Ympäristö

Millaisia ilmastotekoja Nurmijärvellä tehdään?

Nurmijärven kunta haluaa nostaa ilmastoasioita aktiivisemmin esille ja kutsuu ilmastotyöhön mukaan myös kuntalaiset ja alueen yritykset.
Pohditko sinä, miten yksittäinen ihminen tai yritys voi kantaa kortensa kekoon, tässä meille kaikille tärkeässä asiassa?

Ilmastotyö-sivusto julkaistiin helmikuussa ja sieltä löytyy tietoa ja vinkkejä kuntalaisille sekä yrityksille arjen ilmastotekoihin. Tervetuloa lukemaan myös kunnan tekemistä ja suunnitelmissa olevista ilmastoteoista!

Kunnan ilmastoteot näkyviksi

Nurmijärven kunta pyrkii omassa toiminnassaan ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa tekemään ilmastonmuutosta hillitseviä toimenpiteitä. Kunta on myös mukana erilaisissa hankkeissa, ohjelmissa ja verkostoissa.

Yritykset mukaan ilmastotyöhön

Tammikuussa kunta kysyi alueen yrityksiltä muun muassa niiden tekemistä ilmastotoimista. Kyselyyn vastasi 12 yritystä, joiden koko vaihteli yli 100 henkilöä työllistävistä 1–5 työntekijän yrityksiin. Kaksi kolmesta vastanneesta yrityksestä katsoi ilmastonmuutoksella olevan vaikutuksia omaan toimintaansa. Vaikutukset nähtiin ennen kaikkea positiivisina mahdollisuuksina, joita tarjoavat muun muassa kiertotalous ja kierrätys ylipäätään sekä toiminnan kehittämiseen tarjolla olevat ilmastoa sivuavat uudet rahoituslähteet.

Tekemillään toimenpiteillä yritykset tavoittelevat hiilijalanjälkensä pienentämistä. Ilmastoteot ovat kohdistuneet selkeästi eniten tuotantoon ja sen prosessien kehittämiseen. Toiseksi eniten ilmastoteot kohdistuivat liikematkoihin sekä kodin ja työpaikan välisin matkoihin. Muuten tehdyt ilmastoteot ovat kohdistuneet tasaisesti kuljetuksiin, hankintoihin ja kiinteistöihin. Sen sijaan esimerkiksi päästökompensaatiot eivät vastausten perusteella ole ainakaan vielä lyöneet itseään läpi.
Tutustu yritysten vastauksiin ja kerro oman yrityksesi toimista yritysten ilmastotekojen sivulla.

Mitä kuntalaiset toivovat kunnalta?

Kotitalouksilla on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä, koska kasvihuonepäästöistä noin kaksi kolmasosaa muodostuu kotitalouksien kulutuksesta.

Maaliskuussa kunta kysyi asukkailta heidän omista arjen ilmastoteoistaan – miten tärkeäksi ilmastoasiat koetaan, ja millaisia toimenpiteitä kunnan pitäisi tehdä, jotta pystyttäisiin hillitsemään ilmastonmuutosta ja tukemaan kuntalaisia omassa ilmastotyössään? Vastauksia saatiin noin 160. Kyselyn tuloksia hyödynnetään Nurmijärven kunnan ilmastotyön kehittämisessä.

Ilmastotyön kehittäminen vaikuttaa olevan kuntalaisille tärkeää, sillä kyselyyn vastanneista 72 % pitää ympäristöystävällisyyttä erittäin tärkeänä Nurmijärven kunnan imagolle.

Tutustu!
nurmijarvi.fi/teemasivut/ilmastotyo