2022 Hyväksymis­käsittelyssä olleet asemakaavat

3-341 Sorvitien alue

Suunnittelualue sijaitsee Klaukkalassa Tornimäen ja Lahnuksentien länsipuolella. Suunnittelualueeseen kuuluu korttelin 3358 tontit 7, 8, 9 sekä osa korttelin 3358 puistoalueesta. 

Asemakaavan muutoksella alueelle mahdollistetaan nykyistä tiiviimpää rakentamista, nykyiset alueet on tarkoitus muuttaa erillispientalojen korttelialueeksi.

  • Asemakaavan muutos tuli voimaan 21.3.2022.
  • Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen 26.01.2022 § 4.
  • Asemakaavan muutosehdotus pidettiin nähtävillä 3.2.-14.3.2021.
  • Kaavaluonnos oli nähtävillä 2.-23.5.2019.
  • Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päätti 13.3.2018 § 18 ilmoittaa asemakaavan muutoksen vireille tulleeksi. Kaavan vireilletuloa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 29.3.2018 alkaen.

Lisätietoja kaavan valmistelusta antaa