Opetussuunnitelma (LOPS 2016)

Äidinkieli

PAKOLLISET KURSSIT

ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus

Kurssi vahvistaa monipuolisesti äidinkielen ja kirjallisuuden perustaitoja: harjoitellaan erityyppisten tekstien analysointia, perehdytään tekstien referointiin ja opetellaan kirjoittamaan selkeää ja havainnollista asiatekstiä ja käyttämään aineistoja. Tiedonhankinnan taidot, lähdekritiikki ja moniäänisyys ovat tarkastelun kohteina kurssilla. Vuorovaikutustaitoja kehitetään ryhmäkeskusteluissa; päämääränä on oppia arvioimaan omia osallistumistapoja sekä opetella vaikuttamaan keskustelun ilmapiiriin ja keskustelun tavoitteiden saavuttamiseen. 

ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti 

Kurssilla on keskeistä asiatekstien erittelyn taito: perehdytään tekstien rakenteisiin, kieleen ja merkityksiin. Toinen keskeinen aihepiiri on puhuttujen ja kirjoitettujen asiatekstien tuottaminen, jossa edetään prosessiharjoituksin. Kurssilla tarkastellaan kulttuurin merkitystä identiteetin rakentamisessa, suomen kielen vaihtelua ja muuttumista sekä analysoidaan kielen rakenteita. Kurssiin kuuluu informatiivisen puheenvuoron laatiminen.

ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa 

Kurssilla tarkastellaan monimuotoisten tekstien kerrontaa ja ilmaisua. Kurssi syventää tietoja kaunokirjallisuudesta, kielen taiteellisesta tehtävästä ja sen kulttuurisesta merkityksestä. Kurssilla opiskellaan eri kirjallisuuden lajeja ja perehdytään kerrontateknisiin keinoihin, muun muassa kielen kuvallisuuteen. Fiktiivisiä tekstejä analysoidaan ja tulkitaan sekä kirjallisesti että suullisesti.

ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen 

Kurssilla tarkastellaan tekstejä ja niiden kieltä vaikuttamisen näkökulmasta. Tutkitaan tekstien ideologiaa, mielipiteen ja tutkimustiedon eroja ja viestinnän eettisyyttä. Tutustutaan erilaisiin vaikuttamaan pyrkiviin tekstilajeihin; perehdytään argumentointitapoihin ja retorisiin keinoihin. Kurssilla pidetään vaikuttamaan pyrkiviä puheita, keskustellaan tai väitellään. Medialukutaitoa kehitetään ja kirjallisuuteen syvennytään kirjallisuuden yhteiskunnallisista vaikutusmahdollisuuksista käsin.

ÄI5 Teksti ja konteksti 

Kurssilla opitaan tarkastelemaan tekstejä ja niiden tyyliä niin, että otetaan huomioon tekstin ilmestymisajan ja nykyajan kontekstin merkitys tulkinnassa ja tekstin tuottamisessa. Tekstejä tarkastellaan ihmiskuvan, maailmankuvan, arvo- ja aatemaailman ilmentäjinä. Tutustutaan eri aikakausien ja tyylikausien suomalaiseen ja ulkomaiseen kirjallisuuteen ja opitaan erittelemään tyylin elementtejä. Omaa kirjoittamisen tyyliä hiotaan ja huolletaan. Kurssiin kuuluu pohdiskelevan esseen laatiminen.

ÄI6 Nykykulttuuri ja kertomukset 

Kurssilla tarkastellaan nykykulttuurin ilmiöitä erityisesti kertomusten ja kertomuksellisuuden näkökulmasta. Opiskelijan käsitys identiteetistä, suomalaisesta nykykulttuurista ja sen moninaisuudesta syvenee. Kurssilla syvennetään tietoja vuorovaikutusetiikasta muun muassa verkossa ja opetellaan toimimaan eettisesti ja rakentavasti vuorovaikutustilanteissa. Kurssilla luetaan Suomen ja muiden maiden nykykirjallisuuden keskeisiä teoksia, tarkastellaan monimuotoisesti tekstejä ja intertekstuaalisuutta. 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

ÄI7 Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen

Opiskelija syventää ja monipuolistaa puhe- ja vuorovaikutustaitojaan ja niihin liittyviä tietojaan sekä kehittää kykyään ennakoida, mukauttaa ja arvioida viestintäänsä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija oppii arvioimaan puhe- ja vuorovaikutustaitojen merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä.

ÄI8 Kirjoittamistaitojen syventäminen

Opiskelija syventää taitojaan tuottaa erilaisia tekstejä, erityisesti asiatyylisiä laajoja aineistopohjaisia tekstejä. Opiskelija perehtyy ajankohtaisiin kulttuurin, median ja yhteiskunnallisen keskustelun aiheisiin. Kurssin tärkeänä tavoitteena on valmistautuminen äidinkielen ylioppilaskokeen kirjoitustaidon kokeeseen. 

ÄI9 Lukutaitojen syventäminen

Opiskelija syventää ja monipuolistaa taitojaan eritellä, tulkita, tuottaa ja arvioida erilaisia tekstejä. Hänen kriittinen ja kulttuurinen lukutaitonsa syvenee. Opiskelija harjaantuu tuottamaan tekstien tulkintoja sekä puhuen että kirjoittaen. Kurssin tärkeänä tavoitteena on valmistautuminen äidinkielen ylioppilaskokeen lukutaidon kokeeseen. 

TOIMIPISTEKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT

RAJAMÄEN TOIMIPISTE

R-ÄI10 Luovan kirjoittamisen verkkokurssi

Luovan kirjoittamisen kurssi on syventävä kurssi, jolla tutustutaan luovaan kirjoittamiseen  Kurssilla kirjoitetaan muun muassa erilaisia luovuusharjoituksia, runoja ja novelleja. Kurssilla ei ole läsnäolo-opetusta, vaan se suoritetaan kokonaisuudessaan verkossa. Hyväksytystä kurssista saa S-merkinnän.

R-ÄI11 Luku- ja kirjoitustaitojen tukikurssi

Kurssi on tarkoitettu kaikille, joilla on vaikeuksia lukiossa tarvittavien luku- ja kirjoitustaitojen perusteissa (kielioppi, pitkien tekstien kirjottaminen, laajojen tekstikokonaisuuksien lukeminen). Kurssi soveltuu myös opiskelijoille, jotka kaipaavat enemmän henkilökohtaista opastusta sekä tukea kirjoittamisessa ja lukemisessa. Kurssi voidaan toteuttaa myös monimuoto-opetuksena. Hyväksytystä kurssista saa S-merkinnän.

KIRKONKYLÄN TOIMIPISTE

K-ÄI10 Luova kirjoittaminen

Luovan kirjoittamisen kurssilla kirjoitetaan fiktiota. Kurssi on suunnattu niille opiskelijoille, jotka nauttivat kirjoittamisesta ja haluavat kehittyä siinä. Kurssi sopii myös sellaisille opiskelijoille, joilla on vaikeuksia kirjoittamisessa. Luova kirjoittaminen voi vapauttaa ja helpottaa kirjoittamista ylipäätään. Kurssilla pääsee harjoittelemaan kaunokirjallisuuden keinoja käytännön kautta. Kurssilla kirjoitetaan proosaa, lyriikkaa ja draamaa sekä tuotetaan monenlaisia luovia tekstejä. Ohjelmassa on pieniä luovan kirjoittamisen harjoituksia, mutta myös laajempia töitä.

K-ÄI11 Kirjoittamis- ja lukutaitojen tukikurssi

Kurssi on tarkoitettu kaikille, joilla on vaikeuksia tai puutteita kirjoittamisen ja lukemisen perustaidoissa. Kurssi soveltuu myös opiskelijoille, jotka kaipaavat enemmän henkilökohtaista opastusta ja tukea kirjoittamisessa ja lukemisessa. Kurssi on suunnattu pääasiallisesti abiturienteille. 

K-ÄI12 Kirjallisuuskurssi

Kurssi on tarkoitettu kaunokirjallisuuden lukemisesta kiinnostuneille. Kurssin tavoitteena on vahvistaa käsitystä kaunokirjallisuudesta lukukokemuksen kautta ja tutustua monipuolisesti erilaisiin kaunokirjallisiin teoksiin. Kurssin voi suorittaa lukemalla tietyn määrän kaunokirjallisuutta tai osallistumalla lukupiiriin.