Isoniitun koulu

Tietoa koulutyöstä

Työ- ja loma-ajat sekä oppitunnit

Koulujen työ- ja loma-ajat on julkaistu Perusopetus-osion sivulla Työ- ja loma-ajat.

Päivittäinen työaika

Alakoulu
1. oppitunti klo 8:15 – 9:00
2. oppitunti klo 9:00 – 9:45
3. oppitunti klo 10:00 – 10:45
4. oppitunti klo 11:15 – 12:00

Ruokailu 10:35 – 11:00


5. oppitunti klo 12:15 – 13:00
6. oppitunti klo 13.15 – 14.00
Välipala
7. oppitunti klo 14:10 – 14:55

Oppituntien alkamisajat saattavat poiketa koulupäivän sisällä edellisestä.

Yläkoulu
1. oppitunti klo 8:15 – 9:00
2. oppitunti klo 9:00 – 9:45
3. oppitunti klo 10:00 – 10:45
4. oppitunti klo 10:50 – 11:55

ruokailu 1. vuoro 11:15 – 11:35
ruokailu 2. vuoro 11:35 – 11:55
ruokailu 3. vuoro 11:55 – 12:15

5. oppitunti klo 12:15 – 13:00
6. oppitunti klo 13.05 – 13:50
Välipala
7. oppitunti klo 14:10 – 14:55
8. oppitunti klo 14:55 – 15:40

Oppituntien alkamisajat saattavat poiketa koulupäivän sisällä edellisestä.

Lukuvuosi 2023-2024

Lukuvuosi alkaa 10.8.2023
Syyslomaviikko 42, 16.–22.10.2023
Joululoma 23.12.2023–7.1.2024

Kevätlukukausi alkaa 8.1.2024
Talvilomaviikko 8, 19.–25.2.2024
Pääsiäinen 29.3. –1.4.2024
Lukuvuosi päättyy lauantaina 1.6.2024

Lukuvuoden vapaapäivät:
– Itsenäisyyspäivä 6.12.2023
– Vapunpäivä 1.5.2024
– Helatorstai 9.5.2024
– Helatorstain jälkeinen perjantai 10.5.2024 (korvataan lauantaityöpäivällä)

Kouluruokailu

Koulujen ruokalista on nähtävissä Jamix Menu palvelun kautta

Poissaolot

Poissaoloa koulutyöstä haetaan hyvissä ajoin suoraan Wilman sähköisen lomakkeen kautta luokanopettajalta/luokanvalvojalta tai rehtorilta. Lisätietoa sekä lupahakemuslomake löytyvät Perusopetus-osion sivuilta Työ- ja loma-ajat.

Opetussuunnitelma

Tutustu Nurmijärven kunnan perusopetuksen opetussuunnitelmaan sivulla Opetussuunnitelma. Opetus ja opiskelu– sivuilta löytyy hyödyllistä tietoa koulutyöstä ja opetuksen järjestämisestä Nurmijärven kunnassa.

Oppilaskunta ja tukioppilastoiminta

Oppilaskunnan ohjaavina opettajina toimivat Mirja-Liisa Tofferi (1-6) sekä Mika Pottonen (7-9).

Tukioppilaiden ohjaavina opettajina toimivat Janette Kontio sekä Maaret Multamäki.  

Koulussa toimii aktiivinen oppilaskunnan hallitus, jonka avulla oppilaiden toiveet ja ideat jalkautuvat teoiksi. Oppilaita pyritään kuulemaan tärkeitä yhteisiä asioita suunniteltaessa ja päätettäessä. Näitä ovat esimerkiksi lukuvuosisuunnitelman tapahtumakalenteri sekä opetussuunnitelman monialaiset opinnot ja valinnaisaineet. Koulun järjestyssääntöjen laadinnassa huomioidaan oppilaiden   näkemykset. Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kutsuu tukioppilaat sekä oppilaskunnan hallituksen edustajat kuultavaksi mm.   kiusaamisen laajuuden sekä koulun ilmapiirin selvittämiseksi.    Oppilailta pyydetään kehitysehdotuksia koulutyön ja –ympäristön kehittämiseksi. Tukioppilaat sekä kummit toimivat oppilaiden välisinä tutoreina. Välkkäritoiminnassa huomioidaan oppilaiden toiveita   esimerkiksi hankintoja tehtäessä. Ruokailuissa vietetään   toiveruokapäiviä. Tapahtumien järjestämisissä ovat oppilaat mukana suunnittelussa.

Lukuvuosi 2023-2024 päivitetään lähiaikoina

Lukuvuoden 2022-23 tavoitteet

Koulutuspalveluiden visioon 2030 sisältyvän iVision koulukohtaiset tavoitteet lukuvuodelle 2022-23 

iVision mukainen kehittämiskohde, miten sen toteutumista edistetään, ketkä vastaavat toiminnasta, miten oppilaat ja huoltajat osallistetaan ym.  

VARHAINEN TUKI JA ENNALTAEHKÄISY ERI KASVUYMPÄRISTÖIHIN 

-Tavoitteena opiskelu lähikoulussa mahdollisuuksien mukaan 

·     Erityisen tuen oppilaita integroituneena yleisopetuksen ryhmiin 

·     Jopi-opetus 

·     Oppilaiden tuen tarpeiden huomioiminen opetuksessa ja kouluympäristössä 

– Vahvistetaan alkuluokkarakennetta 

·     Alkuluokkatoiminta ei ole vielä alkanut Isoniitussa (tilakysymys) 

-Luokan- ja aineenopettajien, ohjaajien antama laadukas yleinen tuki 

·     Eriyttämisen lisääminen (lahjakkaat ja tukea tarvitsevat oppilaat), tukiopetuksen tarjoaminen (myös ennakoiva tukiopetus, tarvittaessa jakotuntien hyödyntäminen vahvistavana lisäopetuksena oppilaan osallistuessa molemmille jakotunneille, erityisesti, jos jakotunneilla on koulunkäynninohjaajan tukea), erilaisten oppijoiden aito kohtaaminen, opettajan/aikuisen joustavuus tarvittaessa, kunnioittava vuorovaikutus, positiivisen palautteen antaminen, positiivisen ilmapiirin ylläpitäminen, oppilaiden vahvuuksien huomioiminen 

-Laaja-alaiset erityisopettajat osana varhaista tukea 

·     Erityisopetuksen resurssien lisääminen: 1-6lk:lla oma ELA, 7.lk , 8.lk ja 9.lk omat ELAT 

·     JOPI-opettaja  

·     Samanaikaisopettajuus, kuntouttava työote, kartoitukset ja kunnan perusopetuksen yhteisen testauskalenterin mukaiset testaukset, konsultointi 

– Hyvinvoinnin, osallisuuden ja kouluun kiinnittymisen vahvistaminen 

·     Tukioppilastoiminta  

·     Oppilaskunta ja oppilaskunnan hallitus (1.-9.lk), oppilaiden ääni enemmän kuuluviin esim. teemapäivien ja juhlien suunnitteluun 

·     Koulukummit (1.lk:n oppilaat saavat koulun alussa kummikseen 5.lk:n oppilaita. Kummien kanssa yhteisiä kummitunteja, joissa mm. liikunnallisia leikkejä ja toisiin tutustumista, sosiaalisten taitojen harjoittelua) 

·     Koulun nuorisotyöntekijä mukana koulun arjessa ja oppilashuoltoryhmässä 

·     Oppilashuoltotyöryhmä mukana yhteisöllisyyden lisäämisessä 

·     Kuraattorin ja koulun nuorisotyöntekijän pitämä kaverikerho yläkoululaisille 

·     Luokanopettajan pitämät tunnetaitotunnit kerran kuussa (materiaalina hyödynnetty mm. Rovaniemen Hyvinvoinnin vuosikelloa, Aggression portaat-malli (Väestöliitto), Viitottu rakkaus- sivuston materiaali) 

·     Vanhempien osallisuus koulussa (vanhempainillat, kouluun tutustumispäivät 1.lk ja 7.lk, luokkien vanhempaintoimintaa mm. 5.lk:n Pullaperjantain järjestäminen, Wilma-viestintä kodin ja koulun välillä, yhteistyö Isoniitun koulun vanhempien kanssa ja heidän mukaan kutsuminen yhteisöllisen oppilashuollon tapaamiseen.   

·     Oppilaiden yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöryhmän toiminnan (lempinimeltään yty) tukeminen. 

– Yhteisopettajuus 

·     Luokka-astetiimit, aineryhmätiimit 

·     1.–2., 3–4 ja 5.–6.-luokkien yhteistyö 

·     Erityisluokanopettajan ja luokanopettajan välinen yhteistyö 

·     Laaja-alaisen erityisopettajan ja luokan/-aineenopettajan välinen yhteistyö 

·     JOPI-opettajan ja aineenopettajan välinen yhteistyö 

·     Yhteisen suunnitteluajan löytäminen 

HENKILÖSTÖN HYVINVOINNIN JA TYÖN TUKI 

-Yhteisöllisyys opettajan työn tukena: työyhteisön ja lähiesimiehen tuki 

-Yhteis- ja tiimiopettajuus 

-Mahdollisuus moniammatilliseen konsultaatioon (oppilashuolto & muut tukipalvelut) 

·     Oppilashuollon akuuttiajat parittoman viikon ma klo 15-15.30. Tuolloin mahdollisuus oppilashuoltoryhmän jäsenten (kuraattori, psykologi, terveydenhoitaja, rehtori, apulaisrehtori/OPO, laaja-alaiset erityisopettajat, joustavan pienryhmän opettaja, koulun nuorisotyöntekijä) konsultaatioon. 

-Sisäisen osaamisen monipuolinen hyödyntäminen 

·     Henkilökunnan osaamista huomioitu tiimirakenteissa 

·     Aineenopettajilla tunteja myös 1.–6.lk:lle. 

·     Kaksoiskelpoisten luokanopettajien osaamisen hyödyntäminen yläkoulun opetuksessa 

-Tarjotaan mahdollisuus vertaismentorointiin eli Vermeen 

-Laadukas täydennyskoulutus koko henkilöstölle 

·     Kaikille yhteinen koulu – jokainen koulupäivä on tärkeä koulutuskalenterin tarjonta 

·     Rehtori ja Pedatiimi välittävät viestejä koulutuksista 

·     Pedatiimin järjestämät pedagogiset kahvilat (4.10.2022 Toiminnanohjauksen haasteet ja niiden tukeminen/Erja Sandberg, kevätlukukauden 2023 pedagogisen kahvilan sisältö vielä auki) 

KUNTOUTTAVAT JA JOUSTAVAT ERITYISRYHMÄT 

-Moniammatillinen tuki pienryhmissä 

·     Koulun ulkopuolinen tuki 

·     Oppilashuoltoryhmän tuki 

·     Jopi-ryhmä 

·     Erityisluokanopettajan ja laaja-alaisen erityisopettajan välinen yhteistyö 

-Siirtyminen pienryhmästä eteenpäin tuetusti 

·     Tutustumisjaksot  

·     Koulunkäynninohjaaja oppilaan tukena uudessa ympäristössä 

·     Erityisluokanopettajan ja vastaanottavan luokanopettajan yhteistyö 

·     Siirtyvän oppilaan kuulumisten kysely 

Järjestyssäännöt

Koulumme järjestyssäännöt täydentävät voimassa olevia peruskoulua sääteleviä lakeja ja asetuksia sekä kouluviranomaisten antamia ohjeita. Sääntöjen avulla pyritään takaamaan järjestyksen, turvallisuuden ja työrauhan säilyminen koulussa.

Säännöt ovat voimassa kouluaikana sekä koulunkäyntiin liittyvissä tilaisuuksissa. Järjestyssääntöjen rikkominen voi johtaa mm. jälki- istuntorangaistukseen, kirjalliseen muistutukseen, kirjalliseen varoitukseen tai koulusta erottamiseen. Koulun rangaistuskäytäntö kirjataan rangaistuskirjaan, jota valvovat apulaisrehtorit.

Koulualuetta ovat koulurakennus, yleiseen ajotiehen rajoittuva piha-alue, parkkialueet ja koulun tontti. Oppilailta kiellettyä välituntialuetta ovat huoltopiha keittiön vieressä, parkkipaikat ja koulun takana oleva metsäalue. Välituntialueet on merkitty koulutiedotteen lopussa olevaan karttaan. Koulun alueelta poistuminen koulupäivän aikana on kielletty ilman opettajan lupaa. Koulun tapaturmavakuutus on voimassa vain opetussuunnitelman mukaisessa koulutyössä ja koulumatkoilla.  

Perusopetuslaki 35§ / Oppilaan velvollisuudet:

 ”Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.”

Isoniitun koulun järjestyssäännöt 2022

 1. En kiusaa ketään enkä hyväksy kiusaamista missään muodossa.
 2. Saavun oppitunneille ajoissa tarvittavat työvälineet mukanani.
 3. Suoritan annetut tehtävät parhaan kykyni mukaan opettajan antamien ohjeiden mukaisesti. Annan työrauhan kaikille.
 4. Käytän yhteistä omaisuutta asiaan kuuluvalla tavalla. Kunnioitan toisen omaisuutta ja korvaan tahallisesti aiheuttamani vahingon.
 5. Pidän puhelimeni äänettömällä oppituntien ajan. Käytän oppitunneilla omia laitteitani vain opettajan luvalla. En kuvaa enkä nauhoita koulupäivän aikana ilman opettajan enkä toisen henkilön lupaa.
 6. Noudatan koulussa kaikissa tilanteissa hyviä käytöstapoja sekä ruokailussa hyviä ruokailutapoja.
 7. Säilytän ulkovaatteita niille osoitetussa paikassa. En käytä ulkojalkineita koulun sisätiloissa. Koulu suosittelee sisäjalkineiden käyttöä.
 8. Nautin omia tai koulusta hankittuja välipaloja vain siihen osoitetulla alueella. En syö makeisia enkä purukumia, en myöskään juo virvoitus- tai energiajuomia koulupäivän aikana.
 9. Vietän välitunnit annettujen ohjeiden mukaisesti ulkona välituntialueella tai rauhallisesti koulun sisätiloissa. Alakoulu viettää välitunnit aina ulkona. Alakoulun välitunteja varten on laadittu erilliset metsäsäännöt.
 10. Säilytän kulkuneuvoni niille osoitetulla alueella lukittuna.
 11. Huolehdin omalta osaltani koulumme siisteydestä ja korjaan aiheuttamani sotkut sekä vahingot. 

Kurinpito

Yllä olevien sääntöjen rikkomisesta Isoniitun koulussa järjestetään oppilaalle ensisijaisesti kasvatuskeskustelu (Pol 35a§), mutta teon toistuessa tai ollessa vakava voidaan käyttää lain mukaisia muita kurinpitotoimenpiteitä (jälki-istunto, kirjallinen varoitus sekä määräaikainen erottaminen, Pol 36§, 36a§, 36c§). 

Työrauhan sekä turvallisuuden säilyttämiseksi käytettävissä on lain mukaan myös pykälät oppilaan poistamiseksi opetuksesta jäljellä olevan oppitunnin ajaksi sekä oppilaan opetukseen osallistumisen epäämiseksi jäljellä olevan työpäivän ajaksi. (Pol 36b§)

Oppitunneilta myöhästymisestä on sovittu seuraavaa:

 • Neljännestä myöhästymisestä saman kalenterikuukauden aikana Isoniitun koulun oppilas kutsutaan kasvatuskeskusteluun.
 • Viidennestä määrätään tunnin jälki-istunto.
 • Jos myöhästelyt jatkuvat säännöllisinä, käynnistetään tarvittavat oppilashuollolliset toimet.
 • Näin toimitaan myös luvattomien poissaolojen suhteen. Niissä noudatetaan Nurmijärven kunnan Poissaolon portaat –ohjeistusta.

Tupakkalain noudattamatta jättämisestä seuraa Nurmijärven kunnan ohjeistuksen mukaiset toimenpiteet (Puuttuminen perusopetuksen oppilaan tupakointiin).

Isoniitun koulun metsäsäännöt

Olemme yhdessä sopineet Isoniitun koulun lähimetsää koskevat säännöt.

Näitä sääntöjä noudatetaan välituntisin:

Ø Oleskele rajojen sisäpuolella, maamerkkeinä metsässä keltaiset puissa, kallio ja toisella puolella koulun hiekkakenttä

Ø  Roskat eivät kuulu metsään

Ø  Anna kasvien  ja eläinten olla rauhassa

Ø  Toisten leikkejä ei häiritä

Ø  Muiden majoista ei oteta rakennustarvikkeita

Ø  Kepit eivät ole taistelua varten

Ø  Kiviä ei heitellä

Ø  Metsässä liikutaan rauhallisesti ja meluamatta

Jos oppilas ei noudata sääntöjä, hän ei voi leikkiä tai oleskella metsässä välituntien aikana. Välituntialueeksi tarkoitettu metsäalue on merkitty keltaisella maalilla.