Ympäristö

Kunta mukana selvittämässä pilaantumattomien ylijäämämaiden läjitysalueiden vaikutuksia

Nurmijärven kunta oli mukana Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen tutkimushankkeessa, jossa selvitettiin pilaantumattomien ylijäämämaiden läjitysalueiden vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin. Vesien laadun seurantaa tehtiin vuosina 2019 – 2020 useassa kohteessa, joista yksi oli Metsä-Tuomelan maankaatopaikka.

Lisäksi hankkeessa kehitetyn paikkatietoanalyysin avulla tarkasteltiin koko Nurmijärven kunnan aluetta. Paikkatietoanalyysillä pyrittiin löytämään läjitystoiminnalle soveltuvia alueita, joilla vesien laatuun kohdistuvat vaikutukset olisivat mahdollisimman vähäisiä. Loppuraportti julkaistaan syyskuussa:
www.vhvsy.fi/sivut/Julkaisut