2022 Hyväksymis­käsittelyssä olleet asemakaavat

3-348 Viirinlaakso I

Kaavamuutos alue rajautuu idässä Luhtajoentiehen, lounaassa ja pohjoisessa Viirintiehen ja etelässä Isoseppälään sekä Klaukkalantien varren asuintontteihin sekä matkakeskukseen.

Asemakaavamuutoksella tutkitaan alueen osoittamista liikerakennusten korttelialueeksi, jolloin alueelle voi sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön. Lisäksi kaavamuutoksessa tarkastellaan liityntäpysäköinti- ja katualueita.

  • Asemakaavan muutos tuli voimaan 21.3.2022.
  • Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen 26.01.2022 § 3.
  • Asemakaavan muutosehdotus pidettiin nähtävillä 18.11.-17.12.2021.
  • Kunnanhallitus on päättänyt hyväksyä asemakaavan muutosehdotuksen ja asettaa suunnitteluaineiston nähtäville 8.11.2021 § 280.
  • Asemakaavamuutoksen vireilletuloilmoitus sekä asemakaavan muutosluonnos pidettiin nähtävillä 19.8.-20.9.2021.
  • Kunnanhallitus on päättänyt hyväksyä asemakaavaluonnoksen ja asettaa suunnitteluaineiston nähtäville 9.8.2021 § 184.  
  • Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta on päättänyt asemakaavamuutoksen vireilletulosta 17.6.2021 § 59.

Lisätietoja hankkeesta antaa: