Opetussuunnitelma (LOPS 2016)

Musiikki

MU1 on pakollinen kurssi  kaikille opiskelijoille.  Sen lisäksi oppilas  voi valita  musiikin kursseja vapaasti eri vuosiluokkien aikana. Järjestyksellä ei ole väliä. Suositeltavaa on kuitenkin, että Mu1 suoritetaan ensimmäisenä. Opiskelija voi siis suorittaa kurssit 3-6 haluamassaan järjestyksessä. Kurssisuorituksen järjestyksestä voi keskustella musiikinopettajan kanssa.

Kaikkien kurssien keskeisin työtapa on soittaminen ja laulaminen ja kurssien aikana tarjoutuu esiintymismahdollisuuksia , joihin osallistuminen on MU5 Performance-kurssia lukuun ottamatta kuitenkin vapaaehtoista eikä sinällään vaikuta arvosanaan. 

PAKOLLINEN KURSSI 

MU1 Musiikki ja minä 
Tutustutaan omaan musikaalisuuteen ja musiikin perusasioihin laulaen, soittaen ja kuunnellen. Kurssilla painotetaan käytännön taitoja laulaen ja soittaen ryhmissä. Kurssin pääinstrumentit ovat: kitara, basso, rummut ja kosketinsoittimet.  Kurssilla opiskelijat kehittävät peruslaulu- ja soittotaitoja oman tasonsa mukaisesti. Koulun ulkopuolinen harrastuneisuus ei vaikuta arviointiin Mahdollisuuksien mukaan kurssiin sisältyy konsertissa käynti tai työpaja. . Numeroarviointi. 

MU2 Moniääninen Suomi  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan suomalaista musiikkia monipuolisesti eri aikakausilta. Opiskelija tutkii suomalaisen musiikin eri osa-alueita ja oppii ymmärtämään niiden kehitystä ja olennaisia piirteitä. Edelleen pääpaino on musisoinnissa. Kehitetään opiskelijan omia laulu- ja soittotaitoja soittamalla ryhmissä. Sisällössä tulee esiin eri musiikinlajeja: populaari-, taide- ja perinnemusiikkia. Mahdollisuuksien mukaan kurssiin sisältyy konsertissa käynti tai työpaja. Numeroarviointi. 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 

MU3 Ovet auki musiikille  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan itselleen vieraita musiikinlajeja ja musiikkikulttuureja ja laajentaa omaa käsitystään musiikista. Työtapoihin kuuluvat kuunteleminen ja keskusteleminen, samalla soveltaen omia laulu- ja soittotaitoja vähemmän tunnettuihin musiikkityyleihin. Kurssilla tutustutaan syvällisemmin joihinkin musiikinlajeihin tai musiikkikulttuureihin opiskelijoiden mielenkiinnon pohjalta. Mahdollisuuksien mukaan kurssiin sisältyy konsertissa käynti tai työpaja. Numeroarviointi. 

MU4 Musiikki viestii ja vaikuttaa 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu musiikin käyttöön ja vaikutusmahdollisuuksiin eri taidemuodoissa ja mediassa. Opiskelija perehtyy musiikin osuuteen esimerkiksi elokuvassa, näyttämöllä, joukkoviestimissä ja Internetissä sekä tutkii musiikin yhteyttä tekstiin, kuvaan ja liikkeeseen. Sisällöt ja työskentelytavat ovat monipuolisia. Musisoinnin lisäksi kurssin aikana pyritään toteuttamaan musiikkivideo- tms. projekti. Lisäksi pyritään järjestämään vierailukäynti kurssin aiheeseen sopivassa kohteessa. Musiikin vaikuttavuutta tutkitaan analysoimalla olemassa olevaa tai itse tuotettua materiaalia. Numeroarviointi. 

TOIMIPISTEKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT 

RAJAMÄEN TOIMIPISTE

R-MU5  Performance 

Kurssin tavoitteena on rohkaista opiskelijaa osallistumaan aktiivisesti koulun musiikkiesityksiin- ja tapahtumiin. Kurssisuorituksen edellytyksenä on, että opiskelija harjoittelee ja esiintyy vähintään kolme kertaa koulun järjestämässä musiikkiesityksessä tai osallistuu musikaaliprojektiin niinä vuosina, kun musikaali toteutetaan. Osallistuminen voi olla soittamista, laulamista, teknisen puolen hoitamista, jne. Suorituksen sisällöstä voi keskustella musiikinopettajan kanssa tapauskohtaisesti. Suoritusmerkintä. 

R-MU6 Musiikkiteknologia 

Opiskelijat perehdytään musiikkiteknologiaan tekemällä ja äänittämällä itse omaa musiikkia. Opiskelijat työskentelevät ryhmissä hyödyntämällä omia soittotaitojaan soittamalla, säveltämällä ja äänittämällä omia lyhyitä kappaleita.. Opiskelijoiden tekemät kappaleet kuunnellaan ja arvioidaan yhdessä. Mahdollisuuksien mukaan kurssin aikana suoritetaan vierailukäynti kurssisisältöön sopivassa kohteessa. Numeroarviointi.  

R-MU7 Lukio musiikkidiplomi 

Musiikin lukiodiplomi perustuu lukion musiikinopetuksen tavoitteisiin ja sisältöihin sekä opiskelijan lukioaikaiseen musiikinopiskeluun. Lukiodiplomin suorittaminen on osoitus erityisestä harrastuneisuudesta musiikissa ja musiikillisesta erityisosaamisesta. Musiikin lukiodiplomin suorittamisen edellytyksenä on vähintään neljän musiikin lukiokurssin suorittaminen. Musiikin lukiodiplomin voi suorittaa kahdella eri tavalla, jotka ovat musiikkiprojekti tai näytesalkku lukioaikaisista töistä. Musiikkidiplomin sisällöstä ja suoritustavasta voi keskustella musiikinopettajan kanssa. Suositeltavaa on, että opiskelija alkaa kerätä materiaalia jo lukion ensimmäisestä luokasta lähtien muiden kurssien aikana ja ohessa. Numeroarvosana.

KIRKONKYLÄN TOIMIPISTE

K-MU5. Bändi- ja orkesteriprojekti

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan ryhmässä musiikillisen kokonaisuuden, jossa hän käyttää aiemmin hankkimiaan tietoja ja taitoja. Kyseessä voi olla esimerkiksi pienimuotoinen konsertti, ohjelmaa koulun juhliin, äänite tai jokin muu projekti. Kurssin valinneet opiskelijat valitsevat yhdessä opettajan kanssa jonkin teeman, jonka ympärille kurssin aikana rakennetaan kokonaisuus – eräänlainen arvioitava lopputyö. Jokaisella kurssin valinneella opiskelijalla tulee projektissa olla oma merkittävä osuutensa.

Kurssin tavoitteena on syventää opiskelijan musisoinnin taitoja. Ne, jotka opiskelevat musiikkiopistossa voivat osallistua kurssille myös omalla instrumentillaan. Kurssin aikana harjoiteltavasta kokonaisuudesta on mahdollista pitää pienimuotoinen musiikkitilaisuus tai konsertti – eräänlaisena lopputyönä.

K-MU6. Musiikin historia

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää tietämystään erilaisista musiikkiperinteistä ja -kulttuureista. Kurssin aikana pyritään tutustumaan eurooppalaisen taidemusiikin historiaan, merkittävimpiin säveltäjiin, sekä itse ”soivaan musiikkiin”. Lisäksi kurssilla tutustutaan afro-amerikkalaiseen musiikkiperinteeseen, erityisesti blues-, rock- ja jazz-musiikkiin.

Aiheisiin tutustutaan erilaisten työtapojen avulla (mm. esitelmät, tutustumiskäynnit/retket, konserttikäynnit, aktiivinen kuunteleminen, musisointi ym.). Musiikkiopiston opiskelijat voivat lukea hyväksi tämän kurssin opintoihinsa, mikäli ovat suorittaneet ”Musiikkitieto I -kurssin”.

K-MU7. Musiikin lukiodiplomi

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa lukioaikanaan näytön musiikillisesta erityisosaamisestaan ja erityisestä harrastuneisuudestaan musiikissa. Opiskelija osoittaa musiikillista osaamistaan ja harrastuneisuuttaan valmistamalla musiikin taidollista ja tiedollista hallintaa osoittavan projektin tai kokoamalla näytesalkun lukioaikaisista musiikkiopinnoistaan ja -toi-

minnastaan. Musiikin lukiodiplomin voi toteuttaa joko yksin tai ryhmän jäsenenä. Kurssin keskeiset sisällöt perustuvat musiikin lukiodiplomin erilaisiin toteutustapoihin ja osa-alueisiin. Musiikin lukiodiplomi muodostuu neljästä osasta, jotka ovat opiskelijan musiikillinen omaelämäkerta, musiikkiprojekti tai musiikillinen näytesalkku, yhteenveto ja arvioitsijoiden lausunto.

TA1 Monitaiteellinen musiikkiprojekti

Kurssi tarjoaa opiskelijalle tilaisuuksia kehittää musiikillista ja muuta taiteellista luovaa ajatteluaan ja ilmaisutaitojaan taiteidenvälisessä työskentelyssä ja yhteistyössä muiden kanssa. Tavoitteena on, että kurssin aikana opiskelija suunnittelee ja toteuttaa ryhmässä tai itsenäisesti taiteelliseen ilmaisuun liittyvän kokonaisuuden. Kokonaisuuden suunnittelussa ja toteutuksessa opiskelija soveltaa ja yhdistää aiemmin hankkimaansa kulttuurista, musiikillista ja muuta taiteellista osaamista. Oppimisprosessin aikana opiskelija arvioi työskentelyään ja oppii toimimaan kokonaisuuden kannalta mielekkäällä tavalla. Kokonaisuuden toteutuksessa voi käyttää myös kehittyvän teknologian tarjoamia taiteellisen ilmaisun keinoja.

TA2 Nykytaiteen keinoin

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää omakohtaista suhdettaan kuvataiteeseen ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin nykytaiteelle ominaisin keinoin. Opiskelijat tutkivat kulttuurisia ilmiöitä eri taiteenalojen ilmaisun keinoja käyttämällä ja soveltamalla. Kurssilla hyödynnetään visuaalisuuden rinnalla myös muita tiedon tuottamisen tapoja. Opiskelijat syventyvät erilaisiin käsityksiin taiteen tehtävästä. Kurssilla tarkastellaan kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin henkilökohtaisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä. Taidetta käytetään osallistumisen ja vaikuttamisen muotona. Tutkittavat ilmiöt sekä käytettävät välineet, teknologiat ja ilmaisun keinot valitaan yhdessä opiskelijoiden kanssa. Kurssilla toteutetaan monitaiteellisia teoksia, produktioita ja esityksiä erilaisiin ympäristöihin.

TA3 Taidetta kaikilla aisteilla

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan ja arvioimaan eri taiteenalojen ajankohtaisia toimintatapoja ja ilmiöitä. Kurssilla tarkastellaan taiteiden ja kulttuurien suhdetta sekä taiteen merkityksiä omassa elämässä, yhteiskunnassa ja maailmassa. Opiskelijoille merkityksellisiä teemoja ja aihepiirejä tutkitaan eri taiteenalojen keinoin ja niitä yhdistellen. Kurssi toteutetaan vähintään kahden taiteenalan välisenä kokonaisuutena. Kurssin keskeisiä sisältöjä voidaan valita myös aihekokonaisuuksista.