa ja luetun ymmärtämisen taitoa. Harjoitellaan kirjoitelman laadintaa, kerrataan rakenteita ja kuunnellaan yo-kuuntelutekstejä.

Arviointi: suoritusmerkintä.

R-SAB210: Matkakurssi

Kurssin kohderyhmänä ovat koko lukion A- ja B -saksan opiskelijat. Tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat henkilökohtaisesti johonkin saksankieliseen alueeseen ja parantaa käytännön kielitaitoa. Kurssi toteutetaan yhteistyönä jonkin muun oppiaineen kanssa. Opiskelijat perehtyvät ennalta kohdekaupungin/-alueen erityispiirteisiin ja laativat sovitusta aiheesta portfoliotyön. Kohteeseen tehdään muutaman vuorokauden pituinen matka, jonka jälkeen opiskelijat täydentävät portfolion saksankielisellä matkakuvauksella.

Matkakustannuksista opiskelijat vastaavat pääosin itse.

Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä.

R-SAB211: Starttikurssi

Kurssilla käydään tiiviissä muodossa yläkoulun saksankurssien tärkeimmät rakenne- ja sanastosisällöt. Starttikurssin jälkeen on mahdollista aloittaa lukion saksan opinnot SAA/SAB2-oppimäärän mukaisesti SAA1/SAB21-kurssista alkaen. Oppimateriaali sovitaan kurssin alussa.

Arviointi: suoritusmerkintä

Ranska

R-RAB29  Ranska ja ranskankieli eri aikoina 

Kurssilla tutustutaan  Ranskaan ja ranskankieleen sekä sen ilmiöihin eri aikoina monipuolisesti esim. elokuviin, kirjallisuuteen yms. tutustueN. Monipuolinen materiaali ja työtavat. Suoritusmerkintä 

R-RAB210 Kulttuurikurssi 

Kurssilla tutustutaan Ranskan ja ranskankielisten maiden kulttuuriin, mediaan ja kulttuurielämän eri lohkoihin, kuten kirjallisuuteen, runouteen, musiikkiin, elokuvaan, taiteeseen, muotiin ja viestimiin. Kurssiin voi kuulua matka ranskankieliseen kohteeseen. 

R-RAB211 Abiranska 

Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen harjoittelemalla ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppejä ja vastaustekniikkaa. Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että kaikki ko. aineen pakolliset kurssit on suoritettu hyväksytysti. Keskeistä sanastoa ja kielioppia kerrataan tarpeiden mukaan. Suoritusmerkintä

KIRKONKYLÄN TOIMIPISTE

K-RAB29, K-SAB29 Abikurssi

Valmistautumista sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin. Kurssi on  suunnattu abiturienteille abivuoden 3. jaksossa ja siinä kasvatetaan sana- ja ilmaisuvarastoa sekä kerrataan ja syvennetään aikaisemmissa kursseissa opittuja kielioppiasioita. Vahvistetaan ja laajennetaan yo-kokeessa tarvittavaa sanastoa ja luetun ymmärtämisen taitoa. Harjoitellaan kirjoitelman laadintaa, kerrataan rakenteita ja kuunnellaan yo-kuuntelutekstejä. Arviointi: suoritusmerkintä