Opetussuunnitelma (LOPS 2016)

Kemia

PAKOLLINEN KURSSI

KE1 Kemiaa kaikkialla

· kemian merkitys nykyaikana, jatko-opinnoissa ja työelämässä

· atomin rakenne ja jaksollinen järjestelmä pääpiirteissään

· alkuaineiden ja yhdisteiden ominaisuuksia, ominaisuuksien selittäminen aineen rakenteen, kemiallisten sidosten ja poolisuuden avulla

· kysymykset tiedonhankinnan lähtökohtana

· turvallinen työskentely, aineen erotusmenetelmät, aineiden ominaisuuksien tutkiminen, havainnointi ja johtopäätösten tekeminen

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

KE2 Ihmisen ja elinympäristön kemiaa

· kemian merkitys hyvinvoinnin ja terveyden kannalta

· orgaanisten yhdisteiden, kuten hiilivetyjen, happi- ja typpiyhdisteiden, rakenteiden mallintaminen ja kuvaaminen erilaisilla malleilla

· avaruusrakenne ja isomeria

· orgaanisten yhdisteiden ominaisuuksien selittäminen rakenteen avulla

· ainemäärä ja pitoisuus

· työvälineiden ja reagenssien käyttö sekä liuosten valmistus

· aineen rakenteen analyysimenetelmät, kuten spektroskopia

KE3 Reaktiot ja energia

· kemian merkitys energiaratkaisujen ja ympäristön kannalta

· kemiallisen reaktion symbolinen ilmaisu ja tasapainottaminen

· epäorgaanisten ja orgaanisten yhdisteiden reaktioita sekä niiden sovelluksia

· aineen häviämättömyys kemiallisessa reaktiossa ja sen yksinkertainen laskennallinen käsittely

· energian häviämättömyys kemiallisessa reaktiossa, sidosenergia ja Hessin laki

· kaasujen ominaisuudet ja yleinen tilanyhtälö

· reaktioiden tutkiminen kokeellisesti, titraus analyysimenetelmänä, tutkimustulosten käsitteleminen, tulkitseminen ja esittäminen

KE4 Materiaalit ja teknologia

· kemian merkitys teknologiassa ja yhteiskunnassa, yhteistyön rooli kemiallisen tiedon tuottamisessa

· metallien ja polymeerien ominaisuudet, käyttö ja elinkaari

· atomin ulkoelektronirakenne ja jaksollinen järjestelmä alkuaineiden jaksollisten ominaisuuksien selittäjänä, hapetusluvut ja hapetus-pelkistysreaktiot

· sähkökemian keskeiset periaatteet: jännitesarja, normaalipotentiaali, kemiallinen pari ja elektrolyysi

· kemiallisten reaktioiden laskennallinen soveltaminen

· tutkimuksen tai ongelmanratkaisun ideointi ja suunnittelu

KE5 Reaktiot ja tasapaino

· kemian merkitys kestävän tulevaisuuden rakentamisessa

· kemiallisen reaktion nopeus ja siihen vaikuttavia tekijöitä

· homogeeninen ja heterogeeninen tasapaino sekä tasapainotilaan vaikuttaminen

· happo-emästasapaino, vahvat ja heikot protolyytit ja puskuriliuokset

· tasapainoon liittyvät graafiset esitykset

· homogeenisen ja happo-emästasapainon laskennallinen käsittely

· tutkimustulosten ja -prosessin arviointi

TOIMIPISTEKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT

RAJAMÄEN TOIMIPISTE

R-KE6 Lukion keskeinen kemia 

Kerrataan ja syvennetään kemian kurssien keskeisiä oppisisältöjä ja luodaan kokonaiskuva kemiasta. Harjoitellaan kemian ylioppilaskoetehtäviin vastaamista.  

R-KE7 Kemian laboratoriotyökurssi 

Tehdään laboratoriossa erilaisia yksinkertaisia kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia kemiallisia laboratoriotöitä. Kurssiin kuuluu titraus,  erilaiset erotusmenenetelmät,  aineiden syntetisointi ja puhdistusmenetelmät. Kurssin aikana voidaan vierailla alan oppilaitoksessa tai tutkimuslaitoksessa.

KIRKONKYLÄN TOIMIPISTE

K-KE6 Lukion keskeinen kemia

Sisällöt 

Kerrataan ja syvennetään kemian kurssien keskeisiä KE1 – KE5 oppisisältöjä. 

Kurssi toimii kertauksena ja valmennuksena ylioppilaskirjoituksiin ja pyritään siksi järjestämään vähän ennen kirjoituksia. 

Kurssin kokeena toimii kemain preliminääri, halutessaan kurssista voi saada myös suoritusmerkinnän..

K-KE7 Kemian laboratoriotyökurssi

Kurssi on tarkoitettu toisen vuoden opiskelijoille. Pohjatietoina vaaditaan kurssit KE 1 – KE4 tai vastaavat tiedot.

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  ymmärtää kemian teorian ja käytännön yhteyden  ja osaa tutkia, havainnoida sekä analysoida erilaisia kemiallisia ilmiöitä 

Kurssi luo käytännön työskentelyn pohjaa tulevia laboratorioalan, lääketieteellisen-, farmasian- tai kemian alan opintoja silmällä pitäen 

Sisällöt  

Erilaisia yksinkertaisia kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia kemiallisia laboratoriotöitä  mm. titraus, erotusmenenetelmiä, syntetisointi ja puhdistusmenetelmät  

vierailu alan oppilaitokseen tai tutkimuslaitokseen 
Kurssin suorittaminen vaatii aktiivista läsnäoloa. Siitä saa suoritusmerkinnän, kun vaadittava määrä työselostuksia on hyväksytty, kirjallista koetta ei ole.