Ajankohtaiset asemakaavat

6-026 Oivankuja

Asemakaavan muutoksen laatiminen käynnistettiin Lepsämän pohjoisosassa Oivankujan ja Lepsämän korttelin 6186 pohjoispuolella.

Suunnittelualue on asemakaavan mukaista maatalousaluetta. Alue on nykyisellään peltoa. Alueelle on tarkoitus kaavoittaa kolme pientalotonttia. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 1,9 hehtaaria.

  • Asemakaavan muutos tuli voimaan 15.5.2023.
  • Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta on päätöksellään 28.02.2023 § 7 hyväksynyt laaditut vastineet saatuihin lausuntoihin sekä muistutuksiin ja hyväksynyt Oivankujan asemakaavan muutoksen.
  • Asemakaavan muutosehdotus pidettiin nähtävillä 24.2.-28.3.2022.
  • Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta on päätöksellään 01.02.2022 § 6 hyväksynyt asemakaavan muutosehdotuksen ja asettaa sen nähtäville MRA 27 §:n mukaisessa tarkoituksessa 30 päivän ajaksi.
  • Asemakaavamuutoksen vireilletuloilmoitus, asemakaavaluonnos sekä suunnitteluaineisto pidettiin nähtävillä 23.9.-25.10.2021.
  • Nurmijärven kunnan asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta on päätöksellään 17.6.2021 § 58 päättänyt asemakaavamuutoksen vireilletulosta. Kunnanhallitus on 6.9.2021 § 232 hyväksynyt asemakaavan muutosluonnoksen sekä päättänyt asettaa suunnitteluaineiston nähtäville.

Lisätietoja hankkeesta antaa: