Tukea oppimiseen

Tukea oppimiseen lukiossa

Lukion opiskelijalla on oikeus saada tukea ja ohjausta opintoihinsa.

”Erityisopetus ja muu oppimisen tuki mahdollistavat opiskelijoiden yhdenvertaisen aseman. Keskeisiä asioita ovat oppimisen esteettömyys ja saavutettavuus sekä oppimisen vaikeuksien ennaltaehkäisy ja varhainen tunnistaminen. Tuen tarkoituksena on tukea opiskelijaa lukio-opintojen suorittamisessa sekä edistää hänen hyvinvointiaan ja jaksamistaan. Lisäksi tavoitteena on antaa valmiuksia jatko-opintoihin siirtymiseen.” (Nurmijärven kunnan lukiokoulutuksen opetussuunnitelma 2021)

Oppimisen tukitoimet suunnitellaan yksilöllisesti opiskelijan tarpeiden mukaan opetushenkilöstön yhteistyönä. Erityisopettaja on opiskelijan ja opettajien tukena oppimisen tuen suunnittelussa. Nurmijärven kunnan lukiokoulutuksessa erityisopettaja toteuttaa lukion aloittaville opiskelijoille lukemisen ja kirjoittamisen valmiuksia kartoittavan seulan ja siihen liittyvän oppimista kartoittavan kyselyn (Lukiseula) sekä tarvittaessa yksilölukitestit.

Tuen tarpeen tunnistamisessa voidaan käyttää apuna myös aiemmin laadittuja pedagogisia asiakirjoja ja lausuntoja. Tarvittaessa järjestetään opiskelijalähtöinen palaveri, jossa suunnitellaan oppimisen tukitoimia yhteisesti sovitulla kokoonpanolla. Oppimisen tukea toteutetaan muun muassa aineenopetuksen oppitunneilla, opiskelijan osaamista arvioivissa tilanteissa sekä henkilökohtaisena ohjauksena.

Opiskelija voi anoa ylioppilastutkintolautakunnan ohjeiden mukaan erityisjärjestelyjä ylioppilaskirjoituksia varten. Erityisopettaja, opinto-ohjaaja ja rehtori ovat opiskelijan ja huoltajan tukena erityisjärjestelyjen hakemisessa ylioppilastutkintolautakunnalta. Tavallisimmat erityisjärjestelyt ovat lisäaika ja erillinen pienryhmätila. Erityisjärjestelyjä käytetään tuen muotona jo lukio-opintojen aikana.


Linkki Nurmijärven lukion opetussuunnitelmaan: Opetussuunnitelma (LOPS 2021).