Koulun arki

Oppimisen tuki ja kasvu

opintojen ohjaus, tukiopetus, erityisopetus, joustava opetus, oppilashuolto, kasvatus

Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaaja kohtaa oppilaan opiskeluun, ammatinvalintaan ja elämänhallintaan liittyvissä asioissa. Opinto-ohjaaja vastaa tiedottamisesta ja kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä varsinkin silloin, kun oppilas on siirtymässä kouluasteelta toiselle ja kun hän on tekemässä opiskeluaan koskevia valintoja.

Yläkoulussa opinto-ohjaajina ovat Varpu Kujala 040 317 2893 (7G – 7I, 8G – 8I ja 9D – 9H) ja Lassi Pitkänen 040 317 4570 (7A – 7F, 8A – 8F ja 9A – 9C + JOPO + JOPI).

7.-8. luokkien ohjauksessa kiinnitetään huomio kouluyhteisöön sopeutumiseen. 8.-9. luokalla tutustutaan keskiasteen koulutusmahdollisuuksiin sekä työelämään.

Opinto-ohjaaja antaa myös henkilökohtaista ohjausta opiskelu- ja sopeutumisvaikeuksissa.


Tukiopetus

Tukiopetus on lisäopetusta, jota aineenopettaja antaa pienissä ryhmissä tai joskus yhdellekin oppilaalle kerrallaan. Tukiopetusta voidaan järjestää oppilaille, jotka ovat eri syistä tilapäisesti jääneet jälkeen opinnoissaan. Tällaisia syitä ovat esim. poissaolo sairauden vuoksi, koulun vaihtaminen, vaikeudet oppiaineen jollakin alueella tai yksityiselämästä aiheutuneet tilapäiset syyt. Tukiopetusta annetaan yleensä ennen tai jälkeen koulupäivän. Aloitteen tukiopetuksen antamiseen voi tehdä huoltaja, oppilas itse tai aineenopettaja.


Erityisopetus

Koulussamme tarjotaan osa-aikaista erityisopetusta. Erityisopetuksen tarkoituksena on tukea niitä oppilaita, joilla on vaikeuksia selviytyä isossa ryhmässä. Erityisopetuksessa toimitaan yhteistyössä aineenopettajan kanssa, siten että oppilas opiskelee samoja aineita kuin muutkin oppilaat joko erityisopettajan johdolla  (1-5 oppilasta) tai isossa luokassa samanaikaisopetuksena aineenopettajan kanssa.

Erityisopettajat, koulunkäynnin ohjaajat

Erityisopettaja, Kaisa Friman 040-3174571 (9. luokat)

Erityisopettaja,  Hanni Salonen 040-3174572 (8. luokat)

Erityisopettaja, Hanna Urmas-Lindemann 040-3172485 (Hilja ja 7. luokat)

Erityisopettaja, Tiia Kaukovuo 040-3172848 (7. luokat)

S2-ohjaaja, Riitta Alén (kaikki luokat)

Koulunkäynninohjaaja, Tessa Virta (jopo-luokka)

Erityisopetuksen laajuus ja kesto sovitaan aina erikseen tarpeen mukaan  ja opetussuunnitelman ja hojksin laadinnan yhteydessä.


Joustava opetus

(jopo ja joustavat opetusryhmät)


JOPO ELI JOUSTAVA PERUSOPETUS

Jopo eli joustava perusopetus on toiminnallinen ja työelämäpainotteinen tapa suorittaa peruskoulun kahdeksas ja yhdeksäs luokka. Toiminnallisuuden ja työpainotteisuuden lisäksi Jopossa painottuvat nuoren elämäntilanteesta lähtevät yksilölliset opetusjärjestelyt, kohdennetut tuki- ja neuvontapalvelut sekä nuoren ja perheen kanssa tehtävä työ.

Työssäoppimisjaksolla nuori osallistuu työpaikan tehtäviin, oppii työelämän pelisääntöjä, saa kokemusta eri aloilta ja suorittaa samalla itsenäisiä opiskelutehtäviä. Työssäoppimisjaksolla opiskelu tapahtuu sekä työpaikalla (2 pv/vko) että koulussa (3 pv/vko). Lukuvuoden aikana on neljä noin seitsemän viikon mittaista työssäoppimisjaksoa. Työssäoppimispäivä on yhteensä noin viisikymmentä

Opetus tapahtuu yleisopetuksen tavoittein ja sisällöin. Jokaiselle oppilaalle tehdään oppimissuunnitelma tai tarvittaessa HOJKS.

Luokassa työskentelevät opettaja Mari Seitsonen 040 317 4849 ja ohjaaja (Tessa Virta). Opettaja vastaa opetuksesta ja arvioinnista. Ohjaajan tehtävät liittyvät ohjaus-, tuki- ja neuvontatyöhön.JOUSTAVAT OPETUSRYHMÄT

Oppiaineiden sisälle on lukujärjestykseen luotu mahdollisuus jakaa ryhmiä joustaviin oppimisryhmiin matematiikassa, englannissa ja ruotsissa.


Oppilashuolto

(koulun sosiaalityö, terveydenhoitaja, psykologi)


Koulun sosiaalityö

Koulukuraattori Teija Pahkajärvi toimii koulun sosiaalityöntekijänä. Kuraattori on paikalla SVK:ssa kaikkina päivinä. Koulukuraattorin työn tavoitteena on oppilaiden hyvinvoinnin lisääminen, sosiaalisten näkökulmien huomioonottaminen kouluyhteisössä sekä sosiaalisten ongelmien väheneminen. Nuoria kokonaisvaltaisesti tukemalla luodaan edellytykset saada päättötodistus ja jatko-opintokelpoisuus.

Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä oppilas itse, vanhemmat tai opettaja. Koulukuraattorilta saa apua, jos nuorella on pulmia koulunkäynnissä, kaverisuhteissa tai jos elämässä tapahtuu merkittäviä muutoksia. Vanhemmat voivat keskustella kuraattorin kanssa esimerkiksi kotitilanteesta ja kasvatusasioista.

Koulukuraattori kirjaa Aura-tietojärjestelmään oppilaan asioiden hoidon kannalta välttämättömät tiedot. Asioista, jotka ovat tulleet esiin luottamuksellisissa keskusteluissa, annetaan tietoa muille vain, mikäli se on välttämätöntä tai siitä on erikseen sovittu. Oppilaalla ja huoltajalla on oikeus saada tietoonsa koulukuraattorin tekemät kirjaukset niitä pyytämällä.

teija.pahkajarvi@keusote.fi/Wilma-viesti/soitto/tekstiviesti 040 8074179

Terveydenhoitaja

Koulussamme ei ole tällä hetkellä terveydenhoitajaa.

Psykologi  

Koulussamme ei ole tällä hetkellä psykologia.


Kasvatus

Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi esiopetuksen tavoitteena on osana varhaiskasvatusta parantaa lasten oppimisedellytyksiä.

Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana. (Perusopetuslaki, 2§.)

KAKE – Kasvatuskeskustelu

Kun oppilaalla on todettu haasteita käyttäytymiseen, sosiaaliseen kanssakäymiseen ja järjestyssääntöjen noudattamiseen liittyvissä tiedoissa tai taidoissa, KaKe-opettajat keskustelevat oppilaan kanssa ja oppilas soittaa huoltajalle. Keskustelun jälkeen pidetään seurantakeskustelu n. 2 viikon kuluttua.