Ympäristö

Nurmijärven pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitys käynnistynyt

Nurmijärven pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien päivitystyö on käynnistynyt. Suojelusuunnitelma valmistuu maaliskuussa 2023. Tavoitteena on turvata vedenhankinnalle tärkeät ja vedenhankintaan soveltuvat pohjavesivarannot ja niiden antoisuuden säilyminen sekä estää pohjaveden laadun heikkeneminen.

Nurmijärven 1. luokan pohjavesialueiden Valkoja, Nukari, Teilinummi, Rajamäki, Kiljava, Lepsämä ja Nummenpää suojelusuunnitelmat päivitetään. Lisäksi Salmela 1. luokan pohjavesialueelle sekä 2. luokan pohjavesialueille Perttula, Ali-Labbart, Pinninnummi ja Palojoki laaditaan suojelusuunnitelmat ensimäistä kertaa. Nykyiset suojelusuunnitelmat ovat valmistuneet vuosina 2008 ja 2010.

Suojelusuunnitelmassa ajantasaiset tiedot pohjavesiolosuhteista

Pohjavesialueen suojelusuunnitelma on ohje, jota sovelletaan kuntatasolla mm. maankäytön suunnittelussa ja viranomaisvalvonnassa sekä lupakäsittelyissä suunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. Suojelusuunnitelma sisältää ajantasaiset tiedot alueen pohjavesiolosuhteista, vedenottamoista ja niiden tarkkailusta sekä riskikartoituksen ja riskienarvioinnin.

Suunnitelmassa esitetään toimenpidesuosituksia pohjavesialueelle sijoittuville toiminnoille ja maankäytölle pohjaveteen kohdistuvien riskien ehkäisemiseksi. Riskienarviointia ja toimenpidesuosituksia voidaan hyödyntää talousveden laadun valvonnassa ja laatuun vaikuttavien riskien hallinnassa.

Suojelusuunnitelma valmistuu 2023

Nurmijärven pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien päivitystyöstä vastaa AFRY Finland Oy. Suojelusuunnitelman laatimista ohjaa seurantaryhmä, jossa ovat edustettuina Nurmijärven kunta, Nurmijärven Vesi -liikelaitos, Uudenmaan ELY-keskus, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus sekä Keski Uudenmaan pelastuslaitos. Suojelusuunnitelma valmistuu maaliskuussa 2023. Valmistuessaan suunnitelma asetetaan julkisesti nähtäville ja kommentoitavaksi.