Opetussuunnitelma (LOPS 2016)

Terveystieto

PAKOLLINEN KURSSI

TE 1 Terveyden perusteet

Pakollisella kurssilla syvennetään perusopetuksen aikana opittua terveysosaamista ja ymmärrystä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Lisäksi opitaan tunnistamaan ja arvioimaan terveyden edellytysten toteutumista omassa elämässä, lähiyhteisöissä ja ympäristössä sekä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Keskeistä on itsehoitovalmiuksien ja arjen terveysosaamisen kehittäminen, mielenterveyden suojaaminen sekä ajankohtaisten ja opiskelijoiden esille nostamien asioiden käsittely.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

TE 2: Ihminen ympäristö ja terveys

Kurssilla tarkastellaan terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta voimavarana ja perehdytään sosiaaliseen kestävyyteen osana kestävän tulevaisuuden tavoitteita. Keskeistä on myös tarkastella perimän ja ympäristöön liittyvien tekijöiden yhteyksiä ja vaikutuksia

TE3: Terveyttä tutkimassa

Kurssilla luodaan kokonaiskuvaa terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn historiallisista kehityslinjoista ja tulevaisuuden haasteista pääpiirteissään. Kurssilla vahvistetaan opiskelijan valmiuksia hankkia ja arvioida terveyteen liittyvää tutkimus- ja arkitietoa ja soveltaa terveysosaamistaan aktiivisena ja pohditaan tutkimuksen ja päätöksenteon mahdollisuuksia terveyden edistämisessä lähiyhteisöissä, yhteiskunnassa ja globaalisti.

TOIMIPISTEKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT

RAJAMÄEN TOIMIPISTE

R-TE4: Sairaudet, tapaturmat ja ensiapu

Tällä kurssilla perehdytään tarkemmin erilaisten sairauksien ja tapaturmien syntyyn, niiden ennaltaehkäisyyn sekä hoitoon. Kurssilla harjoitellaan perus ensiaputaitoja ja syvennetään niitä. Kurssi täydentää TE1-kurssia ja on tärkeä niin opiskelijan vapaa-aikaan kuin myös yliop-pilaskirjoituksia varten.

R-TE5: Terveystiedon kertauskurssi

Tämä kurssi on tarkoitettu ylioppilaskokeessa terveystietoa kirjoittaville. Kurssilla kerrataan opiskelijoiden tarpeiden mukaan terveystiedon aiheita monipuolisesti sekä harjoitellaan Abittiin liittyvien ohjelmien soveltamista terveystiedon ylioppilaskokeessa, erilaisiin tehtävänan-toihin vastaamista ja tutkitaan uusimpia terveystietoon liittyviä tutkimuksia ja uutisia.