Pääsuunnittelija

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että jokaiseen rakennushankkeeseen on määritelty pääsuunnittelija. Pääsuunnittelijan tehtävänä on vastata suunnittelun kokonaisuudesta ja suunnittelukokonaisuuden laadusta. MRL 120 §

Pääsuunnittelijan tehtävät ja vastuualueet

Suomen rakentamismääräyskokoelmassa osassa A2 on määritelty pääsuunnittelijan tehtävät ja vastuu kokonaisuudessaan. Pääsuunnittelijan vastuualueisiin kuuluvat mm. :

  • rakennushankeen suunnitelmien riittävästä laadusta huolehtiminen
  • huolehtia siitä, että jokaisella suunnittelijalla on käytettävissä tarvittavat ristiriidattomat ja ajan tasalla olevat lahtötiedot
  • huolehtia osaltaan siitä, että laaditussa aikataulussa on varattu suunnitelulle riittävästi aikaa
  • huolehtia, että tarvittavat suunnitelmat tehdään ja tarkastaa suunnitelmien yhteensopivuus ja ristiriidattomuus
  • osallistua hankkeessa mahdollisesti järjestettävään aloituskokoukseen