Opetussuunnitelma (LOPS 2016)

Kuvataide

Kuvataiteen kursseissa ei ole etenemisjärjestystä, voit siis valita minkä tahansa kurssi minä lukiovuonna tahansa.

PAKOLLISET KURSSIT

KU1 Kuvat ja kulttuurit

Kurssilla opiskelija vahvistaa omaa ilmaisuaan & kädenjälkeään piirtäen, maalaten sekä myös digitaalista kuvankäsittelyä harjoittaen. Kurssin keskeistä sisältöä ovat niin taiteen, median kuin muunkin visuaalisen kulttuurin kuvastot, näiden analysointimenetelmät sekä ajankohtaiset ilmiöt.

KU2 Muotoillut ja rakennetut ympäristöt

Kurssilla opiskelija oppii arkkitehtuurin ja muotoilun perusteita sekä suunnitteluprosesseja. Opiskelija oppii tarkastelemaan ympäristöä niin ekologisuuden, rakennustaiteen kuin kulttuurinkin näkökulmasta. Kurssilla tehdään pienoismalleja, sisustussuunnitelmia ja ympäristöteoksia. Kurssiin kuuluu myös arkkitehtuuriin keskittyvä retki Helsinkiin.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

KU3 Osallisena mediassa

Kurssilla opiskelija oppii tulkitsemaan median visuaalisen maailman (mainokset, pelit, elokuvat, sosiaalinen media jne.) suhdetta itseensä ja eri kulttuureihin. Kurssilla perehdytään median kuvailmaisun vaikutuskeinoihin ja mediakriittisyyteen. Kurssin keskeistä sisältöä ovat myös median käsitteistöt; eri lajit, kuvastot sekä myös ajankohtaiset ilmiöt. Toteutetaan mainoksia, lyhytfilmejä, animaatioita sekä tutkitaan pelien maailmaa.

KU4 Taiteen monet maailmat

Kurssilla opiskelija oppii ymmärtämään taidehistorian pääpiirteitä kronologisesti ja teemallisesti. Kurssilla tulkitaan taidekuvia etenkin tapahtumien, ajan kuvan ja taiteilijan sisäisen maailman ilmentäjänä. Maalataan öljyväreillä ja tutkitaan muitakin historiallisesti merkittäviä tekniikoita opiskelijan oman ilmaisun monipuolistajina.

TOIMIPISTEKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT

RAJAMÄEN TOIMIPISTE

R-KU5 Taideprojektipaja

Kurssin aikana toteutetaan ajankohtainen taideprojekti, jonka aiheet ja teemat sekä toteutus-tavat vaihtelevat lukuvuosittain. Tehdään seinämaalauksia, teoksia Rajamäen ympäristöön, koulun juhliin videoteoksia ja lavasteita sekä perehdytään nykytaiteen kenttään. Kurssilla voimme myös vierailla nykytaiteen museo Kiasmassa ja/ tai ajankohtaisissa näyttelyissä.

R-KU6: Piirustustekniikat

Kurssin aikana perehdytään eri piirustustekniikoihin sekä –välineisiin. Painopiste aihevalinnoissa on erityisesti opiskelijan omissa kiinnostuksen ja oppimisen tavoitteiden kohteissa.

R-KU7: Valokuvaus- ja kuvankäsittely

Kurssilla valokuvataan, harjoitellaan sommittelua, digitaalista kuvankäsittelyä sekä tutustutaan kameran eri teknisiin ominaisuuksiin. Oma kamera suotava, muttei pakollinen.

R-KU8: Värityöpaja

Kurssilla hypätään perinteisten maalaustekniikoiden toiselle puolen; maalataan, tutkitaan, maistellaan, haistellaan ja eläydytään värien maailmaan värikylpy™ –metodia hyödyntäen. Piirustustaitoa ei tarvita, vain avoin ja tutkiva mieli!

R-KU9: Kuvataiteen lukiodiplomi LD2

Kurssilla on mahdollisuus suorittaa valtakunnallinen kuvataiteen lukiodiplomi.

Opiskelijalla täytyy olla vähintään neljä (4) kuvataiteen kurssia suoritettuna ennen lukiodiplomin aloittamista. Lisätietoa lukiodiplomista: http://www.edu.fi/lukiodiplomit/kuvataiteen_lu-kiodiplomi

KIRKONKYLÄN TOIMIPISTE

K-KU5 Elokuvakurssi

Tavoitteet

 • oppii lukemaan elokuvaa kulttuuritekstinä ja yhteiskunnan arvojen peilinä
 • hahmottaa elokuvaa identiteettien rakentajana
 • syventää käsitystään elokuvasta taidemuotona
 • ymmärtää elokuvan rakenteita

Sisällöt

 • Kurssin aikana katsotaan ja käydään läpi valikoima eri aikakausille ja tyylisuunnille tyypillisiä klassikkoelokuvia ja tehdään niihin liittyviä harjoituksia.
 • Työskentelytapoina tekstilliset tai muu soveltuva analysointi ja elokuvatematiikkaan soveltuvat kuvataiteen tehtävät
 • seminaari yhdessä muiden Nurmijärven lukioiden kanssa Kurssilla on neljä lähiopetuskertaa, jotka jakautuvat useampaan jaksoon.

Arviointi

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä, kun kaikki vaadittavat lähikerrat on suoritettu, elokuvat katsottu ja tehtävät tehty. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

K-KU6.  Havainnosta kuvaksi

Tavoitteet

 • kurssilla harjoitellaan kuvan tekemisen eri muotoja
 • pohditaan näkemistä ymmärtämisen muotona
 • kurssi antaa perus tiedot ja taidot havaintopiirtämisestä ja maalaustekniikoista
 • harjoittaa käden, silmän ja ajattelun yhteistyötä

Sisällöt

 • klassinen piirtäminen, havaintopiirtäminen, elävä malli ja piirtämisen erikoistekniikat
 • kurssilla harjoitellaan erilaisten piirtimien käyttöä
 • kurssilla yritetään löytää ja vahvistaa itselle sopiva ilmaisutapa

Arviointi

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä, joka tulee kun kurssilla vaadittavat tehtävät on tehy. Opiskelija saa pyydettäessä kirjallisen palautteen kurssista. Kurssi arvioidaan arvosanalla 4-10 kurssilla tehtyjen töiden perusteella.

K-KU7. Kuvataiteen lukiodiplomi LD2

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan kuvataiteessa. Kuvataiteen lukiodiplomin tavoitteena on, että opiskelija osoittaa kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin laaja-alaista osaamistaan tuottamalla, tulkitsemalla ja arvottamalla monipuolisesti erilaisia kuvia. Kurssin keskeiset sisällöt perustuvat opiskelijan lukiodiplomille asettamiin tavoitteisiin sekä hänen valitsemaansa tehtävään, näkökulmaan ja toteutustapaan. Kuvataiteen lukiodiplomi muodostuu teoksesta sekä työskentelyprosessia, itsearviointia ja kuvataiteen tuntemusta kuvaavasta portfoliosta.

Arviointi

Kurssin arvioi kaksi erillistä arvioitsijaa valtakunnallisten kriteerien mukaan arvosanalla 1-5.

TA2 Nykytaiteen keinoin

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää omakohtaista suhdettaan kuvataiteeseen ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin nykytaiteelle ominaisin keinoin. Opiskelijat tutkivat kulttuurisia ilmiöitä eri taiteenalojen ilmaisun keinoja käyttämällä ja soveltamalla. Kurssilla hyödynnetään visuaalisuuden rinnalla myös muita tiedon tuottamisen tapoja. Opiskelijat syventyvät erilaisiin käsityksiin taiteen tehtävästä. Kurssilla tarkastellaan kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin henkilökohtaisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä. Taidetta käytetään osallistumisen ja vaikuttamisen muotona. Tutkittavat ilmiöt sekä käytettävät välineet, teknologiat ja ilmaisun keinot valitaan yhdessä opiskelijoiden kanssa. Kurssilla toteutetaan monitaiteellisia teoksia, produktioita ja esityksiä erilaisiin ympäristöihin.