2022 Hyväksymis­käsittelyssä olleet asemakaavat

3-340 Luhtajoentie-Havumäentie

Kaavalla on tarkoitus mahdollistaa osayleiskaavassa esitetyn ohikulkutien liittymän ja tieyhteyksien rakentaminen. Tieyhteydet esitetään ohikulkutieltä Mäntysalon asuinalueelle sekä Viirinlaakson suuntaan. Tieyhteys Luhtajoentieltä Viirinlaaksoon suunnitellaan Viirinlaakso II -kaavalla.

  • Asemakaava ja asemakaavan muutokset tulivat voimaan 19.12.2022.
  • Korkein hallinto-oikeus on 5.12.2022 antamallaan päätöksellä hylännyt asiassa tehdyn valituslupahakemuksen.
  • Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi 20.5.2022 antamallaan päätöksellä valituksen.
  • Valtuusto on hyväksynyt asemakaavamuutoksen 26.5.2021 § 58. Päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen.
  • Asemakaavan muutosehdotus II pidettiin nähtävillä 3.2.- 14.3.2021.
  • Asemakaavamuutoksen luonnos pidettiin nähtävillä 5.7.-31.8.2018
  • Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päätti 23.1.2018 § 3 ilmoittaa asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireilletulleeksi. Kaavan vireilletuloa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 15.2.2018 alkaen.

Lisätietoja kaavan valmistelusta antaa