Opetussuunnitelma (LOPS 2016)

Englanti

PAKOLLISET KURSSIT 

ENA1 Englannin kieli ja maailmani  

Kurssilla kartoitetaan opiskelijan kielitaidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita, analysoidaan ja arvioidaan omia kieltenopiskelutaitoja, asetetaan tavoitteita englannin opiskelulle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi. Kurssilla pohditaan maailman kielellistä monimuotoisuutta, englannin kieltä globaalina ilmiönä sekä kielitaitoa välineenä kasvattaa kulttuurista osaamista. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin ja kielenkäyttötarpeisiin.  

ENA2 Ihminen verkostoissa  

Kurssilla harjoitellaan toimintaa kielelliseltä ja kulttuuriselta vaativuudeltaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen, myös kansainvälisessä kontekstissa. Syvennetään taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjaannutetaan taitoa muotoilla mielipiteitä sekä käydä merkitysneuvotteluja. Monipuolistetaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tarvittavien strategioiden valikoimaa. Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ja niiden yhteydessä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation merkitystä vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.  

ENA3 Kulttuuri-ilmiöitä  

Kurssilla laajennetaan ja syvennetään opiskelijoiden monilukutaitoa. Kurssilla tehdään eri tekstilajien tuotoksia painottaen tekstilajille ominaista kielellistä tarkkuutta. Aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, englanninkieliset mediat sekä luova toiminta. 

ENA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma  

Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan aktiivista toimijuutta englannin kielellä. Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin erityisesti aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta.  Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdollisuuksia, kuten ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa.  

ENA5 Tiede ja tulevaisuus (ENA5) 

Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnostavista tiedon- ja tieteenaloista. Harjaannutaan jakamaan omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja. Pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmista sekä englannin kielen asemaa kansainvälisenä tieteen ja teknologian kielenä. Aihepiirit nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista.

ENA6 Opiskelu, työ ja toimeentulo  

Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa tai työelämässä. Pohditaan jatko-opinto- tai urasuunnitelmia ja työntekoa myös kansainvälisessä kontekstissa. Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia talouden ilmiöitä. 

VALTAKUNNALLISET SOVELTAVAT KURSSIT 

ENA7 Kestävä elämäntapa  

Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa englantia erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla analysoidaan tai tuotetaan eri tekstilajien tekstejä, kuten fiktiivisiä tai ei-fiktiivisiä, kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kantaa ottavia tekstejä. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet. 

ENA8 Viesti ja vaikuta puhuen 

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan. 

TOIMIPISTEKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT 

RAJAMÄEN TOIMIPISTE

R-ENA9 Laajenna sanavarastoasi  

Kurssilla vankennetaan perussanaston hallintaa ja laajennetaan passiivista sanastoa eri aihepiirien tekstien pohjalta. Sanastoa opiskellaan opettajan tarjoaman materiaalin ja opiskelijoiden laatimien sanastotehtävien ja -pelien avulla. Kurssin voi suorittaa minä opintojen ajankohtana tahansa, mutta se sopii erityisen hyvin lukion toisen vuoden opiskelijoille. Opiskelija voi itse päättää, ottaako kurssista numeroarvosanan vai hyväksymismerkinnän. Numeroarvosana voi korottaa englannin oppimäärän päättöarvosanaa. 

R-ENA10 Perusrakenteet kuntoon   

Kurssi on ns. tukikurssi niille, joilla on peruskoulun päättötodistuksessa vähemmän kuin 9 englannista ja jotka tarvitsevat lisäharjoitusta kieliopin perusrakenteiden erityisesti aikamuotojen hallinnassa. Kurssilla vankennetaan myös perussanaston hallintaa. Kurssin suorittamista suositellaan heti lukio-opintojen alussa. Kurssista saa vain hyväksymismerkinnän.  

R-ENA11 Syksyn englannin abikurssi 

Syksyn englannin abikurssin aihepiireinä ovat lähinnä ihmisoikeudet, terveys, psykologia, viestintä, tiede ja tekniikka. Kurssilla valmistaudutaan syksyn ylioppilaskirjoituksiin kertaamalla sanastoa ja rakenteita, harjoittelemalla sekä kuullun että tekstin ymmärtämistä ja vahvistamalla tekstin tuottamisen taitoa. Numeroarvostelu. Numeroarvosana voi korottaa englannin oppimäärän päättöarvosanaa. 

R-ENA12 Kevään englannin abikurssi  

Kevään englannin abikurssin aihepiireinä ovat lähinnä yhteiskunta, ihmisoikeudet, terveys, koulutus, työelämä, taide, liikenne ja ympäristö. Kurssilla valmistaudutaan kevään ylioppilaskirjoituksiin kertaamalla sanastoa ja rakenteita, harjoittelemalla sekä kuullun että tekstin ymmärtämistä ja vahvistamalla tekstin tuottamisen taitoa. Numeroarvostelu. Numeroarvosana voi korottaa englannin oppimäärän päättöarvosanaa. 

KIRKONKYLÄN TOIMIPISTE

K-ENA9 Yläasteen ja lukion niveltävä kurssi

Yläasteen ja lukion niveltävä kurssi. Kurssin tarkoitus on madaltaa kynnystä peruskoulusta lukioon. Kurssilla kerrataan ja syvennetään peruskoulun kielioppiasioita, harjoitellaan kuullun- ja tekstinymmärtämistä ja pieniä kirjoitelmia.

Kurssia suositellaan kaikille, joilla yläasteen peruskoulun päättötodistuksen englannin numero on alle kahdeksan. 

Arviointi: suoritusmerkintä

K-ENA10 Maailmanlaajuiset ilmiöt ja ajankohtaiset tapahtumat

Aihealueita ovat yleismaailmalliset kehityslinjat, ajankohtaiset tapahtumat ja erilaisiin maailmankuviin liittyvät aiheet. Pääpaino on edelleen sanaston laajentamisella, mutta kielioppia syvennetään myös. Kurssilla myös harjoitellaan jo yo-kirjoituksia varten. Tämä kurssi suoritetaan abivuoden toisessa jaksossa.

Arviointi: numeroarviointi.

K-ENA11 Abikurssi

Erityisesti ylioppilaskirjoituksiin valmistava kurssi. Vahvistetaan ja laajennetaan yo-kokeessa tarvittavaa sanastoa ja luetun ymmärtämisen taitoa. Harjoitellaan kirjoitelman laadintaa, kerrataan rakenteita ja kuunnellaan yo-kuunteluja.

Arviointi: suoritusmerkintä