Teemasivut

Me tehdään Nurmijärvi - palveluverkkotyö 2020

Nurmijärven kunnassa on käynnissä palveluverkkotyö, jonka yhteydessä päätetään, missä ja miten kunnan palvelut tulisi toteuttaa. Työ aloitettiin viime vuonna, ja palveluverkkosuunnitelma on tarkoitus laatia ja viedä päätöksentekoon vuoden 2020 aikana. Kunnanvaltuusto päätti työn etenemisestä 29.1.2020.

Näin palveluverkkoselvityksen on tarkoitus edetä keväällä:

""

Osallistuminen palveluverkkotyöhön

Kevään 2020 aikana kuntalaiset voivat osallistua palveluverkkotyöhön Me tehdään Nurmijärvi -osallisuustyön avulla.
Helmikuussa järjestettiin kolme Me tehdään Nurmijärvi -työpajaa sekä toteutettiin sähköinen kysely tavoitteena kartoittaa millaisia asioita kuntalaisten mielestä kunnan palveluverkossa pitäisi ottaa huomioon varhaiskasvatus-, koulutus- ja vapaa-ajan palveluissa. Asukkaat ovat helmikuun aikana aktiivisesti osallistuneet palveluverkon kehittämiseen asukastilaisuuksissa (yhteensä noin 170 osallistujaa) sekä samaan aikaan avoinna olleessa kyselyssä (521 vastaajaa). Lämmin kiitos kaikille osallistuneille!

Helmikuun osallisuustyön tulosten pohjalta toteutetaan uusi kysely, jossa kuntalaisia pyydetään kertomaan näkemyksensä siitä, miten priorisoida monet varhaiskasvatuksen, opetuksen ja vapaa-ajan palveluverkkoon kohdistuvat kehittämistarpeet. Kyselyllä kartoitetaan kuntalaisten arvostuksia palveluverkon kehittämisessä ja se on luonteeltaan neuvoa-antava. Kysely oli avoinna 17.2.-23.2.2020.

Myöhemmin keväällä järjestetään lisää Me tehdään Nurmijärvi -tapahtumia ja -kyselyjä. Lisää tietoa Osallistu palveluverkkotyöhön -sivulla.

Nurmijärven kunta teetti syksyllä 2019 kuntalaiskyselyn. Kyselyn tuloksiin voit tutustua Kysely palveluverkkoselvityksestä 10/2019 -sivulla.

Keusoten palveluverkkohanke

Nurmijärven kunnan palveluverkkotyö ei sisällä on sosiaali- ja terveyspalveluita, sillä kyseiset palvelut kunnassa järjestää Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä (Keusote).

Keusote on käynnistänyt oman palveluverkkohankkeen, jonka tavoitteena on turvata asukkaiden sotepalveluiden laatu ja saatavuus, hillitä kustannuksia ja luoda näkymä tulevaisuuden palvelutarpeista.

Keusoten hankkeen vaiheita voi seurata Keusoten verkkosivuilla. Helmi-maaliskuun 2020 aikana kuntayhtymän asukkailla, henkilöstöllä ja luottamushenkilöillä on mahdollisuus vastata palvelujen verkostoon liittyvään sähköiseen kyselyyn kuntayhtymän kotisivuilla.

Löysitkö sivulta etsimäsi tiedon?