Ympäristö

Ilmastotyökyselyn tuloksia – 80 % toivoi uusiutuvien energialähteiden käyttöä

Nurmijärven kunta tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Kunta on myös mukana erilaisissa hankkeissa, ohjelmissa ja verkostoissa. Lisäksi kunta on toteuttanut asukkaille suunnatun ilmastotyökyselyn viime ja tänä vuonna. Kyselyissä kartoitettiin asukkaiden tekemiä ilmastotekoja, ja sitä,
mihin suuntaan kunnan ilmastotyötä pitäisi vastaajien mielestä suunnata.

Sähkön ja veden säästämistä sekä ahkeraa kierrätystä

Kyselyssä asukkaiden ilmastoteot oli jaettu viiteen eri teemaan: sähkön- ja vedenkulutus, asuminen, liikkuminen ja matkustaminen, kierrätys ja kestävä kulutus. Lisäksi toivottiin vastauksia, mitä ilmastotekoja asukkaat tekisivät, jos se olisi mahdollista ja mikä estää niiden toteuttamisen.

Tämän vuoden tulosten mukaan vastaajat ovat pyrkineet vähentämään sähkön- ja vedenkulutusta. Toiseksi eniten tehtiin kierrätykseen liittyviä ilmastotekoja. Asumiseen liittyvistä ja tehdyistä ilmastoteoista nousi esiin kodin huoneiden lämpötilan säätäminen energiataloudelliseksi.

Etätyöt ovat vähentäneet matkustamista. Julkista liikennettä käytettäisiin enemmän, jos se olisi toimivampi. Nykyiset reitit ja vuorot eivät ole kyselyyn vastanneiden mielestä riittäviä.

Millaisia ilmastotekoja kunnan tulisi tehdä omassa toiminnassaan?

Kunnan tulisi toimenpiteitä suunnitellessaan mahdollistaa kuntalaisten osallistuminen ilmastotyöhön. Kunnan oma esimerkki ilmastoteoissa koettiin tärkeänä motivaattorina siihen, että asukas alkaa omassa arjessaan toteuttamaan ilmastotekoja.

Vastaajista 82 % oli sitä mieltä, että kunnan tulisi tehdä toimenpiteitä liittyen virkistysalueiden kehittämiseen ja suojeluun. Myös luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen koettiin tärkeäksi. Kunta on jo esimerkiksi rakentanut Klaukkalan Isosuolle reitistön, jossa ulkoilijat ohjataan käyttämään rakennettuja reittejä muiden polkujen sijasta, jolloin luonnon kuormitus vähenee.

Viime vuonna vastaajista 64 %, ja tänä vuonna 80 % toivoi kunnan lisäävän uusiutuvien energialähteiden käyttöä energiantuotannossa. Tähän liittyen esimerkiksi Valkjärven koululle tuli maalämpö, kunnan omistaman Nurmijärven Sähkö Oy:n kaukolämmöstä noin 98 % tuotetaan lähialueelta tulevalla energiapuulla ja kaasutankkausaseman rakentamistakin kartoitettiin. Ilmastoasioihin liittyviä tilaisuuksia järjestetään jatkossakin.

Viime vuoden kyselyssä vastaajat toivoivat kunnan jakavan tietoa ilmastoasioista. Kunta järjestikin useita ilmastoasioihin liittyvää tilaisuutta vuosina 2021–2022. Tilaisuuksia markkinointiin kunnan eri viestintäkanavissa aktiivisesti. Tämän vuoden kyselyssä kysyttiin, miten tyytyväisiä kuntalaiset olivat järjestettyihin tilaisuuksiin. Yli puolet vastaajista ei tiennyt järjestetyistä tilaisuuksista, ja vain kaksi oli osallistunut niihin.

Kaksi kolmasosaa vastaajista kuitenkin toivoi tässäkin kyselyssä kunnan järjestävän tilaisuuksia lisää, ja vastaajat antoivat hyviä ideoita tulevien tilaisuuksien teemoiksi.

Kyselyn tulokset löytyvät Ilmastotyö-sivustolta:
nurmijarvi.fi/ilmastotyo.