Opetussuunnitelma (LOPS 2016)

Ranska, Saksa A2

RAA1/ SAA1 Kieli ja maailmani

Kurssilla kartoitetaan opiskelijan kielitaidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita sekä analysoidaan ja arvioidaan omia kieltenopiskelutaitoja. Asetetaan tavoitteita kohdekielen opiskelulle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi sekä autenttisia kohdekielisiä kielenkäyttöympäristöjä.  Kurssilla pohditaan maailman kielellistä monimuotoisuutta ja kielitaitoa välineenä kasvattaa kulttuurista osaamista. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin ja kielenkäyttötarpeisiin. Arviointi: Numeroarviointi

RAA2/SAA2 Ihminen verkostoissa

Kurssilla harjoitellaan toimintaa kielelliseltä ja kulttuuriselta vaativuudeltaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen, myös kansainvälisessä kontekstissa. Syvennetään taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjaannutetaan taitoa muotoilla mielipiteitä sekä käydä merkitysneuvotteluja. Monipuolistetaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tarvittavien strategioiden valikoimaa. Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ja niiden yhteydessä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.Arviointi: Numeroarviointi

RAA3/SAA3 Kulttuuri-ilmiöitä

Kurssilla laajennetaan ja syvennetään monilukutaitoa. Kurssilla tehdään eri tekstilajien tuotoksia painottaen tekstilajille ominaista kielellistä tarkkuutta. Aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, kohdekieliset mediat sekä luova toiminta. Arviointi: Numeroarviointi

RAA4/SAA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma

Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan aktiivista toimijuutta kohdekielellä. Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin erityisesti aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta.  Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdollisuuksia, kuten ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa.

Arviointi: Numeroarviointi

RAA5/SAA5 Tiede ja tulevaisuus

Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnostavista tiedon- ja tieteenaloista. Harjaannutaan jakamaan omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja. Pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmasta. Aihepiirit nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista.

Arviointi: Numeroarviointi

RAA6/SAA6 Opiskelu, työ ja toimeentulo

Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa tai työelämässä. Pohditaan jatko-opinto- tai urasuunnitelmia ja työntekoa myös kansainvälisessä kontekstissa. Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia talouden ilmiöitä. Arviointi: Numeroarviointi

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

RAA7/ SAA7 Kestävä elämäntapa

Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa kohdekieltä erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla käsitellään eri tekstilajien tekstejä, kuten fiktiivisiä tai ei-fiktiivisiä, kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kantaa ottavia tekstejä. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet. Arviointi: Numeroarviointi

RAA8/ SAA8 Viesti ja vaikuta puhuen

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

Kurssiin sisältyy valtakunnallinen suullinen koe, josta annetaan erillinen todistus ylioppilastutkintotodistuksen liitteenä. 

Arviointi: Numeroarviointi

TOIMIPISTEKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT

RAJAMÄEN TOIMIPISTE
SAKSA

SAA9 Abikurssi Valmistautumista sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin

Kurssi on suunniteltu abiturienteille, ja siinä kasvatetaan sana- ja ilmaisuvarastoa sekä kerrataan ja syvennetään aikaisemmissa kursseissa opittuja kielioppiasioita. Vahvistetaan ja laajennetaan yo-kokeessa tarvittavaa sanastoa ja luetun ymmärtämisen taitoa. Harjoitellaan kirjoitelman laadintaa, kerrataan rakenteita ja kuunnellaan yo-kuuntelutekstejä.

Arviointi: suoritusmerkintä.

SAA10 MatkakurssI

Kurssin kohderyhmänä ovat koko lukion A- ja B -saksan opiskelijat. Tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat henkilökohtaisesti johonkin saksankieliseen alueeseen ja parantaa käytännön kielitaitoa. Kurssi toteutetaan yhteistyönä jonkin muun oppiaineen kanssa. Opiskelijat perehtyvät ennalta kohdekaupungin/-alueen erityispiirteisiin ja laativat sovitusta aiheesta portfoliotyön. Kohteeseen tehdään muutaman vuorokauden pituinen matka, jonka jälkeen opiskelijat täydentävät portfolion saksankielisellä matkakuvauksella.

Matkakustannuksista opiskelijat vastaavat pääosin itse.

Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä.

SAA11 Starttikurssi

Kurssilla käydään tiiviissä muodossa yläkoulun saksankurssien tärkeimmät rakenne- ja sanastosisällöt. Starttikurssin jälkeen on mahdollista aloittaa lukion saksan opinnot SAA/SAB2-oppimäärän mukaisesti SAA1/SAB21-kurssista alkaen. Oppimateriaali sovitaan kurssin alussa.

Arviointi: suoritusmerkintä

RANSKA

RAA9  Ranska ja ranskankieli eri aikoina 

Kurssilla tutustutaan  Ranskaan ja ranskankieleen sekä sen ilmiöihin eri aikoina monipuolisesti esim. elokuviin, kirjallisuuteen yms. tutustueN. Monipuolinen materiaali ja työtavat. Suoritusmerkintä 

RAA10 Kulttuurikurssi 

Kurssilla tutustutaan Ranskan ja ranskankielisten maiden kulttuuriin, mediaan ja kulttuurielämän eri lohkoihin, kuten kirjallisuuteen, runouteen, musiikkiin, elokuvaan, taiteeseen, muotiin ja viestimiin. Kurssiin voi kuulua matka ranskankieliseen kohteeseen. 

RAA11 Abiranska 

Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen harjoittelemalla ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppejä ja vastaustekniikkaa. Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että kaikki ko. aineen pakolliset kurssit on suoritettu hyväksytysti. Keskeistä sanastoa ja kielioppia kerrataan tarpeiden mukaan. Suoritusmerkintä

KIRKONKYLÄN TOIMIPISTE

RAA9, SAA9 Abikurssi

Valmistautumista sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin. Kurssi on  suunnattu abiturienteille abivuoden 3. jaksossa ja siinä kasvatetaan sana- ja ilmaisuvarastoa sekä kerrataan ja syvennetään aikaisemmissa kursseissa opittuja kielioppiasioita. Vahvistetaan ja laajennetaan yo-kokeessa tarvittavaa sanastoa ja luetun ymmärtämisen taitoa. Harjoitellaan kirjoitelman laadintaa, kerrataan rakenteita ja kuunnellaan yo-kuuntelutekstejä. Arviointi: suoritusmerkintä